Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 vorsten op Timor en met de hoofden van Roti, Savoe, Solor en Soemba den 9den Juni 1756 een contract sloot, dat den l8ten April 1757 door den gouverneur-generaal Mossel werd bekrachtigd. Aan deze contracten werd echter niet de hand gehouden. In 1811 werd Koepang door de Engelschen ingenomen. In dezen tijd hadden de Portugeezen getracht hun macht zooveel mogelijk uit te breiden. Na het herstel van het Nederlandsch gezag kwamen herhaaldelijk geschillen tusschen de Nederlanders en de Portugeezen voor. In 1854 werd tusschen de beide mogendheden een tractaat gesloten, dat eerst 5 jaar later werd bekrachtigd, waarbij een grensregeling tot stand kwam. Portugal deed afstand van alle aanspraken op de eilanden rondom Timor, behalve Kambing, bleef in het bezit van de enclave Oeikoessi, die met Soetrana vergroot werd, en ontving Maubara. Maukatar bleef Nederlandsch. Hiermede waren de geschillen echter niet geëindigd, de grenzen waren niet nauwkeurig aangegeven en het bestaan van de enclaves gaf aanleiding tot moeilijkheden. In 1893 besloten Nederland en Portugal een commissie tot herziening van de grensregeling te benoemen, wat in 1898 geschiedde. In 1904 werd het reeds genoemde verdrag gesloten, dat echter eerst in 1908 te 's Gravenhage geratificeerd werd.

Herhaalde rooftochten, door stammen in het binnenland of van Portugeesch Timor afkomstig, in de laatste jaren ondernomen, deden de NederlandschIndische regeering besluiten tot het zenden van troepenafdeelingen, ook om het feitelijke gezag in Nederlandsch-Timor meer uit te breiden. Het gevolg was, dat verschillende landstreken onder geregeld bestuur werden gebracht in Midden- en West-Timor, waarna aldaar verschillende maatregelen werden genomen in het belang van land en volk. Op een door den resident in September 1908 ondernomen dienstreis dwars door Timor, van Koepang naar Atapoepoe, wist hij het daarheen te leiden, dat de door de bevolking aan de radja's en rijksgrooten op te brengen belasting in het onder civiel gezag geplaatste gebied voortaan in de landscliapskassen zal worden gestort, terwijl de radja's en rijks grooten een schadeloosstelling ontvangen. Sedert 1908 bestaan

er drie bestuursressorten onder officieren, tevens civiele gezaghebbers, n.1. 1. de landschappen Miomaffo, Goenoeng Moetis, Mollo en Kaoniki; 2. de landschappen Amfoan op Timaoe, Amfoan Naiklioe, Takaeb, Tefnai en Benoe; 3. de landschappen Amanoeban en Amanatoeng.

Timor en Onderhoorig'heden, een residentie van Nederlandsch Oost-Indië, omvat het Nederlandsche gedeelte van het eiland Timor, de eilanden Soembawa, Flores, Soemba, Sawoe, de Soloreilanden, de Aloreilanden, Roti, Savoe en een aantal kleinere eilanden. Zij werd in 1907 tijdelijk verdeeld in de afdeelingen Timor, Soemba, Flores en Soembawa. De oppervlakte bedraagt 46 000 v. km., het aantal inwoners wordt (1905) geschat op 308 600, waarvan 306 469 inlanders, 249 Europeanen, 1560 Chineezen, 313 Arabieren en 9 andere Vreemde Oosterlingen. De hoofdplaats is Koepang.

Timor Laoet. Zie Tenimber-Eilanden.

Timotheegras. Zie Doddegras.

Timotheus, een Grieksch musicus, nomen- en dithyramben dichter, was afkomstig uit Milete en overleed in 357 v. Chr. Van zijn nomen is niet lang geleden een papyrus, „De Perzen" getiteld, de

oudste, welke wij bezitten, in Egypte gevonden.

Timotheus, een metgezel en mede-arbeider van Paulus, werd geboren in Lykaonië, door zijn moeder, een Christin uit de Israëlieten, in vrome gevoelens opgevoed en door Paulus tot het Christendom bekeerd, waarna hij met Paulus of op last van dezen door Macedonië en Griekenland reisde. Later kwam hij te Ephese en vervolgens te Rome, toen Paulus aldaar in gevangenschap verkeerde. Volgens de overlevering was hij de eerste bisschop te Ephese en leed aldaar ten tijde van keizer Domiiianus den marteldood. In den Bijbel vindt men twee brieven van Paulus, die, luidend het opschrift, tot hem gericht werden. (Zie Paulus).

Timotheus, een Atheensch veldheer, de zoon van Canon, een leerling en vriend van Isokrates, onderscheidde zich, bezield door den wensch om een tweede Perikles te worden, in den oorlog tegen Sparta, waarin hij Corcyra veroverde en in 375 bij Leucas de Spartaansche vloot vernietigde. In 360 ging hij naar Klein-Azië om den satraap Ariobarzanes te helpen, veroverde Samos, Sestos en andere steden, voerde met Iphikrates het bevel in den Bondgenootenoorlog en werd, toen hij met dezen wegens een storm den slag vermeden had, in 355 van omkooperij en verraad beschuldigd. Nadat men hem tot eene boete van 100 talenten veroordeeld had, begaf hij zich in vrijwillige ballingschap naar Chalkis, waar hij overleed. Men vindt zijn levensbeschrijving bij C. Nepos.

Timpaan (eigenlijk Timpano — pauk) is de naam van een vierkant, ijzeren, met perkament bespannen raam, dat op de pers gebruikt wordt om de

vellen er onder te aruKKen.

In de bouwkunde is een timpaan een bekkenvormige ruimte in een muur, waarin een beeld of iets dergelijks kan worden geplaatst. Ook is het de naam van de ruimte tusschen het bovenkozijn van een raam en den gewelfden boog daarboven.

Timpano (meervoud Timpani) is de Italiaansche naam voor pauk. Zie Pauken.

Timsahmeer (Krokodillenmeer) is de naam van een meer in Beneden-Egypte, waardoor thans het Suez-kanaal loopt. Het is gelegen tusschen de Ballah- en de Bittere meren en beslaat een oppervlakte van 15 v. km. Op zijn N.W. oever ligt de plaats Ismaïlia.

Tin (Cassileros, Stagnum, later Stannum), Sn, oen metaal, komt slechts op enkele plaatsen, n.1. in de goudzanden van Siberië, Fransch Guyana en Bolivia in gedegen toestand voor; meestal is het met zuurstof verbonden tot tinoxyd (SnO2), tinerts of tinsteen. Gewoonlijk wordt dit verontreinigd door een weinig ijzer- of mangaanoxyd, kiezelzuur, tantaalzuur enz. In betrekkelijk kleine hoeveelheden komen nog andere tinhoudende mineralen voor, zooals het tinkies of stannien, een zwavelverbinding van tin met koper en ijzer, en de zeldzame mineralen cuprocassiteriet, kylindriet, plumbostanniet, franckeït en nordenskjöldlen. Ook in eenige silicaten treedt tin naast silicium op; verder wordt het in sommige minerale wateren aangetroffen. Het wordt echter alleen uit tinerts bereid. Dit metaal heeft een zilverwitte, eenigszins blauwachtige kleur en een vrij sterken glans. Het komt dikwijls vrij zuiver in den handel voor; veel handelstin bevat nog geen 0,1 % onzuiverheden. De meest voorkomende verontreinigingen zijn ijzer, wolframium, lood, koper, bismuth,

Sluiten