Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in 1792 afgevaardigde naar de Nationale Conven- : tie, waar hij zich bij de Bergpartij aansloot. Na den : val van Robespierre ging hij over tot de gematigden, werd lid van het Comité du salut public en den 21Bten Februari 1796 voorzitter van den Raad van Vijfhonderd. Na de revolutie van den 18den Brumaire werd hij prefect van Bordeaux, vervolgens staatsraad en in 1808 graaf en prefect van de Bouches du Rhöne. Na de Tweede Restauratie in 1815 werd hij verbannen en trok eerst naar Zwitserland en toen naar Praag, waar hij een handelshuis stichtte. Na de Julirevolutie van 1830 keerde hij naar Frankrijk terug en werd in 1852 door Napoleon 111 tot senator benoemd. Hij schreef o. a.: „Mémoires sur la Convention et le Directoire"(1824, 2 dln.), „Mémoires sur le Consulat et l'Empire"(1835, 10 dln.), „Histoire générale de Napoléon Bonaparte"(1827—1828, 5 dln.) en „Histoire des Etats généraux et des institutions représentatives en France"(1843, 2 dln.). Hij overleed den 88ten Maart 1854 te Parijs. Na zijn dood verschenen: „Ma biographie. Mes mémoires, 1765— 1792"(1875), „Mémorial du constituant Thibaudeau"(1895) en „Correspondance inédite, 1789— 1791"(1898).

Thibaut, Anton Friedrich Justus, een Duitsch hoogleeraar in het Romeinsche recht, geboren den 4<ien Januari 1772 te Hameln, studeerde te Göttingen, Koningsbergen en Kiel, vestigde zich in 1796 aldaar als privaatdocent en werd in 1798 hoogleeraar te Kiel, in 1802 te Jena en in 1806 te Heidelberg. Na de verdrijving van de Franschen uit Duitsehland, bepleitte hij in „Über die Notwendigkeit eines algemeinen bürgerlichen Gesetzbuclies für Deutsclilai d" (3de druk, Heidelberg, 1840) de invoering van één burgerlijk wetboek voor geheel Duitsehland. Zijn hoofdwerk is „System des Pandektenrechts"(9de druk, Jena, 1846). Verder schreef hij o. a.: „Juristische Enzyklopadie und Methodologie"(Altona, 1797), „Theorie der logischen Auslegung des römischen Rechts"(2ae druk, Altona, 1806), „Über Besitz und Verjahrung"(Jena, 1802) en „Beitrage zur Kritik-der Feuerbachschen Theorie über die Grundbegriffe des peinlichen Rechts"(Hamburg, 1802). Als beminnaar en kenner der klassieke muziek deed hij zich kennen in „Über Reinheit der Tonkunst (8stldruk, bewerkt door Heuler, Paderborn, 1907). Hij overleed den 28sten Maart 1840 te Heidelberg. Zijn „JuristischerNachlasz"(2 dln., Berlijn, 1841—1842) werd uitgegeven door Guyet.

Thièle (Zihl) is de naam van een linker zijrivier van de Aare, die onder den naam Orbe in het Lac des Rousses in den Franschen Jura ontstaat en, op Zwitsersch grondgebied overgaande, door het Lac de Joux en het Lac Brenet stroomt. Daarna verdwijnt zij onder kalkrotsen en komt eerst 4 km. verder als Source de 1'Orbe uit een hoogen rotswand weder te voorschijn. Weldra vormt zij een aanzienlijken bergstroom, dringt door het nauwe dal der \allorbe, bereikt beneden het stadje Orbe een moerassige landstreek en mondt als Toile of Boven Thièle uit in het Meer van Neuchatel. Onder den naam van Midden Zihl stroomt zij langs een gekanaliseerde bedding naar het Bieler Meer. De Beneden Thièle, van hier tot aan de Aare, is thans met deze zelf vereenigd en bereikt haar oude beddi ig te Meienried-Büren. De Thièle is in het geheel 143 km. lang.

