Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere deelen der kolonie (art. 105 van het Reglement op het beleid der regeering van Nederlanpsch-Indië). De go § erneur-generaal kan in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indië — na evenwel de betrokken personen behoorlijk opgeroepen en gehoord te hebben — personen, niet in Indië geboren, in het belang van de openbare rust en orde het.verblijf aldaar ontzeggen, — het verblijf in bepaalde gedeelten van Indië ontzeggen, — voorts personen in Indië geboren, eene bepaalde verblijfplaats aanwijzen, het verblijf in bepaalde gedeelten ontzeggen. De gouverneurgeneraal geeft van deze maatregelen, zoo zij niet inlanders gelden, kennis aan den minister van Koloniën, terwijl de koning, wanneer Nederlanders door deze maatregelen getroffen werden, er de Staten-Generaal van verwittigt (t. a. p. artt. 45, 46, 47, 48).

Ingezetenen zijn allen, die in Indië geboren zijn of zich aldaar met behoorlijke vergunning gevestigd hebben (t. a. p. art. 106.)

Nederlanders zijn zij, die zulks volgens de wetten des Rijks (zie deel I, bladz. 9) zijn (t. a. p. art. 107). Europeanen zijn alle christenen '), alle Japanners, alle personen, die geen inlanders zijn. Inlanders zijn zij, die in Indië uit Indische ouders geboren zijn, ook die, welke het christendom omhelsd hebben (inlandsche christenen), voorts alle Arabieren, Mooren, Chineezen, alle Mohamedanen en heidenen, de Japanners uitgenomen (t. a- p. art. 109). Aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen: alle Nederlanders, alle andere personen, uit Europa afkomstig, alle Japanners, alle personen, niet uit Europa of Japan afkomstig, die in hun land onderworpen zouden zijn aan een familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde beginselen als het Nederlandsche, alle in Indië geboren wettige of wettelijk erkende kinderen en verdere afstammelingen van de evengenoemde personen. Alle andere personen, zoo aanstonds niet genoemd, hebben te gehoorzamen aan de bepalingen, voor inlanders of vreemde Oosterlingen ontworpen. Voor de christenen uit hun midden

') De inlandsche uitgezonderd.

Sluiten