Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. A. R. = Voire AUesse Royale (Uwe Koninklijke Hoogheid).

V. C. = Victoria Cross (Victoriakruis) of ViceChancellor (vice-kanselier).

v. c. = verbi causa (bij voorbeeld).

vjc. = in den handel conto vecchio (oude rekening) of conto vostro (uw rekening).

V. C. F. = vivat, crescat, fhreat (het leve, groeie, bloeie).

V. F. = vivus fecit (hij heeft het bij zijn leven gemaakt).

v. Chr. = vóór Christus.

V. D. = volente Deo (als God wil).

V. D. M = Verbi Divini Magister (bedienaar van het goddelijk woord).

Vert. = vertaler.

V. G. = Vostra Grandezza (Uwe Doorluchtigheid.)

v. g. = verbi gratia (bij voorbeeld).

v. h. = van huis.

vid. = vide (zie).

v. n. = vtcario nomine (als plaatsvervanger).

Vo = verso (op de keerzijde).

Voce = op het woord.

Vol. = volumen.

V. R. = Victoria Regina (koningin Victoria).

V. R. I. = Victoria Regina Imperatrix (koningin-keizerin Victoria).

V. S. A. = Vereenigde Staten van (Noord) Amerika.

v. s. of V. S. = volti subito (sla spoedig om).

Vs. = vers.

V. T. = Vetus Testamentum (Oude Testament).

v. v. of V. V. = vice versa (heen en terug).

Vz. = voorzitter.

Vaal (liai Gariep), een rechter zijrivier van de Oranjerivier (Z. Afrika), ontspringt op het O. lijk gedeelte van het Hoogeveld in Transvaal en ten W. van de Drakenbergen in de nabijheid van de bronnen van de Komati en de Olifantrivier. In den zomer waterrijk en in den winter bijna opgedroogd, is zij in het geheel 680 km. lang en aan de monding 400 m. breed, terwijl de diepte op sommige plaatsen meer dan 10 m. bedraagt. Zij neemt de Gey Koup (Vet River), de Kolong en de Modderrivier op en vereenigt zich ten N. O. van Griqualand met de Oranjerivier.

Vaals, een gemeente in de provincie Limburg, 2317 H. A. groot met (1910) 8160 inwoners, wordt begrensd door de Nederlandsche gemeente Wittem, de Pruisische gemeente Laurensberg, Neutraal-Moresnet en de Belgische gemeente Gemmenich. Zij is een van de hoogst gelegen gemeenten van Nederland; het hoogste punt ligt 322 m. boven A. P. De bodem bestaat uit mergel, de Geul en de Seltzerbeek stroomen er doorheen. De bewoners houden zich bezig met landbouw en nijverheid, vooral met het vervaardigen van wollen en laken stoffen. Tot de gemeente behooren het stadje Vaals, de dorpen Holset en Vijlen, benevens een aantal buurten.

Het stadje Vaals ligt in een fraaie omgeving aan den weg van Aken naar Maastricht en aan de electrische tramlijn naar Aken. Men vindt er een RoomschKatholieke kerk, een Hers'ormde kerk, een Luthersche kerk, een synagoge en eenige kloosters. Vaals wordt reeds in een oorkonde van 1041 vermeld.

Vaam. Zie Vadem.

Vaandel, het veldteeken der tactische eenheden

bij de infanterie, bestaat gewoonlijk uit een groot vierkant stuk doek met de nationale kleuren en het wapen van het land, soms ook met opschriften en zinnebeelden, aan een stok ter lengte van ongeveer 3 m. Het wordt in den regel door een onderofficier gedragen. Reeds bij de oudste volken treffen wij, naast andere veldteekens, bij de legers vaandels aaii, zooals bij de Hebreeën en de Assyriërs. Bij den Griekschen phalanx voerden de afzonderlijke troepenafdeelingen vaandels, en daarmede werden seinen van commando's gegeven. Bij de Romeinen echter werd het vaandel het zinnebeeld van den samenhang der afdeeling, waartoe het behoorde, en in de 16ae eeuw waren de vaandels zinnebeelden van den gang van den strijd. Elke compagnie had haar vaandel, totdat de compagnieën te zwak werden; bij de Franschen had in het laatst der 17de eeuw het bataljon, dat wel eens 20 compagnieën telde, slechts drie vaandels, en eindelijk had men in de 18de en 19ae eeuw slechts een vaandel bij ieder bataljon. Vroeger had men ook een afzonderlijke vaandelwacht of een vaandelpeleton, uit officieren en onderofficieren samengesteld. Het vaandel is voor het leger een heilig symbool, en aan het vaandel wordt door de officieren, als zij in dienst treden, trouw gezworen. Vandaar dat het in den strijd zorgvuldig bewaakt wordt en het verlies ervan als schande geldt, vandaar ook, dat een vijandelijk vaandel als een roemrijk zegeteeken wordt beschouwd.

Het woord vaandel (vendel) komt ook wel voor in de beteekenis van compagnie. Zie ook Banier en Vlag.

Vaandrig was in de Middeleeuwen, toen elke compagnie haar vaandel had, de titel van den vaandeldrager, en toen later bij het kleiner worden der compagnieën het ambt verloren ging, bleef de naam behouden voor den jongsten officier van de compagnie of het eskadron. Deze officiersrang echter is thans, behalve in Engeland en in Rusland, algemeen vervallen. In het Duitsche leger gaf men sedert 1807 dien naam aan een onderofficier, die in rang op den Feldwebel volgde en een zilveren porte-épée droeg. Thans komen alleen jongelieden, die door het afleggen van een wetenschappelijk examen officier trachten te worden, voor dezen rang in aanmerking. In Nederland heeft men tegenwoordig bij het reservekader vaandrigs. Het zijn die onderofficieren, die in rang onmiddellijk op de tweede reserveluitenants volgen. Bij de cavalerie dragen zij den naam van cornet.

Vaar is de naam van een soort pelswerk, dat uit de vacht van het Europeesche en het Aziatische eekhoorntje wordt vervaardigd. Deze pels is van boven rood, grijsachtig rood of grijs tot zwartachtig, van onderen vuil tot zuiver wit, de staart is als de rug, maar iets donkerder. Naarmate de rug minder rood bevat en donkerder grijs is, is de buik zuiverder wit en de pels kostbaarder. De beste vachten komen uit Oost-Siberië, fyyWW de slechtste uit Midden-Europa.

Vaar wordt vooral als voering il'J

gebruikt, verder ook tot pelerines,

moffen, garneering enz. H n mTYÏ

In de wapenkunde is vaar een veld, bestaa.ide uit klok- of schil- v

dervormige vakjes, beurtelings van zilver en azuur, soms ook van ander email.

Vaart noemt men de snelheid (zie aldaar), waar-

Sluiten