Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grenzen tusschen Rusland en China werden vastgesteld en liet in 1681 meer dan 400 kanonnen vervaardigen. Verder stelde hij uitstekende bronzen sterrenkundige instrumenten samen, die nog in het observatorium te Peking worden bewaard, en schreef een aantal Latijnsche en Chineesche werken. Hij overleed den 28sten Januari 1688 te Peking.

Verbinding1 noemt men in de scheikunde zoowel de vereeniging van twee elementen tot een nieuw als het gevormde lichaam zelf. Men zegt bijv., dat kwik en zwavel een verbinding aangaan, alsmede dat vermiljoen een verbinding is van die beide elementen. Zie verder Scheikunde.

Verbloeding1 noemt men het verlies van zulk een hoeveelheid bloed, dat de dood er door veroorzaakt wordt. Zij heeft plaats bij het verwonden of scheuren van groote bloedvaten. De hoeveelheid bloed, welke een mensch verliezen kan zonder aan doodsgevaar blootgesteld te wezen, is afhankelijk van leeftijd, geslacht (vrouwen kunnen bloed\ erlies beter verdragen dan mannen), van het lichaamsgestel, van de voeding en van voorafgaande omstandigheden. Een plotseling bloedverlies, waardoor de helft van al het bloed verloren gaat, wordt als doodelijk beschouwd; pas geborenen kunnen zeer weinig bloed missen, en voor kinderen van één jaar is een klein verlies reeds hoogst gevaarlijk.

Verboeckhoven, Eugène Joseph, een Belgisch schilder van landschappen met vee, ook wel van portretten, tevens beeldhouwer, werd geboren te Warneten in West-Vlaanderen den 8s,en Juni 1799 en overleed te Brussel den 19den Januari 1881. Hij was een leerling van zijn vader, den beeldhouwer Barthelemi Verboeckhoven, en van B. Ommeganck. Het eerste onderwijs, dat hij ontving, was dan ook in de teeken- en boetseerkunst. Later legde hij zich meer uitsluitend op het schilderen toe, doch alvorens zijn paarden, koeien, schapen of reeën op het doek te brengen, boetseerde hij ze vaak. Zijn dieren munten uit door juistheid van teekening. Zijn schilderwijze is uiterst verzorgd. Verboeckhoven heeft tot de beroemdste meesters van zijn tijd behoord. Schilderijen van zijn hand bevinden zich hier te lande o. a. in het Rijksmuseum en in het Stedelijk museum te Amsterdam.

Verbondsark of Verbondskist is hetzelfde als Arke des Verbonds. Zie aldaar.

Verbond van Vakvereenigingen, Nederlandsch, werd in 1905, op initiatief van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, opgericht. Het Verbond, dat gewoonlijk met de letters N. V. V. wordt aangeduid, trad 1 Januari 1906 in werking met een totaal van 18 960 aangesloten leden.

Het doel van de oprichting was een verbinding te scheppen tusschen de zelfstandige Nederlandsche Vakbonden, die in het algemeen staan op hetzelfde standpunt als de Duitsche vakbeweging, vertegenwoordigd door de General-Kommission en van het Internationaal Vakvereenigings-secretariaat (secretaris Legien). Deze vakbeweging erkent de noodzakelijkheid van het voeren van den klassenstrijd. Zij staat de centralisatie voor als vorm van organisatie, erkent de groote beteekenis van hooge contributies, van weerstandskassen, van uitkeering bij werkloosheid, ziekte enz., en van bezoldigde bestuurders. Zij acht wettelijke hervormingen onontbeerlijk om den toestand der arbeiders te verbeteren, beseft de noodzakelijkheid

van volkomen zelfstandigheid tegenover politieke partijen, maar erkent tevens de Sociaal Democratische Arbeiderspartij als de politieke vertegenwoordiging der arbeidersklasse en treedt met deze partij voor gemeenschappelijke doeleinden gezamenlijk op.

Het doel van het Verhond werd nader omschreven als: het bijeenbrengen en bijeenhouden van vakbonden en -vereenigingen, tot behartiging en bevordering van die industrieele en sociale belangen, welke zij met elkander gemeen hebben en die het best door hunne blijvende en georganiseerde samenwerking bevorderd kunnen worden.

Als middelen werden gesteld:

a. het verzamelen en verwerken van statistische en andere gegevens nopens den omvang en den toestand der vakbeweging in binnen- en buitenland alsmede omtrent al zulke industrieele-economische en sociale aangelegenheden, welke de vakvereenigingen in hare actie van dienst kunnen zijn;

b. het treden in verband met soortgelijke verbonden in het buitenland;

c. bet bevorderen van deugdelijke arbeidswetgeving, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere organisatie;

d. het dienen van advies nopens industrieele, economische of sociale aangelegenheden, waar en wanneer zulks door aangesloten organisaties wordt verlangd;

e. het verschaffen van tactischen en financieelen steun in tijden van werkstaking of uitsluiting, waaronder niet begrepen zal zijn het daadwerkelijk leiden of het deelnemen aan het daadwerkelijk leiden daarvan;

/. het verbreiden van de beginselen, waarop het Verbond is gegrondvest en volgens welke het werkt, door middel van vergaderingen, voordrachten, cursussen, het uitgeven van periodieke en andere geschriften en voorts alle wettige middelen, die het binnen het raam der wet ten dienste staan.

Het verbond oefende gedurende de 5 jaren, welke het thans bestaan heeft, buitengewoon grooten invloed op de inrichting, de werkwijze en het optreden der aangesloten organisaties. In deze 5 jaren zijn de bonden in aanzienlijke mate gecentraliseerd, de contributies zijn verhoogd, uitkeeringen zijn ingesteld. De aangesloten bonden telden 1 Januari 1911 een corps van 46 bezoldigde bestuurders.

Herhaaldelijk organiseerde het Verbond nationale steunbewegingen ten behoeve van stakingen en uitsluitingen, zoo o. a. nog in Aug. 1910 ten behoeve van de uitgesloten Textielarbeiders te Enschede, toen in enkele weken f 26,510,89 x 1/2 werd verzameld.

Gezamenlijk met de S. D. A. P. voert het Verbond sinds 1907 eene breed-opgezette actie voor een wettelijken 10-urigen arbeidsdag. Op zijn jaarvergadering in 1908 verklaarde het Verbond zich bereid de S. D. A. P. in hare beweging voor het Algemeen Kiesrecht te steunen.

Het wendde zich herhaaldelijk tot regeeringslichamen met verzoeken betreffende werkloosheidsverzekering, besteksbepalingen e. d. Nevens het verslag van eigen werkzaamheden publiceerde het elk jaar eenige statistieken over de vakbeweging en hare resultaten.

Het Verbond nam snel in omvang toe. Het telde:

Sluiten