Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Protestantsch godgeleerde, geboren den 14llcn November 1778 te Mittweida in Saksen, werd diaconus in zijn geboorteplaats, in 1805 hoogleeraar in de godgeleerdheid te Wittenberg, in 1809 te Leipzig en in 1815 tevens superintendant aldaar, in 1818 domheer van het hoogstift Meiszen. Zijn geschriften onderscheiden zich door een vrijzinnigen geest. Hij leverde een vervolg op de „Kirchengeschichte" van Schröckh, „Protestantismus und Katholicismus aus dem Standpunkt der Politik"

(4de druk, 1824) en „Das Reaktionssystem" (2de druk, 1825). Met Staudlin redigeerde hij het „Archiv für alte und neue Kirchengeschichte", met dezen en met Vater het „Kirchenhistorische Archiv" en met Keil en Rosenmüller de „Analekten". Sedert 1822 gaf hij het „Magazin für Prediger" uit. Hij overleed den 17den Februari 1828 te Leipzig. Na zijn dood verschenen zijn „Vorlesungen über die christliche Glaubenslehre" (1829).

u.

U is de 21s,e letter van ons alfabet en de 5dc klinker. In het Nederlandsch onderscheidt men een volkomen en een onvolkomen u. De volkomen u is dikwijls door umlaut uit de lange oe ontstaan, bijv. muur, zuur, ruw, schuw. In het Middelnederlandsch kwam deze klank veel meer voor dan in het Nieuwnederlandsch, waar zij meestal in ui is overgegaan, en in het algemeen alleen voor de r en de w als u is blijven staan. Zoo is bijv. de ui van huis, bruid, uit, kruipen enz. een oude oe, die in het Middelnederlandsch u en in het Nieuwnederlandsch ui werd. Dikwijls wisselen voor r de u en de ie met elkander af, bijv. in duur en dier, sturen en stieren, vurig en vierig. De onvolkomen u komt dikwijls naast de o voor, bijv. gulden naast golden, stulp naast stolp, burger naast borger, druk naast drok, kunnen naast het oudere konnen enz. Het teeken u kwam eerst in de Middeleeuwen in de schrijftaal in gebruik; vóór dien tijd gebruikte men in navolging van de Romeinen de v, die zoowel den korten oeklank, als den halfklinker w kon aanduiden.

Afkortingen:

U = bij de Romeinen urbs (stad), inzonderheid Rome.

U = op oude Fransche munten geslagen te Pau.

U = in de scheikunde het teeken voor één atoom uranium.

U = in blauwververijen een afkorting voor kobaltblauw.

U = uso of wisselgebruik.

U of U = ultimo, de laatste dag (van de maand) of het laatste (jaar).

U. C. = in chronologische geschriften urbis conditae of urbe condita, van den bouw van de stad Rome af gerekend.

U. C. = in de muziek una corda (zie Corda).

U. I. = ut injra, als beneden.

U.J. D. of u. j. d. = utriusque juris doctor, doctor in de beide rechten.

U.K. = United Kingdom, vereenigd koninkrijk (Groot-Brittannië).

Uit. = ultimo, de laatste dag (van de maand) of het laatste (jaar).

Ur. = in de scheikunde het teeken voor één atoom uranium.

U. S. = ut semper, als altijd.

U. S. = ut supra, als boven.

U. S. = United States, Vereenigde Staten.

U. S. A. = United States of America, Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

U. S. Am. = United States of America, Vereenigde Staten van (Noord) Amerika, van welke afkorting de naam Uncle Sam afkomstig is.

U. S. A. = United States Army, liet leger van de Vereenigde Staten.

U. S. N. = United States Navy, de vloot van de Vereenigde Staten.

U. S. S. = United States Ship, het schip van de Vereenigde Staten.

Ubach over Worms, een gemeente in de provincie Limburg, 980 H. A. groot met (1910) 2002 inwoners, wordt begrensd door de Nederlandsche gemeenten Rimburg, Brunsem, Heerlen, Nieuwenhagen en Eigelshoven en door de Pruisische gemeente Ubacht. De oostgrens wordt gevormd door de Worm. De bodem bestaat uit löss. De inwoners houden zich voornamelijk bezig met landbouw, veeteelt en handel. Tot de gemeente behoort het dorp Waubach, het noordeinde van het dorp Nieuwenhagen en de buurten Groenstraat en Broekhuizen.

Uitbergen, een gemeente in de provincie Gelderland, 3307 H. A. groot met (1910) 4448 inwoners, wordt begrensd door de Nederlandsche gemeenten Groesbeek, Nijmegen, Eist, Bemmel, Gent en Millingen en door de Pruisische gemeente Niel. Zij omvat een deel van het voormalige Geldersche ambt Rijk van Nijmegen en een deel van het voormalige Kleefsche ambt de Duffel. De bodem bestaat in het N., waar hij door de Waal doorstroomd wordt, uit rivierklei, het Z. bestaat uit diluviaal zand en bevat eenige heuvels. De bewoners houden zich bezig met veeteelt en landbouw. Verder zijn er een aantal bleekerijen. Er is veel vreemdelingenverkeer. Tot de gemeente behooren de dorpen Ubbergen, Beek, Ooi, Kekerdom en Lent.

Het dorp Ubbergen ligt aan den weg van IS ij me-

Sluiten