Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een gouvernements-secretaris (traktement: ƒ 4,000) staat hem als kabinetschef bij. Hij is het hoofd der koloniale secretarie.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

le. Den voorzitter n.1. den gouverneur (zie bladz. 57).

2e. Den onder-voorzitter, dikwijls den procureur-generaal bij het Hof van Justitie.

3e. 3 ledeni

4e. Den secretaris n.1. den gouvernements-secretaris (zie bladz. 59), die tevens lid van den Raad zijn kan.

De koning benoemt, schorst en ontslaat den ondervoorzitter en de leden. Alvorens zitting te nemen, leggen de onder-voorzitter en de leden in handen van den gouverneur den eed (verklaring en belofte) af.

„De gouverneur kan officieren der zee- en landmacht en ambtenaren, geene leden van den raad zijnde, gelasten de vergadering bij te wonen tot het geven van inlichtingen".

„De Raad van Bestuur wordt door den gouverneur gehoord nopens:

le. „Alle besluiten tot uitvoering van algemeene verordeningen, die de gouverneur wil nemen" (zie bladz. 58, 10e);

2e. „Alle plaatselijke keuren, die door de gezaghebbers der verschillende eilanden aan de bekrachtiging van den gouverneur worden onderworpen" (zie bladz. 64);

3e. „Alle aangelegenheden, waaromtrent dit is voorgeschreven bij deze wet of andere algemeene verordening, of den gouverneur van 's koningswege bevolen;

4e. Alle andere zaken, waaromtrent de gouverneur in het

3e. Voor besluiten (zie 10e):

„In naam des konings!

De gouverneur van Curafao.

Overwegende, dat ter uitvoering van (vermelding van de wet, het koninklijk besluit of de koloniale verordening, tot welker uitvoering het besluit strekt), het noodig is, het navolgende vast te stellen;

Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, besloten:

(Volgt het besluit.)

Gegeven te den "

(Onderteekening als onder le). Zie t. a. p., artt. 44, 52, 55.

Sluiten