Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overlijden der vrouw, die haar veroorzaakte" (t. a. p. artt. 18, 8). Hetzelfde geldt van bloedverwantschap en zwagerschap, tot den vierden graad ingesloten, tusschen den gouverneur-generaal, den luitenant-gouverneur-generaal, den vice-president of de leden van den Raad van Indië, —eveneens tusschen den vice-president en de leden van den Raad onderling (t. a. p. art. 8).

De gouverneur-generaal is, met opzicht tot de uitoefening van zijne waardigheid, verantwoordelijk aan den koning, onverminderd het recht tot vervolging in de Grondwet aan de Tweede Kamer toegekend (t. a. p. art. 37, Grondwet, art. 164, deel II, bladz. 27).

De gouverneur-generaal is:

le. President van den Raad van Nederlandsch-Indië met raadgevende stem, doch zijn presidium is gelijk geworden aan het presidium des koning in den Staatsraad (zie deel I, bladz. 27, t. a. p. art. 7).

2e. Opperbevelhebber van de zee- en landmacht in OostIndië. Hij benoemt, bevordert, ontslaat in Indië de officieren der landmacht (t. a. p. artt. 41, 42).

3e. Bevoegd, om algemeene verordeningen vast te stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling niet door de wet is geschied of moet geschieden, waarin niet door een koninklijk besluit is voorzien, of waarvan aan den koning de regeling niet is voorbehouden. Voor de vaststelling, wijziging, uitlegging, schorsing en intrekking van alle algemeene verordeningen door den gouverneur-generaal is de overeenstemming tusschen hem en den Raad een vereischte. Wordt de vereischte overeenstemming niet verkregen, dan roept de gouverneur-generaal de uitspraak des konings in. De algemeene verordeningen, door den gouverneurgeneraal vastgesteld, heeten „ordonnantiën" (t. a. p. artt. 20, 29, 39, 31). Hij zorgt ook voor de uitvoering (t. a. p. art. iT).

4e. Belast met de afkondiging van wetten, koninklijke besluiten en ordonnantiën in het „Staatsblad van Nederlandsch-Indië". Zoodra het afgekondigde kan bekend zijn, is het van kracht. Men rekent, dat zulks het geval is: op Java en Madoera op den '60sten, — elders op den lOOsten

Sluiten