Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiten. Bij de meesten bestaat deze drang reeds in de kindsheid; hij neemt toe met de puberteit en wordt dan ook weer bewust. Het verschijnsel komt in verschillende landen en tijden voor. Reeds Mozes verbood, dat een vrouw mannen- en een man vrouwenkleeren zou dragen, omdat het gruwel was in de oogen van Jehova.

Magnus Eirschfeld („Die Transvestiten, eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, mit umfangreichem kasuistischem und historisch em Material" (Berlijn, 1910) verklaart deze neiging, door het aannemen van sexueele overgangstrappen in de natuur. Dat het sexueele leven er een rol bij speelt, blijkt wellicht hieruit, dat zij reeds vroeg met een eigenaardig schaamtegevoel is verbonden. Hij gaat uit van de meening, dat de absolute man evenmin bestaat als de absolute vrouw; ook de mannelijkste man bezit eenige vrouwelijke eigenschappen en omgekeerd. Tusschen deze beide uitersten bestaan verschillende overgangen, waarvan de transvestieten er één vormen.

Trap is de naam van een voorwerp, dat uit een reeks opeenvolgende treden bestaat en dient om lager gelegen ruimten met ruimten, die hooger gelegen zijn, te verbinden. Zij worden gewoonlijk vervaardigd van hout, steen of ijzer.Het meer of minder gemakkelijke van een trap hangt voornamelijk af van de verhouding tusschen de breedte en de hoogte van een trede. Om de trede te vergrooten, laat men deze met een rand over de hoogte (stootbord) heenschieten. Bij een gemakkelijke trap bedraagt de breedte der trede 28—31 cm. en de hoogte van het stootbord 14—17 cm. Men onderscheidt trappen, waarvan de treden aan de eene zijde aan een wand bevestigd zijn, terwijl de andere zijde vrij ligt, en trappen, waarbij de treden aan beide zijden met een wand verbonden zijn. Rechte trappen noemt men zulke, die in één richting naar boven gaan.Wanneer alle treden onmiddellijk op elkander volgen, noemt men zulk een trap eenarmig (flg. 1), wordt zij door een grootere of kleinere ruimte onderbroken, dan noemt men haar tweearmig (flg. 2); zoo heeft men ook drie- of meerarmige trappen. Gebroken trappen (flg. 3 en 4) noemt men zulke, waarbij de richting

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

pen (fig. 8) bestaan uit een verbinding van rechte trappen en wenteltrappen.

Trapa L. of waternoot is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Onagrarieeën. Het omvat drijvende waterplanten met blaasvormig gezwollen bladstelen en overblijvende, verhoornde kelktanden op een nootvormige steenvrucht. Trapa natans L. (waterkastanje) is een eenjarige plant, in meren en poelen over geheel Europa en Azië ver-

Fig. 4.

Trap met twee armen.

Gebroken trappen. Fig. 7. Fig.

Rechte trap. Fig. 5.

Fig. 6.

Wenteltrappen.

een of meermalen wordt gewijzigd.Wanneer de treden spiraalvormig om een spil geplaatst zijn, spreekt men van^een wenteltrap (fig. 5—7); gemengde trap-

Trapa natans L.

A. Geheele plant, B. bloem (lengtedoorsnede), C. vrucht, D. vrucht van T. natans var. verbanensis.

spreid, doch in ons land zelden voorkomende (zie de afb.). Zij heeft ruitvormige, getande, tot een rozet samengegroeide, drijvende bladeren, alleen staande, witte bloemen en een vierstekelige vrucht ter grootte

een er hazelnoot. Voorts heeft men T. bicornis L. in China en T. bispinosa Roxb. in Indië.

Trapanl,een Italiaansche provincie in het meest westelijk gedeelte van het eiland Sicilië, grenst aan de provincies Palermo en Girgenti en aan de zee en telt met deAegatische eilanden op 2457 v. km. (1901) 368 099 inwoners. De bodem is heuvelachtig en helt naar het W. naar de zee af. Er zijn een aantal kustrivieren van een geringe lengte. De voornaamste producten zijn tarwe, wijn, olijven, koraal, tonijnen en zeezout. De provincie wordt door een spoorweg doorsneden. De hoofdstad is Trapani (zie aldaar).

Trapani, het antieke Drepanum, de hoofdstad van de evenzoo genoemde provincie, liet op een land¬

tong aan de westkust van Sicilië aan den spoorweg naar Marsala en Palermo. De plaats is de zetel van een prefect en van een bisschop, van eenige recht-

8.

Gemengde trap.

Sluiten