Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. Door landraden, bestaande uit een rechtsgeleerde als voorzitter en ten minste twee inlandsche hoofden, door den gouverneur-generaal benoemd, als leden, benevens den „hoofdpanghoeloe (opperpriester) als adviseur.

Evenals bij de Europeesche rechtspraak is ook hier een climax aanwezig.

Er bestaat eene school voor de vorming van inlandsche rechtskundigen.

Er wordt in Indië recht gesproken voor de met inlanders gelijkgestelden:

le. Door de residenten.

2e. Door de landraden, zie boven 3e ').

II. Financiën. De gouverneur-generaal heeft het algemeen bestuur van 's lands geldmiddelen en eigendommen in Indië (Comptabiliteitswet, art. 32). De Indische begrooting van inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks op het tijdstip, voor de indiening der Staatsbegrooting in de Grondwet bepaald d. w. z. dadelijk na de opening der gewone zitting in September, aan de Staten-Generaal aangeboden. Gewoonlijk geschiedt zulks thans reeds begin September. Zie voor de Indische begrooting deel I, bladz. 741), t. a. p. artt. 8, 2, 3, 7). Over elk dienstjaar geschiedt de verantwoording van de koloniale ontvangsten en uitgaven voor Indië aan de StatenGeneraal onder overlegging van rekeningen, welker slot door de wet vastgesteld wordt (t. a. p. art. 74). De inkomsten vloeien voort uit:

lo. Verpachte middelen b. v. de opiumpacht. 2o. Belastingen b. v. de grondbelasting, de belastingen op het bedrijj (vooral op de uitoefening van ambachten en neringen), op het personeel, de patent, de zegel: en de .SMCCéssMielasting, accijnzen, in-, door- en uitvoerrechten (zie ook deel II, bladz. 57).

]) Feenstra, bladz. 230—231.

') Het hoofdstuk: Uitgaven in Indie omvat 11 afdeelingen n.1. Regeering en Hooge Colleges, de 9 departementen in hiërarchische orde (zie bladz. 81), Gewestelijk en plaatselijk zelfbestuur (t. a. p. art. 3).

6*

Sluiten