Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Het Doo/xyg-ez/W-kerkgenootschap: ƒ 16.850.

ƒ. Het /?ooffzsc/z-AW/zo/j'e£-kerkgenootschap: ƒ 582.320.29.

g. De Oud-Bisschoppelijke Cleresie: ƒ11.900.

h. Het Nederlandsch-hraëlietisch-kerkgenootschap:

ƒ 31.750.

i. Het Portugeesch-Israëlietisch-kerkgenootschap: ƒ 1.950.

3e. „De tusschenkomst der regeering" .... noch „bij de

briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen '),noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften" vereischt wordt. (art. 173).

4e. Aan geestelijken, bedienaren van den godsdienst, zendelingleeraren, broeders-diakenen van eene godsdienstige vereeniging, studenten in de godgeleerdheid, zendelingkweekelingen, die aan eene inrichting van onderwijs tot geestelijke, tot bedienaar van den godsdienst of tot zendelingleeraar worden opgeleid, aan de proefbroeders, die tot broederdiakoon van eene godsdienstige vereeniging opgeleid worden, aan de Roomsch-Katholieke ordebroeders, die tot eene binnen het Rijk gevestigde kloosterinrichting behooren, op hunne aanvrage ontheffing van den werkelijken krygsóisast verleend wordt (Militiewet 1901, art. llo).

5e. De Staat voor de godsdienstige behoeften zijner militairen en gevangenen zorg draagt en ook in dit opzicht de verschillende eerediensten geldelijk ondersteunt.

6e. De Staat het bijzonder onderwijs, hetwelk van verschillende kerkgenootschappen uitgaat, subsidieert.

7e. De Staat aan sommige hoofden van kerkgenootschappen bij hunne correspondentie met hunne onderhoorige geestelijkheid vrijdom van port verleent en omgekeerd die geestelijken portvrij met hunne hiërarchische hoofden correspondeeren kunnen. Die correspondentie moet evenwel over üf/ews/zaken loopen.

8e. De Staat geestelijken wegens hun ouderdom, wegens zie'.s- en lichaamsgebreken pensionneert.

9e. De Staat door eene wet — niet al te best. uitgevoerd —

'). Derhalve .geen placet

Sluiten