Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. Den vicaris als geestelijke van den lsten rang en kerkvoogd met ƒ5.300.

2e. 5 geestelijken van den 2den rang met ƒ1.500.

Voor huishuur der geestelijken geeft de kolonie ƒ 1.000.

IV. Oost-Indië.

Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der algemeene verordeningen op het strafrecht." (Reglement, art. 119). Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, voor zoover die geene stoornis aan de openbare orde toebrengt. Tot openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen wordt het verlof des bestuurs vereischt (t. a. p. art. 120).

„In de bestaande inrichting en het bestuur der christelijke kerkgenootschappen wordt geene verandering gebracht dan met wederzijdsch goedvinden van den koning en het bestuur van het betrokken kerkgenootschap" (t. a. p. art. 122). „De christen-leeraars, priesters en zendelingen moeten voorzien zijn van eene door of namens den gouverneur-generaal te verleenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk in eenig bepaald gedeelte van Nederlandsch-Indië te mogen verrichten. Wanneer die toelating schadelijk wordt bevonden of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan zij door den gouverneur-generaal worden ingetrokken" (t. a. p. art. 123). „De priesters der inlanders, die het christendom niet belijden, zijn geplaatst onder het oppertoezicht der vorsten, regenten en hoofden, voor zooveel betreft de godsdienst, die elk hunner belijdt. Deze zorgen, dat door de priesters niets worde ondernomen strijdig met dit reglement en met de door of uit naam van den gouverneur-generaal uitgevaardigde verordeningen" (t. a. p. art. 134). Uit deze artikelen blijkt meer dan voldoende dat de go&sAlznsivrijheid in Nederland, Suriname en Curacao heel wat meer dan die in Oost-Indië t» beteekenen heeft.

Het koloniaal bestuur keert uit aan de verschillende kerkgenootschappen — de begrootingscijfers zijn niet genoeg

Sluiten