Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst de bolvormige en daama de vlakkedriehoeksmeting. •

Trig-t, Hendrik Albert van, een Hollandsch schilder van bijbelsche en historische tafereelen, werd geboren te Dordrecht den 22sten October 1829 en overleed te Haarlem den 6den Juni 1899. Hij was een leerling van de Teekenacademie te 's Gravenhage. Van 1855 tot 1857 werkte hij te Parijs onder Ary Scheffer, daarna tot 1865 bij Bource te Antwerpen, waarna hij naar Holland terugkeerde. Werken van feijn hand bevinden zich hier te lande in het Museum Boymans te Rotterdam, het Gemeentemuseum te 's Gravenhage, het Rijksmuseum en het GemeenteMuseum te Amsterdam.

Trikala of Trikkala, de hoofdstad van den gelijknamigen Thessaiische nomos in het koninkrijk Griekenland, telt op 5590 v.km. 176 773 inwoners en ligt aan de rivier Trikkalmos, een zijrivier van de Salamvria, en aan den spoorweg van Volos naar Kalabaka. Men vindt er een Byzantijnsch kasteel, 3 forten, 10 Grieksche kerken, 7 moskeeën, een markthal, een Grieksch gymnasium, een rechtbank, 2 synagoges enz. Het aantal inwoners bedraagt 21149. De plaats heeft een aanzienlijken handel en bezit ververijen, leerlooierijen, katoenbouw en katoennijverheid. De voorsteden zijn eng en vuil, de inwendige stad is gedeeltelijk gemoderniseerd. Van het oude Trikka zijn bijna geen overblijfselen gebleven.

Triktrak is de naam van een spel, dat met dobbelsteenen en schijven op een bord wordt gespeeld. Een dergelijk spel kenden reeds de Grieken en de Romeinen; in zijn tegenwoordigen vorm dagteekent het uit de 15de eeuw. De regels van het spel zijn tamelijk ingewikkeld.

Trikupis, Spyridion, een Grieksch geleerde en staatsman, geboren den 208tcn April 1788 te Missolunghi, werd door lord North, later graaf Guilford, die toenmaals in Griekenland reisde, in staat gesteld, zich voor zijn ontwikkeling naar Parijs en Londen te begeven en werd later particulier secretaris van dezen, toen hij de betrekking aanvaardde van gouverneur der Ionische Eilanden. In den Griekschen bevrijdingsoorlog bekleedde hij, behalve in den tijd van het presidentschap van Capo cCIstrias, de aanzienlijkste betrekkingen in het bestuur en in de diplomatie. Hij was eerst voorzitter va:', den Raad, nadat koning Otto het bewind aanvaard had, tot tweemaal toe (1835—1838 en 1841—1843) gezant te Londen, na de omwenteling van den 15den September 1843 minister van Buitenlandsche Zaken en van Openbaar Onderwijs, van 1844—1849 vicepresident van den Senaat, buitengewoon gezant te Parijs gedurende de blokkade der Grieksche havens door de Engelsche vloot in 1850, en vervolgens wederom gezant te Londen. Gedurende de beroeringen na 1860 was hij weder gedurig lid van kortstondige ministeriën. Een groot aantal van zijn redevoeringen verscheen in 1836 te Parijs in het licht. Ook trad hij reeds vroeg als dichter op en wel met den krijgszang op de Klephten: „'OSijfioc; . II arrua xAejiTixóv" (1821). Zijn belangrijkst geschrift echter is: de „Geschiedenis van den Helleenschen opstand" {Iazonia rf/S èAXrjvmijg éjiavdoTaoecog, 4 dln., 1853—1857, 2de druk, 1862). Hij overleed te Athene den 2481™ Februari 1873.

Trikupis, Charilaos, een Grieksch staatsman, geboren den 238,en Juli 1832 te Nauplia, een zoon van

den voorgaande, studeerde in de rechten te Athene en te Parijs en werd in 1852 attaché bij het Grieksch gezantschap te Londen. In 1855 zag hij zich tot gezantschapssecretaris en zaakgelastigde benoemd. Na de revolutie van 1862 werd hij als vertegenwoordiger van de in Engeland wonende Grieken in de Nationale Vergadering gekozen, in 1863 kreeg hij van de regeering de opdracht de onderhandelingen over den afstand van de Ionische eilanden te leiden. Als lid van de Kamer sloot hij zich bij de radicale partij aan. Van 1867—1872 was hij minister vanBuitenlandsche Zaken, van 1874—1875 minister-president, in 1877 minister van Buitenlandsche Zaken en vervolgens van 1882—1885, van 1886—1890 en van 1892—1895 weder minister-president. Hij overleed den ll<ien April 1896 te Cannes.

Tril gras. Zie Briza.

Trilharen of Ciliën noemt men fijne haartjes, die alleen met den mikroskoop kunnen worden waargenomen en die in een snelle beweging van dezelfde richting verkeeren. Bij vele lagere dieren dienen zij om door hun beweging een strooming in het water te brengen, die hun voedsel toevoert.

Triller is een muzikale versiering, die uit een snelle beurtelingsche afwisseling van twee tonen bestaat, n.1. van den hoofdtoon met den hulptoon, een diatonische toontrap hooger. Gewoonlijk begint de triller met den hulptoon en eindigt met den hoofdtoon; Vroeger duidde men den triller door het teeken www aan, thans door de afkorting tr.

Trilling' (Oscillatie, Vibratie) noemt men elke beweging, welke een lichaam of de deeltjes van een lichaam volgens bepaalde wetten en tusschen bepaalde grenzen heen en weder voert. Zoo is bijv. de beweging van een slinger een trilling, bestaat het geluid uit trillingen der lucht, het licht uit trillingen van den aether enz. Men onderscheidt, al naar de wijze waarop deze trillingen tot stand komen, natuurlijke of vrije en gedwongen trillingen. Tot de eerste behooren de bewegingen, welke een slinger onder de werking van de zwaartekracht uitvoert; tot de tweede alle verschijnselen van resonantie. Naar de richting, waarin de trilling ten opzichte van de voortplantingsrichting van de trillende beweging plaats heeft, spreekt men van longitudinale en transversale trillingen. Bij de longitudinale trillingen valt de trillingsrichting samen met de voortplantingsrichting van de even wichtsverstoring; zij gaan gepaard met dichtheidsveranderingen van het medium waarin zij plaats vinden. De transversale trillingen daarentegen staan loodrecht op haar voortplantingsrichting.

Men noemt den tijdsduur, welke noodig is voor een heen- en weergaande beweging van het trillende lichaam of deeltje, den trillingstijd. Onder trillingsgetal verstaat men het aantal van deze trillingen per seconde. Tusschen beide bestaat een eenvoudige betrekking, daar het trillingsgetal omgekeerd evenredig is met den slingertijd: hoe grooter deze laatste, hoe kleiner het eerste en omgekeerd. Trillingen, waarvan de trillingstijden gelijk zijn, noemt men isochroon, terwijl men de gedwongen trilling, waarvan het trillingsgetal gelijk is aan dat van de opwekkende trilling, met deze synchroon noemt.

Trillioen is de naam van een miilioen van den derden rang. Dit getal wordt voorgesteld door een 1 met 18 nullen.

Trilobieten (Trilobitae) is de naam van een

Sluiten