Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de viering van de Zondagen en de algemeene erkende christelijke feestdagen (2 Kerstdagen, Nieuwjaarsdag, 2 Paaschdagen, O. L. Heer Hemelvaart, 2 Pinksterdagen) bevorderen wil.

De Katholieke Kerk van Nederland vormt de kerkprovincie-Utrecht, bestaande uit den metropolitanen zetel van Utrecht en de 4 suffragane of onderhoorige ■ zetels van Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond. De aartsbisschop en de bisschoppen worden door den Paus benoemd. Sedert 3 November 1908 is de Utrechtsche kerkprovincie aan de rechtsmacht van de „Propaganda Fide" onttrokken, — heeft zij opgehouden, missieland te zijn en zijn de algemeene kerkregels op haar van toepassing. Voor het kerkelijk bestuur te bekostigen geeft het Rijk aan het aartsbisdom van Utrecht ƒ 4500, aan het bisdom van Haarlem ƒ 4100, van 's Hertogenbosch ƒ 4300, van Breda ƒ 4200, van Roermond ƒ 3930.

De aartsbisschop en de bisschoppen hebben gewoonlijk elk een vicaris-generaal, die hen in het bisschoppelijk bestuur ter zijde staat en vervangt. Hij wordt door den aartsbisschop en de bisschoppen benoemd en treedt bij hunne verplaatsing, hun aftreden, afsterven, enz. af, hoewel eene herbenoeming van wege den nieuwen titularis doorgaans volgt.

Een of meer secretarissen zijn aan de bisschoppelijke kanselarij verbonden.

Aan de metropolitaan-kerk van Utrecht en de kathedrale kerken van Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond is verbonden een kapittel als raad van den bisschop, uit een proost en 8 kanunniken bestaande. Een der kanunniken draagt den titel van theologaal, — een andere, die doorgaans bij de metropool of kathedraal resideert, dien van poenitencier. De Paus benoemt den proost. Ontstaat in de zoogenaamde pauselijke .maanden n. 1. in Januari, Februari, April, Mei, Juli, Augustus, October, November eene kanonikale vacature, dan vult de Paus die aan; — geschiedt evenwel zulks in Maart, Juni, September, December, dan vult beurtelings öf de bisschop alleen, óf de bisschop, na van het kapittel eene aanbevelingslijst van 3 candidaten ontvangen te hebben, den opengevallen zetel aan. Het kapittel wijst na den dood van

Sluiten