Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1878; 3de druk 1890), „La mythologie dar.sl'art ancien et moderne" (1878) en „Histoire naturelle des religions" (2 dln., 1884). Hij overleed in 1889 te Parijs.

Véron, Pierre, een Fransch schrijver en journalist, geboren te Parijs in 1833, was medewerker aan verschillende bladen, voornamelijk van „Charivari", waarvan hij vervolgens hoofdredacteur en in 1865 directeur werd. Hij schreef een groot aantal humoristische werken over de zeden van zijn tijd, zooals „Paris s'amuse" (1861), „Marchands de santé" (1862), „Mythologie parisienne" (1867), „Chevaliers du Macadam" (1878), „Paris vicieux" (1886—1888), „Propos d'un boulevardier" (1888), „Paris amoureux" (1891) enz. Bovendien verschenen van hem de dichtbundel: ,,Réalités humaines" (1857) en de tooneelstukken: „Tant plus (ja change" (1878) en „Affolés (met ■Gondinet, 1883). Hij overleed in 1900 te Parijs.

Verona, een provincie in het Italiaansclie landschap Venetië, grenst aan Tirol en aan de provincies Vicenza, Padua, Rovigo, Mantua en Brescia en telt op een oppervlakte van 3071 v. km. (1901) 422 437 inwoners. De provincie, welke in 11 distrikten verdeeld is, is in het N. lijk gedeelte bergachtig (Monte Baldo 2200 m.), in het Z. lijk gedeelte vlak en wordt door den Etsch (Adige) en de Mincio (afvoerrivier van het Gardameer) besproeid. Tot dé voortbrengselen behooren: marmer, wijn, ooft, rijst, maïs, aardappelen, paarden, runderen en zijde. Tot de takken van nijverheid behooren: zijdespinnerij, ververij, katoenweverij, looierij, glasblazerij, wolkammerij enz.

Verona, de hoofdstad van de gelijknamige Italiaansche provincie, een vesting van den eersten rang, ligt aan den voet van den Z. lijken uitlooper van de Lessinische Alpen, aan den door 7 bruggen overspannen Etsch en aan den spoorweg Milaan-Venetië, terwijl het eveneens door spoorwegen verbonden is met Ala, Mantua, Rovigo en Caprino en door tramlijnen met Cologna Veneta, Tregnago, Coriano en San Giacomo. De voornaamste straten zijn de Corso Vittorio Emanuele en de drukke Corso Cavour.

Van de pleinen vermelden wij: de Piazza d'Erbe met een hooge marmeren zuil, een fontein met het antieke standbeeld van Verona en den stadhuistoren (83 m.,) de Piazza dei Signori, met een gedenkteeken ter eere van Danie en de Piazza Vittorio Emmanuele (vroeger Bra), door de dubbele stadspoort (Portone della Bra) van het evenzoo genoemd Corso gescheiden; verder de Piazza Sant' Anastasia met het marmeren standbeeld van Paolo Veronese, de Piazza Santi Apostoli met het marmeren standbeeld van Aleardi, de Piazza dell' Independenza met het ruiterstandbeeld van Garibaldi en de Piazzetta Ponte delle Navi met het gedenkteeken voor Humbert I.

Van de kerken zijn de belangrijkste: dom Santa Maria, met een Romaanschen gevel, inwendig echter Gotisch, met fresco's uit het leven van Maria door Torbido, een „Assunta" door Tiziaan en een klokkentoren van Sanmicheli, welk gebouw in 1911 door een brand veel te lijden had, het baptisterium San Giovanni in Fonte, een basilica uit de 12de eeuw met een Romaansch doopbekken, .San Zeno, een zeer fraai Romaansch bouwwerk uit j]e llde en 12de eeuw met een prachtig portaal en

reliëfs, een basilica met 3 schepen met een altaarschilderij van Mantegna, een kruisgang van de Benedictijnterabdij, waarin de Duitsche keizers op hun tochten naar Rome woonden, en een zwaren toren (1045—1178), San Bernardino met de Capella Pellegrini van Sanmicheli, San Fermo Maggiore, in spitsboogstijl met een Romaansche krypt Sant' Anastasia, in spitsboogstijl (1260— 1450), met een rijk versierd portaal en vele praalgraven en schilderijen, San Giorgio in Braida met schilderijen van Tintoretto en Paolo Veronese, Santa Maria in Organo (in 866 vernieuwd en in 1481 verbouwd) en San Nazaro Celso (llde eeuw), waarachter zich een rotskerk bevindt met OudChristelijke schilderstukken.

Tot de belangrijkste wereldlijke gebouwen behooren: het Palazzo della Ragione (1193), het paleis van Justitie, het Palazzo della Prefettura (1272) met een portaal van Sanmicheli, het Palazzo del Consiglio (in 1873 gerestaureerd) met een prachtigen gevel en een open zuilenhal, waarin zich de standbeelden van beroemde mannen uit Verona bevinden, de Casa dei Mercanti (13de eeuw), het Cast"l San Pietro, op den linker oever van den Etsch, en vlak daartegenover, op den rechter oever, de voormalige burcht der Scala's, het Castel vecchio, het stadhuis, het Palazzzo della gran guardia vecchia, de door Sanmicheli gebouwde paleizen Canossa, Bevilacqua, Guastaverza en Pompei met het Museo civico, in 1909 geheel nieuw geordend, het Palazzo Maffei met een vermaarde wenteltrap en het Palazzo Giusti, met een prachtig park, waarin oude, beroemde cypressen. Ook het nieuwe kerkhof, Campo santo, met fraaie gedenkteekenen, verdient vermeldirg. Verona bezit vele oudheden, o. a. een goed onderhouden amfitheater (arena). Het werd waarschijnlijk onder Dioclelianus omstreeks 290 n. Chr. gebouwd, is ovaal van gedaante, 153 m. lang en 123 m. breed, en heeft een omtrek van 435 m. Van buiten heeft het twee verdiepingen met bogengangen; het inwendige bestaat uit 43 rijen zitplaatsen met samen ongeveer 22 000 plaatsen. Andere overblijfselen uit de Oudheid zijn: de Porta dei Borsari, een onder keizer Gallienus in 265 gebouwde stadspoort, de Arco dei Leoni en de overblijfselen van een Romeinsch theater. Verona is de zetel van een prefect, een bisschop, een rechtbank en van een Kamér van Koophandel en fabrieken. Het bezit een koninklijk en een bisschoppelijk lyceum en gymnasium, een seminarium, 2 technische scholen, een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een ambachtschool, een doofstommeninstituut, een academie voor schilder- en beeldhouwkunst, een stedelijke boekerij (85 000 dln., 3100 handschriften), een stedelijk museum met een belangrijke schilderijenverzameling, verzamelingen van munten (22 000), natuurhistorische voorwerpen enz., het Museo lapidario met oudheden (vooral inschriften en beeldhouwwerken), drie schouwburgen, onderscheiden instellingen van weldadigheid en 2 bankinstellingen. Het aantal inwoners bedraagt (1901) 62 024 (als gemeente 74 271). De nijverheid, welke 32 189 arbeiders in haar dier.st heeft, omvat: herstellingswerkplaatsen voor spoorwegmateriaal, een artillerielaboratorium, ijzergieterijen, wapen-,vuurwerk- en papierfabrieken, katoenspinnerijen, ververijen, looierijen, touwslagerijen, enz. Verder wordt

4

Sluiten