Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Januari 1907 — 18 organisaties met 26227 leden,

„ 3227U „ „ ,, 36833 ,, „ 40628 „

Op 1 Januari 1911 waren bij het Verbond aangesloten:

1 „ 1908 — 24 1 „ 1909 — 27 1 „ 1910 — 27

Aantal leden 1 Jan. 1911.

Aantal afd 1 April.

ZETEL.

1 Alg. Ned. Axnbtenaarsbond i 215 5 Amsterdam

2 Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) i/h Bakkers-, Chocolade¬

en Suikerbewerkingsbedrijf. 1629 27 id.

3 Centrale Bond van Bouwvakarbeiders in Nederland 1631 36 Arnhem1

4 Alg. Ned. Diamantbewerkersbond 9050 1 Amsterdam

5 Alg. Bond van arbeiders in de Drankindustrie 1028 12 Rotterdam

6 Ned. Vereeniging van Fabrieksarbeiders 558 14 Delft

7 Bond van Nederlandsc.he Gemeentewerklieden 4067 27 Rotterdam

8 Ned. Vereeniging van Glas- en Aardebewerkers 722 9 Delft

9 Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden .... 1260 15 Amsterdam

10 Alg. Ned. Bond van Arbeiders in het Havenbedrijf 348 3 Rotterdam

11 Ned. Bond van Mann. en Vrouw, in de Kledingindustrie

e. a. v. 1101 12 Amsterdam

12 Ned. Bond van Arbeiders i/h Landbouw- en Zuivelbedrijf. 814 50 Leeuwarden

13 Ned. Litofotografische Bond 313 11 Wormerveer

14 Ned. Bond van Loodgieters, Gasfitters e. a. v 374 10 Rotterdam

15 Bond van Machinisten en Stokers in Nederland 746 4 id.

16 Alg. Ned. Metaalbewerkersbond 2400 38 Amsterdam

17 Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers e. a. v. .. 1292 26 Rotterdam

18 Ned. Mijnwerkersbond 700 13 Heerlen

19 Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond 371 8 Den Haag

20 Nieuwe Ned. Postbond 552 11 Rotterdam

21 Ned. Schildersgezellenbond 1725 40 Den Haag

22 Ned. Sigarenmakers- en Takaksbewerkersbond 3326 65 Amsterdam

23 Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 2513 52 Utrecht

24 Ned. Steenhouwersbond 180 8 Den Haag

25 Alg. Ned. Stucadoorsbond 514 15 Haarlem

26 Alg. Ned. Bond van Textielarbeider „De Eendracht".... 2459 12 Enschede

27 Alg, Ned. Timmerliedenbond 3046 60 Amsterdam

28 Bond van Arbeiders i/h Handels- en Transportbedrijf te land. 1050 10 id.

43983 I 602

Het bestuur van elke aangesloten organisatie wijst uit zijn midden een bestuurslid van het Verbond aan. De Voorzitter en Secretaris van het Verbond, die beiden bezoldigd zijn, zijn ambtshalve lid van het bestuur. Het zoo gevormde bestuur wijst uit zijn midden drie bestuurders aan, die met den voorzitter en secretaris het Dag. Bestuur vormen.

De aangesloten organisaties betalen, voor zooverre zij minder dan 5 000 leden tellen, als contributie aan het Verbond f 0.25 per jaar en per lid; organisaties met 5 000 en meer leden betalen f 0.30 per lid en per jaar. Het Verbond geeft een eigen orgaan uit: „De Vakbeweging", dat gratis wordt verstrekt aan alle hoofdbestuurders en afdeelingsbestuurders van aangesloten organisaties.

De eerste jaren van het Verbond berustte het presidium bij Henri Polak, thans is voorzitter J. Oudegeest, secretaris is J. v. d. Tempel. Het Verbond heeft zijn zetel in een eigen gebouw te Amsterdam, Reguliersgracht 80.

Verbraak, Henricus Christianus, een Nederlandsch priester, geboren den 24aten Maart 1835 te

Rotterdam, werd opgeleid voor den handel, doch studeerde later in de theologie en ontving in 1869 de priesterwijding. In 1872 benoemde de regeering hem tot Roomsch-Katholiek geestelijke in Nederlandsch-Oost-Indië. Hij werd aanvankelijk te Padang geplaatst, doch vertrok in 1874 naai Atjeh, waar hij zich bij de militairen van alle gezindten zeer bemind maakte door de bereidwilligheid, waarmede hij steeds hulp en troost verschafte, en door zijn beminnelijkheid in den omgang. In 1894 werd hij tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd; reeds eerder ontving hij de Atjehmedaille en het expeditiekruis, in 1899 de Oranje Nassau orde, bij gelegenheid van zijn 25-jarig verblijf op Atjeh; een extra-nummer van „de Soldatenkrant" van 18 Mei 1899 was geheel aan hem gewijd. Wegens zijn hoogen leeftijd werd hij in 1907 door den bisschop overgeplaatst naar Padang, waar hij als onderpastoor nog steeds met succes werkzaam is.

Verbranding- noemt men in de scheikunde de verbinding van een stof met zuurstof. Zij gaat gepaard met de ontwikkeling van licht en warmte

Sluiten