Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terentius, Publius, met den bijnaam Afer (de Afrikaan), een Romeinscli blijspeldichter, geboren in 190 v. Chr. te Carthago, kwam op jeugdigen leeftijd als slaaf in het huis van den Romeinschen senator Terentius Lucanus, die hem een zorgvuldige opvoeding en later de vrijheid schonk. Terentius was de lievelingsdichter der aanzienlijken en de vriend van de meest bekende mannen van zijn tijd, inzonderheid van Scipio Africanus den Jongere.Op zijn terugkeer van een tocht naar Griekenland kwam hij in 159 vermoedelijk bij een schipbreuk om het leven. Wij bezitten van hem zes blijspelen, waarvan 4 naar

Menander en c naar Apoiioaorus DtwtrKt zijii, n<xmelijk: „Andria"(uitgegeven door Klotz in 1865, door Spengel, 2de druk, 1888), „Heautontimorumenos", „Eunuchus", „Phormio" (uitgegeven door Dziatzko-Hauler, 2d* druk, 1898), „Hecyra" en „Adelphi" (uitgegeven door Spengel, 1879 en Diatzko, 1881). Zijn werken onderscheiden zich van die van Plautus door een meer kunstigen bouw, een fijnere karakterteekening en een meer beschaafde en fijnere taal, zij staan echter, wat kracht en geestigheid betreft, lager dan deze. In de Middeleeuwen werden zijn blijspelen vel gelezen, vooral ook wegers de zedekundige lessen, die de dialogen bevatten. Tot de beste uitgaven behooren die van Bentley (1726 en 1727), Westerhovius (2 dln., 1726), Umpfenlach (1870) en Dziatzko (1884).

Terentius Varro. Zie Varro.

Teresia. Zie Theresia de Jesu.

Terheiden, een gemeente in de provincie Noord-Brabant, 2515 H.A. groot met (1910) 3566 urnrrlthpcrensd door de eemeenten Zeven¬

bergen,Zwaluwe, Oosterhout,Teteringen.Prinsenha-

ge en Etten en Leur en in net L. Despoeld door de Mark. In het O. vindt men diluviaal zand, in het W. klei. Landbouw is de hoofdbezigheid, verder is er eenige nijverheid. Tot de gemeente behooren de dorpen Terheiden en Wagenberg, de buurten Noord en Monnikhof en een gedeelte van Slikgat.

Het dorp Terheiden, een fraaie plaats, ligt aan den grooten weg van Breda naar den Moerdijk. Er is een Roomsch-Katholieke kerk, een Hervormde kerk, het St. Thomasgesticht en overblijfselen van oude schansen. Den 15den Mei 1624 hadden hier schermutselingen tusschen de Spanjaarden en de Staatsgezinden plaats.

Tering: (Plitisis) noemt men bij verschillende organen aandoeningen, welke een chronisch verloop hebben en het orgaan vernietigen. Wanneer men in het dagelijksch leven van tering spreekt, bedoelt men echter gewoonlijk longtering. Zie Longen.

Terlizzi is een plaats in de Italiaansche provincie Bari en inhetdistrikt Barletta, gelegen aan den stoomtram van Bari naar Barletta. Het bezit wallen, een kasteel, een kapel Santa Maria di Sovereto (12de eeuw),

een kerk del Rosario met een portaal uit de 11 e eeuw, een mausoleum (14de eeuw), een gymnasium, steengroeven en vervaardiging van gipsvoorwerpen;

verder wordt er wijn- en amandelbouw aangetroffen en vindt men er olieslagerijen. De plaats telt (1901) 22 590 inwoners.

Term beteekent uitdrukking, woord, bewoording (zie Terminologie). In de logica beteekent het woord: stelling, begrip; inzonderheid geeft men dezen naam aan ieder van de drie begrippen, die tezamen een syllogisme vormen. In de rekenkunde beteekent het in het algemeen: samenstellende vorm (zie Termen). Ook is een term een artikel van een wet.

Tftrmfin is in de wiskunde in het algemeen de

naam vnnr samenstellende vormen. Zoo spreekt

men van de termen van de schaal van een talstelsel,

van de termen van een reeks (zie aldaar) en van die van een evenredigheid (zie Proportie). In de algebra heet een getal, dat niet bestaat uit deelen, welke door de teekens + of — verbonden zijn, een eenterm, alle andere getallen zijn veeltermen. Een-

termen zijn bijv. produkten, maenten, quotienw-n en wortels. De veeltermen worden onderscheiden in tweetermen, drietermen, viertermen enz. Wanneer een veelterm tusschen haakjes geplaatst is, wordt hij als een eenterm beschouwd.

Termeulen. Zie Meulen.

Termieten (Termitina Burm.) of witte'mieren is de naam van een familie en van een geslacht van insekten uit de orde der Netvleugeligen (Neuroptera). Het zijn in maatschappijen levende diertjes met een langwerpig lichaam, een afzonderlijken, naar beneden gebogen kop, ronde oogen, twee of in het geheel geene bij-oogen, korte, parelsnoervormige sprieten, krachtige monddeelen, pooten met 4 ledige tarsen en, voor zoover zij gevleugeld zijn, met 4

Fig. 1.

Termieten

evengroote en langwerpige vleugels. Behalve de gevleugelde termieten, die de soort in stand houden, heeft men twee vormen, die van.vleugels verstoken

Sluiten