Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een specerijachtigen geur en bevatten een gele aethérische olie.

Tanagra was in de Oudheid een plaats in Boeötië, gelegen aan de samenvloeiing van den Asopos (thans Boerieni) en van de beek Thermodon (Lari). Het heet thans Gremada. Hier versloegen in het jaar 457 v. Chr. de Spartanen de Athe-

Tanagrabeeldjes.

ners, die intusschen in 456 de plaats veroverden. Nog in de 6de eeuw n. Chr. bloeide Tanagra, welks naam na 1874 opnieuw bekend geworden is door de aarden beeldjes, die in de nekropolis op den Kokkaliheuvel gevonden werden.

Tanagriden of Tangaren, een familie van de Muschvogels, hebben een slank lichaam, een kegelvormigen snavel, die aan de punt een weinig gebogen is, vleugels en staart van een middelmatige lengte, een korten loop en korte teenen, een langeren achterteen en kromme klauwen. Ongeveer 4 soorten wonen in Noord-Amerika, 300 soorten in Zuid-Amerika. Zij leven meest in troepen, vliegen en loopen goed, voeden zich met vruchten, soms ook met zaden en insekten. Hun nest bouwen zij in boomen en struiken. De veeren van de mannetjes zijn schitterend van kleur. Tot deze familie behooren o. a. de karmijn-tangara (de flaxbird van de Amerikanen), de vuurroode tangara en de guttamara.

Tanah Boemboe, een afdeeling van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, bestaat uit het leenplichtig landschap Pagatan en Koesan en uit de Tanah Boemboelandschappen (Tjengal, Manoenggoel, Bangkalaan Sampanahan, Tjantoeng, Batoefltjin, Sebamban en Poeloe Laoet met het daarbij behoorend eiland Seboekoe), die sedert 1905 onder rechtstreeksch bestuur gebracht zijn. Zij is verdeeld in drie (distrikten, n. 1. Poeloe Laoet met de daaromheen gelegen kleinere eilanden en het eiland Seboekoe, de landschappen Tjantoeng, Bangkalan en Batoelitjin en de landschappen Sampanahan, Manoenggoel en Tjingal. Zij wordt begrensd door de Straat van Makasar, de Java Zee en de afdeelingen Pasir, Martapoera en Amoentai. Aan de oostkust bevinden zich vele inhammen, zooals de Kloempangbaai en de Pamoekanbaai. Een aantal riviertjes, die op de bergen aan de westelijke grens ontspringen, stroomen door de afdeeling en monden alle uit in de Straat van Makasar; zij zijn in den regel bevaarbaar. De voornaamste bezigheid der bewoners is het inzamelen van boschprodukten; landbouw en vischvangst zijn minder van belang. De hoofdplaats, Kota^Baroe, telt (1905) 1668 inwoners, waarvan 13 Europeanen, 1023 in¬

landers, 531 Chineezen, 66 Arabieren en 35 andere Vreemde Oosterlingen.

Tanah Datar, een afdeeling van de residentie Padangsche Bovenlanden, bestaat uit de onderafdeelingen Fort van der Capellen, Singkara, Lintau en Boeo, Sawahloento en Sidjoendjoeng. Zij wordt begrensd door de residentie Oostkust van Sumatra, de Kwantandistrikten, Batanghari en de afdeelingen XIII en IX Kota, Padang en Ommelanden, Priaman, Batipoch en X Kota, Agam en L Kota. Het Meer van Singkara behoort gedeeltelijk tot Tanah Datar, gedeeltelijk tot Batipoch en X Kota. Door de afdeeling stroomt de Kwantanrivier met de Ombilin. Over het geheel is de bodem vruchtbaar, bergen wisselen af met hoogvlakten. De voornaamste produkten zijn koffie en rijst. In Sawahloento treft men de bekende Ombilinsteenkoolvelden aan. Deze afdeeling bezit een aantal goede wegen. De hoofdplaats, Fort van de Capellen, ligt in een vruchtbare streek. Het aantal inwoners bedraagt (1905) 723, waarvan 22 Europeanen, 623 inlanders, 47 Chineezen, 1 Arabier en 30 andere Vreemde Oosterlingen.

Tanah Merah. is een naam, die door hande.laren en omwonenden gegeven wordt aan dat ge? deelte van de noordkust van Nieuw-Guinea, waar heuvels van roode kleiaarde zich bevinden, die o. a. gebruikt wordt voor de vervaardiging van potten en pannen.

Tanaïm waren bij de Joden geleerdeKabalisten. In den Talmud worden een aantal van hun namen genoemd.

Tanaro is de naam van een rechter zijrivier van de>Po, gelegen in Piemont. Zij ontspringt aan den Monte Saccarello in de Zee-alpen, doorstroomt in N. lijke en N. O. lijke richting de provincies Cut neo en Alessandria en neemt als voornaamste zij-: rivieren de Stura en de Bormida op, met welke laatste zij door het Karel-Albertkanaal, dat haar te Alessandria bereikt, is verbonden. Beneden Bassignana mondt zij, in het geheel 250 km. lang, in de Po uit.

Tancred, de Hauteville, een Normandisch ridder, leefde in de 12de eeuw en had tien zonen, onder welken Róbert Guiscard en Roger zich bevonden, die zich in 1031 naar Beneden-Italië begaven en er het Normandische rijk stichtten.

Tancred, een beroemd Kruisvaarder, een kleinzoon van den voorgaande en een zoon van diens dochter Emma en van markgraaf Otto den Goede, werd geboren in 1078, vergezelde in 1096 zijn neef Boliemund van Tarente op den eersten Kruistocht, onderscheidde zich bij de belegering van Nicaea door zijn dapperheid, veroverde Tarsos, over welks bezit hij in botsing kwam met Boudemjn van Bouillon, hielp Antiochië berennen, bezette Bethlehem en was bij de verovering van Jeruzalem met de zijnen de eerste die de muren bestormde, waarna hij zijn banier op de moskee van Omar plaatste. Hij bleef ook na de overwinning bij Askalon in Palestina en verkreeg Tiberias en het vorstendom Galilaea. Na den dood van Godfried van Bouillon deed hij vruchtelooze pogingen om de opvolging van Boudewijn te verhinderen, toen dit hem niet ge» lukte, deed hij afstand van Galiea. In 1101 nam hij, toen Bohemund door de Saracenen gevangen gehouden werd, het bestuur van het vorstendom Antiochië op zich. In 1103 kreeg Bohemund de.

Sluiten