Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijke overheid de haven te verlaten, werd het den 18den December door een bende van 40—50 man, als Indianen verkleed, onder aanvoering van Josiah Quincy beklommen en zijn lading, bestaande uit 340 kisten thee ter waarde van 18 000 pond sterling, in zee geworpen. Daarop besloot het Parlement, dat de haven van Boston geblokkeerd en de constitutie van Massachusetts beperkt zou worden. Tegelijk werd generaal Gage met vier regimenten naar Amerika gezonden, om Boston te bezetten. Hij ontmoette te Boston geen tegenstand, maar in September 1774 kwamen de vertegenwoordigers van dertien koloniën bijeen tot een Congres, dat een verzoekschrift aan den koning en een verklaring aan het Engelsche volk richtte, waarin het wel is waar zijn wensch uitsprak met het moederland vereenigd te blijven, doch alleen onder voorwaarde, dat een aantal Parlementsbesluiten zouden worden opgeheven en vrijheid en recht aan de koiloniën verleend zouden worden. Tevens besloot het Congres, dat te beginnen met den lsten December alle invoer uit de Engelsche havens en alle uitvoer uit de koloniën naar Engeland een einde zou nemen totdat zijn bezwaren opgeheven zouden zijn. In Engeland baarde deze revolutionnaire beweging groot opzien. De petitie aan den koning werd niet beantwoord; daarentegen besloot het Parlement den 9'lcn Februari 1775 Massachusetts in staat van oproer te verklaren en alle handelsverkeer met NieuwEngeland te verbieden. Daardoor was de oorlog verklaard.

De eerste bloedige botsing had plaats den 19den April 1775 bij Lexington, toen generaal Gage een tuighuis in bezit nam, door de wetgevende macht in Massachusetts aangelegd. Dit gevecht gaf in de meeste koloniën het sein tot krachtige protesten tegen Engeland dat tot krijgstoerustingen was gekomen. Den 10den Mei 1775 was het Congres te Philadelphia voor de tweede maal bijeengekomen. Het besloot tot de oprichting van een gemeenschappelijk leger, waarvan George Washington den 16den Mei tot opperbevelhebber werd benoemd. Men vermeed zorgvuldig de scheiding van Engeland uit te spreken. De eerste onderneming van de Amerikaan sche troepen, een inval in Canada, mislukte; zij leden den 318ten December bij Quebec een nederlaag, waarin hun aanvoerder Mcmtgomery sneuvelde, ^en moesten in het voorjaar van 1776 Canada weder verlaten

De Engelsche regeering had ondertusschen groote toebereidselen gemaakt, om het dreigend oproer met één slag te onderdrukken, huurde in Duitschland aanzienlijke troepen en zond in het voorjaar van 1776 een groote vloot onder admiraal Howe met 40 000 man naar Amerika, welke in drie afdeelingen naar het binnenland zouden oprukken, namelijk Clinton naar de zuidelijke provinciën, Howe naar Pennsylvanië en Bourgoyne naar de noordelijke distrikten. Tegenover zulk een leger kon Washington geen voldoende krijgsmacht plaatsen. In de zuidelijke provinciën heerschte verdeeldheid; hier namelijk bevond zich een groote partij, welke met het moederland verbonden wilde blijven. Toen vereenigde zich de meerderheid van het Congres te Philadelphia den 4dcn Juli 1776 tot de uitvaardiging der door Jefferson ontworpen onafhankelijkheidsverklaring. In de inleiding van

dat stuk werd, op grond van het natuurrecht, de rechtmatige aanspraak der kolonisten op vrijheid en onafhankelijkheid betoogd; daarna werden 27 bezwaren opgesteld, die in weerwil van de onderdanigste verzoekschriften niet door Engeland waren opgeheven, zoodat de regeering het recht verbeurd had, verder over Amerika heerschappij te voeren, waaruit het besluit werd opgemaakt, „dat de Vereenigde Koloniën vrije en onafhankelijke staten zijn en van rechtswege behooren te wezen". De verzamelde vertegenwoordigers namen de verplichting op zich, deze onafhankelijkheid met hun leven, met hun goed en met hun onschendbare eer te verdedigen. Wel is waar moest Washington na het verlies van New-York, dat door Hom werd bezet, en na twee gevechten bij White Plains over de Delaware terugtrekken en het Congres de wijk nemen naar Baltimore, maar de Engelsche generaals wisten geen gebruik te maken van hun overmacht. Washington, die bij alle tegenspoeden vol vertrouwen bleef, behaalde den 26sten December 1776 bij Trenton en den 3den Januari 1777 bij Princeton overwinningen op de Engelschen, waarna het Congres hem een dictatoriale volmacht verleende tot het vormen van een nationaal leger van 88 bataljons, tot het invoeren van hervormingen en tot het aanschaffen van krijgsbehoeften en het noodige geld. In don loop van den zomer moest Washington weder voor de overmacht van Howe terugtrekken en leed aan de Brandywine (11 September) en bij Germantown (3 October) gevoelige nederlagen, waarna Philadelphia door Engelsche troepen werd bezet. Daarentegen mislukte de Engelsche veldtocht in het noorden; Bourgoyne moest den 6den Augustus bij Oriskany het onderspit delven en den 17den October met 6000 man en 42 stukken geschut bij de capitulatie van Saratoga zich overgeven aan Gales.

Deze gebeurtenis bewoog Frankrijk, waar de zaak der Amerikanen gedeeltelijk uit geestdrift voor de vrijheid, gedeeltelijk uit naijver jegens Engeland groote sympathie verwekte, zoodat zij vandaar in het geheim reeds aanzienlijke ondersteuningen in geld, krijgsbehoeften en vrijwilligers (vooral onder Lafayette) ontvangen hadden, den 6den Februari 1778 met de Vereenigde Staten een vriendschaps- en handelsverdrag te sluiten, dat den 12den April 1779 ook door Spanje werd onderteekend. Dit verbond kwam den Amerikanen uitstekend te stade; want hoewel Washington in 1778 en 1779 zich tegen de Engelschen, die van New-York af de geheele oostkust onderworpen hadden, in het gebied van de Alleghanies en omstreken staande hield, dreigden toch de verdeeldheden in de afzonderlijke staten, het zwakke crediet van het door het Congres u'tgegeven papieren geld, noodzakelijk gevolgd door gebrek aan middelen om het leger te versterken, en de onbekwaamheid der onderbevelhebbers zelfs de standvastigheid van een Washington te schokken. De Engelschen spanden daarentegen alle krachten in, zoo te land als ter zee, om de opstandelingen tot onderwerping te brengen. Sedert 1779 zonden zij hun hoofdmacht naar het zuiden, naar Georgia en Carolina, waar zich talrijke koningsgezinden bij hen aansloten. Zij veroverden Savamiah en Charleston, en den 16den Augustus 1780 behaalde Cornwallis bij Camden de overwinning op Gates, wiens onderbevel-

Sluiten