Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den als schroefrad- of als slingerblaaswerktuigen toepassing. Van een der eerste soort, welke de lucht schuift, en die het meeste verspreid is, geeft figuur 3 een afbeelding. Het schroefrad, aan de voorzijde van de zuigopening aangebracht, neemt de lucht aan den voorkant van de gewelfde schoepen op en verschuift haar evenwijdig aan de as verder. Dit eenvoudige blaaswerktuig wordt met doorsneden van 0,35—1,83 m. voor een luchttoevoer van 0,7—30 kub. m. per uur in den handel gebracht. Een zuigluchtventilator is afgebeeld

Wanneer het gewenscht is drukveranderingen te voorkomen, geeft men aan de ventilatoren, onder toepassing van dezelfde beginselen, een eenigszins afwijkenden vorm. Figuur 6 geeft de afbeelding van zulk een ventilator, behoorende tot het type der schroefrad-blaaswerktuigen en gedreven door electriciteit, waterdruk enz., welken men dikwijls voor school-, restauratie-, schouwburgenz. ventilatie aanwendt. Zij werken als zuig- en als drukluchtventilatoren en kunnen dus zoowel bedorven lucht afzuigen, als versche naar binnen

Fig. 3.

Fig. 4 en 5.

Fig. 6.

Ventilator van Blackmann.

in figuur 4 en 5. Door de buis b, verbonden met een waterleiding, spuit een straal water tegen een aantal schoepen, welke met de vleugels a verbonden zijn. Het geheele blaaswerktuig is geplaatst in een doosvormiee monteerine,

welke in een luchtbuis of in een wandopening wordt aangebracht. Wil men den toestel als druklucht-

Fig. 7.

Zuigluchtventilator van Schaffer en Walck.

Ventilator van Geisler.

ventilator gebruiken, dan leidt men den waterstroom door b1. Men bouwt deze toestellen voor een luchttoevoer van 200—500 kub. m. per uur.

Schroefbladventilator met electrische beweegkracht.

drijven. De vleugels b, welke met groote snelheid rondgedraaid worden, schuiven de lucht, welke zich tusschen hen bevindt, naar de ééne zijde weg, terwijl van de andere zijde, door het opgewekte

geringe drukverschil, steeds weer lucht toestroomt, die hetzelfde lot ondergaat. Van het tot deze soort behoorende type der slingerblaaswerktuigen noemen wij den mijnventilator (fig. 7). Het groote vleugelrad a bevindt zich met het drijfrad c op de as b. Het behulp van een riem zonder eind wordt het in snelle, ronddraaiende beweging gebracht, waarbij de lucht tusschen de vleugels wordt weggeslingerd in een omhulsel (in de figuur niet geteekend), waaruit zij wordt afgevoerd. Zuigende centrifugaalventilatoren worden ook wel exharntoren (zie aldaar) genoemd.

Ventilator. Zie Ventilatie.

Ventimig-lia (Fransch Ventimille), een plaats in de Italiaansche provincie Porto Maurizio aan de Riviera di Ponento, gelegen op den rechter oever van de Roja, is een grensstation van de spoorwegen van Genua en Nizza, de zetel van een bisschop, bezit een Gotische kathedraal (12de eeuw) met een baptisterium (li36 eeuw), een kerk San Michele (llde eeuw) met zuilen, waarop Romeinsche inschriften, ruïnen van een Romeinsch theater en van een Middeleeuwschen ringmuur, een kasteel (13de eeuw), verschillende forten, een gymnasium en een seminarium. De plaats bezit een kleine haven en telt (1901) 5659 (als gemeente 11 500) inwoners, welke werkzaam zijn in steengroeven, leerlooierijen en handhoutzagerijen.

Ventöse (= Windmaand) is in den kalender van de eerste Fransche republiek de zesde maand.

Sluiten