Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

abdicatie van hertog Karei van Lucca nam de groothertog van Toskane, den ll<ien October 1847 Lucca in bezit, terwijl hij Fivizzano aan Modena en Pontremoli aan Parma afstond. De Februariomwenteling te Parijs deed ook in Toskane haar invloed gelden. Reeds voor dien tijd (17 Februari) had de groothertog een vrijzinnige constitutie afgekondigd. Daarop volgde een nieuwe wet op de drukpers (21 Mei), de instelling van een ministerie van Eeredienst en van Onderwijs (5 Juni) en de opening der Kamers (26 Juni), zonder dat evenwel de omwentelingspartij bevredigd was. Het nieuwe ministerie Capponi nam op last der Kamers gestrenge maatregelen; maar toen den 25sten Augustus bij het uitbreken van een opstand te Livorno, door Guerrazzi aangevoerd, de soldaten zich bij de opstandelingen voegden, terwijl ook te Florence het volk in beweging kwam, voegde de groothertog zich naar de wenschen van de democratische partij en benoemde een ministerie Montanelli-Guerrazzi. Hij verliet echter Florence den 23sten Januari 1849 en begaf zich den Isten Februari naar Gaëta. Reeds den 8sten Februari benoemde de Kamer van Gedeputeerden een Voorloopig Bewind, dat tegen den 15den Maart een Constituante van 130 afgevaardigden bijeenriep. Den 27sten Maart werd Guerrazzi tot dictator benoemd. In dezen tijd echter ontstond te Florence een tegenomwenteling, die met behulp van de soldaten en de Nationale garde met zulk een snelheid toenam, dat de Republiek reeds den llden en 12den April was afgeschaft. Een deputatie begaf zich naar Gaëta om Leopold tot terugkeer te bewegen; deze benoemde den lsten Mei uit Gaëta den generaal Serrislori tot zijn commissaris en deed den 24aten een nieuw Kabinet optreden met Baldasseroni als eerste minister. Reeds den 12den Mei werd na een verzet van twee dagen Livorno door de Oostenrijkers onder D'Aspre bemachtigd, en den 2östen daaraanvolgende trokken dezen binnen Florence. De groothertog verleende bij zijn terugkeer den 28ste° Juli wel is waar een ruime amnestie, maar sloot den 27aten April 1860 met Oostenrijk een militaire conventie, volgens welke voorloopig 10 000 man Oostenrijkers in Toskane zouden blijven. In 1851 werd vervolgens met Rome een concordaat gesloten, dat aan de Kerk een onbeperkte vrijheid verleende en haar het oppergezag toekende over den Staat. Door het decreet van, den 8«ten Mei ig52 werd de constitutie van 1848 vernietigd en het herstel van de onbeperkte souvereiniteit afgekondigd. De Oostenrijksche troepen ontruimden het land eerst in het voorjaar van 1855. Toen na het uitbreken van den oorlog tusschen Oostenrijk en Frankrijk in het voorjaar van 1859, Leopold den 24»"^ April een verzoek, om zich bij Sardinië aan te sluiten, had afgewezen, barstte 3 dagen daarna te Florence een opstand uit, welke hem noodzaakte het land te verlaten. Er werd aan- : stonds een Voorloopig Bewind benoemd en de koning i van Sardinië tot dictator uitgeroepen. Deze weigerde de dictatuur, maar aanvaardde het protectoraat en 1 benoemde zijn gezant te Florence, Boncompagni, tot i buitengewoon commissaris aldaar gedurende den ] onafhankelijkheidsoorlog. Groothertog Leopold II < deed den 21sten Juli 1859 afstand van den troon ten gunste van zijn zoon Ferdinand IV, die tot de burgers van Toskane een proclamatie richtte, waarin hij ] de handhaving der constitutie en het erkennen van 1 de rechten des volks verkondigde. Zij bleef echter 1

- zonder gevolg. De Vertegenwoordiging van het land, i die den lldei1 Augustus vergaderde, verklaarde den

- 16den daaraanvolgende het Huis Lotharingen ver■ vallen van den troon en voegde Toskane bij het ko1 ninkrijk Sardinië, hetwelk door een algemeene stemming op den llden en 12d™ Maart 1860 bevestigd werd. Den 16den April hield Victor Emanuel zijn intocht in Florence.

Toskane, Lodewijk Salvalor van. Zie Lodemjlc Salvator.

Tossefta of Tosifta, is de naam van een werk, dat eenigszins met de Mischna en Talmud (zie aldaar) overeenkomt. Het bestaat uit 60 tractaten en 452 afdeelingen en bevat verklaringen en aanvullingen van de Mischna, benevens een aantal Haggadische bestanddeelen. Uitgaven verschenen van Zuckermandel (1880), Friedlander (sedert 1889) en Friedmann (1889—1901), enkele deelen werden bewerkt door Schwarz (1879—1882, 1890, 1901).

Tosti, Luigi, een Italiaansch godgeleerde en geschiedkundige, geboren in 1811, werd in 1832 monnik te Monte Cassino. Onder Leo XIII werd hij vice-president van het Vaticaansch archief en algemeen inspecteur van de kerkelijke gedenkteekenen in Italië. Toen hij in 1887 door zijn geschrift: „La conciliazione", een verzoening tusschen staat en kerk wilde bewerken, viel hij in ongenade, legde zijn betrekkingen neder en trok zich in zijn klooster terug. Hij overleed den 24sten September 1897 te Monte Cassino. Hij schreef nog: „Storia della badia di Monte Cassino"(3 dln., 1841—1843), „Archivo Cassinese"(1847), „Storia di Bonifazio VIII e de' suoi tempi"(2 dln., 1846), „Storia della lega lombarda"(1848), „Storia di Abelardo e de' suoi tempi" (1851), „Storia del concilio di Costanza"(2 dln., 1853), „Storia dell' origine dello csismagreco"(2dln., 1856), „La contessa Matilde e i romani pontefici" (2de druk, 1861) en „Prolegomeni alla storia universale della Chiesa"(2 dln., 1861). Pasqualuca gaf een volledige uitgave van zijn werken uit (17 dln., 1885— 1890).

Totale terugkaatsing1. Zie Terugkaatsing. Totalisator is de naam van een bepaalde wijze van wedden bij wedrennen. Bij deze wijze van wedden weet men vooraf niet, hoeveel verloren of gewonnen kan worden, wat bij de bookmakers wel het geval is. De sommen, die op de verliezende paarden ingezet zijn, worden n.1. onder de personen, die op de winnaars gewed hebben, naar gelang van hun inzetten,verdeeld. Een bepaald deel van de ingezette sommen ontvangen de ondernemers van de rennen. Het wetsvoorstel, waarbij in ons land bij wedrennen ook de totalisator verboden wordt, werd den 3den Maart 1911 in de Tweede Kamer aangenomen en trad den 15den Juni d. a. v. in werking.

Totana, een stad in de Spaansche provincie Murcia, ligt aan den zuidelijken voet van den Siërra de Espuna, aan de Rio Totana en aan den spoorweg van Murcia naar Lorca. Zij bezit een kerk met een toren van 71 m. hoogte en een waterleiding. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 13 703. De voornaamste bezigheden zijn de teelt van oranjeappels en de vervaardiging van aardewerk.

Totebel. Zie Vischluigeri.

Totem is de naam van het stamsymbool van de Indianen in Noord-Amerika, dat zij dikwijls op hun lichaam getatoeëerd dragen, als onderteekening gebruiken enz. Meestal is het de ruwe omtrek van een

Sluiten