Thielt is een arrondissementshoofdstad in de Belgische provincie W. Vlaanderen. Het is door

spoorwegen verbonden met Lichtervelde, Ingelmünster, Aaltre en Hooglede en bezit een oud stadhuis en een bijzondere middelbare school. De bevolking houdt zich bezig met het vervaardigen van kant, met linnen-, katoen- en wolweverij, het vervaardigen van kunstmeststoffen en olie. De plaats telt (1905) 11292 inwoners.

Thieme & Cie., W. J., is de naam van eenNederlandsche uitgeversfirma te Zutfen, gevestigd door Hermann Carl Anton Thieme, geboren den 21s,en Maart 1770 te Wezel en overleden te Zutfen den 9awl Juni 1826. Hij was gehuwd met Gesina Gertruid van Eldik, geboren den 208ten Augustus 1773 te Zutfen en aldaar overleden als boekhandelaarster den 208ten Augustus 1830. Zij was een dochter van den drukker Albertus van Eldik, die van 1787 tot zijn dood (19 Februari 1831) te Zutfen werkzaam was. Uit dit huwelijk werd geboren Wilhelm Johann Thieme, den 9den Maart 1805 te Zutfen en overleden aldaar den 7den April 1867, van beroep uitgever. Zijn zoon Willem Thieme werd geboren den 269t<® Juli 1834 en oefende den boekhandel uit onder den naam W. J. Thieme. In December 1862 vestigde Cornelis Schilkmans, geboren te Dordrecht in 1840, zich te Zutfen en werd er eigenaar van den genoemden boekhandel en uitgeverszaak van W. J. Thieme. Ui] zette deze voort onder den naam van W. J. Thieme & Cie. Ook de „Zutphensche Courant", vroeger het eigendom eenervennootschap en die opzijn drukkerij gedrukt werd, nam hij over. Na zijn overlijden in 1904 nam zijn zoon W. J. Schilkmans, die sedert 1 Januari 1903 deelgenoot was, de leidi. g der zaak op zich en associeerde zich in 1910 met zijn broeder H. G. J. Schillemans.

Deze firma heeft zich voornamelijk toegelegd op het uitgeven van werken voor het onderwijs bestemd: woordenboeken van Servaas de Bruin, atlassen (o. a. die van Beekman en Schuiling), landkaarten, wiskundige werken van Derksen en de Laive, werken over natuurlijke historie van Schmeil enz. Naast haar schoolfonds gaf zij ook tal van populair wetenschappelijke werken in het licht, waarvan o. m. die van Flammarion, Bölsche enz. een algemeene bekendheid genieten.

Thienen (Fransch Tirlemont), esn stad in de Belgische provincie Brabant, arrondissement Leuven, ligt aan de Groote Geete en aan den spoorweg Brussel—Luik, terwijl zij eveneens door spoorwegen verbonden is met Ramillies, Moll, Haacht en Tervueren. De plaats, die vroeger een vesti: g was, is sedert de Middeleeuwen zeer achteruitgegaan. Zij bezit een fraaie, Gotische Onze Lieve Vrouwekerk (1297), de kerk St. Germain (12de eeuw), een middelbare school voor meisjes, een gemeentelijk collége, wolweverijen, bierbrouwerijen, suiker-, olie- en machinefabrieken, leerlooierijen enz. en drijft handel in graan en wol. Tirlemont telt (1905) 18 483 inwoners. Hier versloegen den 16aen Maart 1793 de Franschen onder Dumouriez de Oostenrijkers.

Thierry, Jacques Nicolas Augustin, een Fransch geschiedschrijver, geboren te Blois den 10aen Mei 1795, bezocht de Ecole normale te Parijs, was gedurende eenigen tijd aanhanger van Saint Simon, maar wijdde zich daama aan de studie der geschiedenis, vooral die van Frankrijk, en werd in 1830 Md van het Instituut. Hij schreef: i „Histoire de la conquête de 1'Angleterre par les ■ Normands"(1825, 4 dln.), „Lettres sur 1'histoire

Sluiten