Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter, door wien het vonnis gewezen is, aan alle burgerlijke en militaire veroordeelden gratie van straffen,

bij rechterlijk vonnis in de kolonie opgelegd, teverleenen. Voor het verleenen van amnestie, abolitie of generaal pardon behoeft hij de uitdrukkelijke machtiging des konings (t. a. p. art. 39, zie ook deel II, bladz. 27—28).

8e. Bevoegd, om de koloniale verordeningen, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad, vast te stellen of in beraad te houden (t. a. p. art. 46).

9e. Belast met het afkondigen der hem van 's konings wege toegezonden wetten, algemeene bestuursmaatregelen en der koloniale verordeningen in het „Publicatieblad" (t. a. p. artt. 42, 43, 44, 46).

10e. Bevoegd tot het uitvaardigen van besluiten, den Raad van Bestuur gehoord, en ze in het „Publicatieblad" af te kondigen (t. a. p. artt. 54, 55, zie ook bladz. 59) ').

') Formulieren van afkondiging:

le. Voor hem van 's koningswege toegezonden wetten en algemeene bestuursmaatregelen (zie 9e):

„In naam des konings!

De gouverneur van Curafao,

Van 's koningswege den last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande wet (onderstaand koninklijk besluit); (Mededeeling der wet of van het koninklijk besluit).

Heeft de opneming daarvan in het Publicatieblad bevolen. Gedaan te den "

(Onderteekening van den gouverneur en van den gouvernements secretaris).

2e. Voor koloniale verordeningen (zie 9e):

„In naam des konings!

De gouverneur van Curacjao,

In overweging genomen hebbende :

(De beweegredenen der verordening.)

Heeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad, vastgesteld onderstaande verordening.

(De verordening.)

Gegeven te den

(Onderteekening als onder le.1

Sluiten