Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijwilligers en zelfs vreemde hulptroepen tijdelijk in soldij te-nemen." (t. a. p. artt. 175—177).

4e Het onderwijs. „Het geven van onderwijs staat vrij aan een iegelijk, die voldoende bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid levert. Zooveel de middelen gedoogen, zorgt de overheid, dat het lager onderwijs de verkrijging der allereerste kundigheden onder het bereik brenge ook der onvermogenden. Zij doet dit door ondersteuning van bijzondere of oprichting van openbare scholen. De regeling van het onderwijs op deze grondslagen geschiedt bij koloniale verordening en plaatselijke keuren." (t. a. p. art. 178—181).

Het koloniaal verslag over 1907 geeft: 10 openbare en 39 bijzondere scholen. Van deze 39 bijzondere scholen waren er24gesubsidieerd. Er waren op die39scholen 31 Roomsch-Katholieke.

Bovendien hebben de katholieken nog het college St. Thomas van Aquine met pensionaat te Willemstad.

§ 2.

Suriname.

De kolonie Suriname omvat het grondgebied bekend onder de benaming van Nederlandsch Guyana'' (reglement op het beleid der Regeering in de kolonie Suriname, art. 1) >).

Zie voor den eerbied en de gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen bladz. 55 (t. a. p. artt. 2, 3); — voor de benoembaarheid tot openbare bedieningen bladz. 55 (t.a. p. art. 7), — over de slavernij, uitlevering van vreemdelingen, vrijheid van drukpers, het recht van petitie, het recht van vereeniging en vergadering, vrijheid van godsdienst, bladz. 55 (t.a. p. artt. 5, 8, 9, 10, 141-145, — zie ook deel I bladz. 11—13).

De uitvoerende macht in deze kolonie is in handen van den gouverneur, die door een adviseerend college, den Raad van Bestuur, hierin ter zijde gestaan wordt (t. a. p. artt. 29, 54).

') Er zijn drie Guyana's: een Nederlandsen, Britsch en Fransch Guyana.

Sluiten