Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belang zijner verantwoordelijkheid het gevoelen van den raad wenscht te kennen."

„De Raad mag niet weigeren, des gevraagd, zijn gevoelen schriftelijk aan den gouverneur mede te deelen". Tevens kan de Raad van Bestuur, „volgens regels bij koloniale verordening te stellen, rechtsmacht et langen in geschillen van bestuur'' (administratieve rechtspraak, t. a. p. artt. 58—66)^

De Koloniale Raad bestaat uit 13 leden, die — evenals de voorzitter en de onder-voorzitter voor elke vergadering — door den koning benoemd worden en wel na eene aanbeveling van twee personen, door den Raad op te maken, ontvangen te hebben '). Vereischten, om lid te worden, zijn .

le. Ingezetenschap d. w. z. een Nederlander moet gedurende 6 maanden, welke de benoeming voorafgaan, in de kolonie verblijven; een vreemdeling gedurende 3 jaren.

2e. 25 jaar oud.

3e. In het volle genot der burgerlijke rechten zich bevinden.

4e. Noch onbekwaam, noch uitgesloten zijn.

„Onbekwaam zijn zij, wien dat recht ontzegd is bij

rechterlijk vonnis of die gerechtelijken afstand van hunne goederen aan hunne schuldeischers gedaan en dezen niet ten volle voldaan hebben".

„Uitgesloten zijn de gouverneur, de onder-voorzitter en de leden van den Raad van Bestuur, de gouvernementssecretaris en de krijgslieden van den Staat in werkelijken dienst" „B/oedverwantschap of zwagerschap tot en met den tweeden graad mag niet bestaan tusschen de leden van den Kolonialen Raad. Hij, die na zijne benoeming in den verboden graad van zwagerschap met een der andere leden geraakt, is niet verplicht af te treden vóór den afloop van zijnen tijd van zitting. De zwagerschap houdt op door den dood der vrouw, die haar veroorzaakte". De leden hebben 4 jaar zitting en zijn aanstonds /^/-benoembaar. Het aftreden geschiedt om het jaar en wel in dezer voege : 4, 3, 3,3. Hij, die tusschentijds gekozen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij benoemd is, moest aftreden. „De leden

i) Griffier is de gouvernementssecretaris (zie bladz. 59).

Sluiten