Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den gouverneur-generaal.») Zij is te Buitenzorg gevestigd.

De Raad van Nederlandsch-Indië bestaat uit (t. a. p. art. 7):

le. Een president n.1. den gouverneur-generaal of luitenantgouverneur-generaal (zie bladz. 7o, 78).

2e. Een vice-president, feitelijk de president (traktementƒ36,000), zie bladz. 76, 78.

3e. 4 leden (traktement: ƒ 28,800).

4e. Een secretaris (traktement: ƒ 9,600).

De Raad zetelt te Bataviien kost aan de kolonie: ƒ 176 660 (begr. voor 1909).

„De gouverneur-generaal kan, in bijzondere gevallen, andere ■ambtenaren, alsmede officieren der zee- of landmacht, gelasten de vergaderingen van den Raad bij te wonen, tot het geven van mondelinge inlichtingen" (t. a. p. art. 7). Zulks geschiedt b.v. thans bij het opmaken der begrooting, als wanneer de 7 directeuren en de 2 chefs der departementen in den Raad verschijnen.

De vice-president en de leden van den Raad moeten Nederlander zijn, — 30 jaar oud, — geen staatsambt bekleeden, — geen deelhebber in Indische ondernemingen «n handel en scheepvaart, enz. zie bladz. 75 zijn. Over bloedverwante hap en zwagerschap zie bladz. 75.

De koning benoemt en ontslaat hen. Bij vacaturen biedt de gouverneur-generaal, binnen 30 dagen, eene met redenen omkleede aanbeveling van 2 personen den minister van Koloniën aan. Moet evenwel in het belang van 's landsdienst, of wegens de daling van het aantal dienstdoende leden, den' vice-president inbegrepen, tot minder dan 3, de vacature spoedig aangevuld worden, zoo kan alsdan de gouverneurgeneraal tijdelijk aan een der 2 aanbevolenen het lidmaatschap opdragen.

Bij ontstentenis van den vice-president treedt het oudste lid in benoeming van den Raad als waarnemend vicepresident op.

1) De algemcene secretarie kost volgens de begrooting voor 1909 aan de kolonie: ƒ 291.140 (al^emeene secretaris: ƒ24.000,— eerste secretaris: / 12 000,— gouvernementssecretarissen: ƒ 9.600,—enz.).

Sluiten