Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerd is, mag de geldswaarde van het belang niet te boven gaan, en is, indien dit is geschied, niet verder geldig dan tot die waarde, want de verzekering mag slechts meebrengen vergoeding van schade en mag den verzekerde niet tot voordeel strekken. Wèl kan verzekerd zijn voor een lager bedrag dan de waarde van het belang; de verzekeraar is dan in geval van schade slechts verbonden in evenredigheid van het verzekerd tot het niet verzekerd gedeelte, tenzij partijen bedongen hebben, dat, onaangezien de meerdere waarde van het verzekerde voorwerp, de schade tot het vol beloop van de verzekerde som zal worden vergoed. In het algemeen mag geen tweede verzekering gedaan worden voor denzelfden tijd en voor hetzelfde gevaar, op voorwerpen, welke reeds voor hun volle waarde verzekerd zijn, en zulks op straffe van nietigheid der tweede verzekering. Bestond de schade, tegen welke verzekerd is, reeds bij het sluiten van de overeenkomst, dan is de verzekering nietig, indien de verzekerde of zijn vertegenwoordiger daarvan kennis droeg. Of deze kennis heeft bestaan, zal de rechter afleiden uit de omstandigheden, speciaal uit het tijdsverloop tusschen het ontstaan der schade en het sluiten der verzekering. De verzekering wordt schriftelijk aangegaan bij een akte, welke den naam polis draagt en door den verzekeraar moet worden onderteekend; evenwel bestaat de verzekering zoodra men mondeling is overeengekomen en is de verzekeraar ook

reeas voor de onderteekenmg der polis aansprakelijk. De polis moet inhouden den dag, waarop de verzekering is gesloten; den naam van hem, die de verzekering voor ei<*en of eens anders rekening sluit; een voldoend duidelijke omschrijving van het verzekerde voorwerp; het bedrag der som, waarvoor verzekerd wordt; de gevaren, welke de verzekeraar voor

zijn reitening neemt; den tijd, op welken het gevaar voor rekening van den verzekeraar begint te loopen en eindigt; de premie van verzekering, en in het algemeen alle omstandigheden, welker kennis van wezenlijk belang voor den verzekeraar kan zijn, en alle andere tusschen de partijen gemaakte bedingen. De waarde der verzekerde voorwerpen kan in de polis worden opgenomen; men spreekt in dat geval van getaxeerde polis; is zij niet opgenomen, dan spreekt men van open polis. Bij de getaxeerde polis behoudt de rechter de bevoegdheid den verzekerde de nadere rechtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, tenzij de taxatie is geschied door daartoe benoemde deskundigen. Alle verkeerde of onwaarachtige opgave of alle verzwijging van aan den verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebbende plaats gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren staat der zaak had kennis gedragen, maakt de verzekering nietig. Geen verliezen of schade, door eigen schuld van een verzekerde veroorzaakt, komen ten laste van den verzekeraar. Ook is deze niet aansprakelijk voor schade of verlies, uit eenig gebrek, eigen bederf, of uit den aard en de natuur van de verzekerde zaak zelf onmiddellijk voortspruitende, ten ware ook daarvoor uitdrukkelijk zij verzekerd. Bij verkoop en allen eigendomsovergang van verzekerde voorwerpen loopt de verzekering door ten voordeele van den kooper of nieuwen eigenaar, tenzij het tegendeel tusschen den verzekeraar en den oorspronkelijke!!

verzekerde is bedongen. De verzekeraar, die de schade, waartegen verzekerd is, vergoed heeft, treedt in alle rechten, welke de verzekerde ter zake van die schade mocht hebben tegen derden, die deze hebben veroorzaakt. De verzekeraar kan hetgeen hij verzekerd heeft, wederom laten verzekeren; men noemt dit herverzekering. Een bijzonder toezicht op de verzekerings-maatschappijen bestaat hier te lande niet.

Verzekering-en noemt men in de electrotechniek de toestellen, welke, in een leiding aangebracht, den stroom automatisch onderbreken, wanneer deze, tengevolge van storingen in het net, een bepaalde sterkte te boven gaat. In hoofdzaak worden thans loodverzekeringen gebruikt. Zij bestaa,n uit draden of reepjes van lood, welke in de leiding worden ingeschakeld. Dikwijls sluit men deze in een porseleinen omhulsel, waarin het gesmolten of poedervormig geworden lood verzameld wordt

Verzet. Zie Verstek.

V erzten&h.eld.(Hypermetropie),het omgekeerde van bijziendheid (zie aldaar), ontstaat veelal door een te kleine lengteas van den oogbol, zoodat de evenwijdige invallende lichtstralen, dus die uit de verte komen, nog vóór zij zich in eenzelfde brandpunt kunnen vereenigd hebben, op het netvlies vallen en zich eerst achter dit laatste vereenigen, zoodat geen duidelijk beeld op het netvlies ontstaat. De accomodatie kan het gebrek verhelpen; is die onvoldoende, dan moet een convexe bril haar te kort dekken. (Zie Oog en Oogziekten).

Verzilveren heeft ten doel metalen en andere voorwerpen met een laag zilver te overtrekken. Bij verzilvering in het vuur wordt koper, messing en tombak gloeiend gemaakt, met een oplossing van salpeterzuur kwikoxyd bevochtigd, met zilveramalgama bedekt en daarna verhit om het kwik te vervluchtigen. Of wel men wrijft het metaal in met een brij, bestaande uit zilverpoeder, kwikchloried, salmiak en keukenzout, spoelt het af met water, droogt en verwarmt het. Vaster en duurzamer wordt de verzilvering, wanneer men het metaal met een zwakke oplossing van keukenzout bevochtigt, daarna met een mengsel van 1 deel zilvernoeder. 1 deel clilonr-

zilver en 2 deelen gebranden borax bestrooit, roodgloeiend maakt en dan in een zwakke wijnsteenoplossing bluscht. Door het herhalen van deze be¬

werking wordt de verzilvering versterkt. Bij de koude verzilvering wrijft men het metaal in met een brij van zilvernitraat, cyankalium en geslibd krijt, waarna men het afspoelt en droogt. De valsche verzilvering geschiedt door het inwrijven met een tinbismuthamalgama en krijt. Bij de natte verzilvering kookt men de voorwerpen in een oplossingvan chloorzilver, keukenzout en wijnsteen, waarna men ze afspoelt en droogt. Het galvanisch verzilveren, dat volgens het algemeene procédé der galvanostegie (zie aldaar) plaats vindt, maakt gebruik van oplossingen van zilvernitraat of chloorzilver in een overmaat van cyaankalium. Staal en tin moeten daartoe vooraf galvanisch verkoperd worden. Bij de contact verzilvering maakt men gebruik van een bad, bereid door chloorzilver, bloedloogzout, koolzure kali en keukenzout in ammoniak te koken en gaat overigens te werk als bij het contactvergulden (zie aldaar). Verzilveren met bladzilver heeft op dezelfde wijze als vergulden met bladgoud plaats; het wordt echter weinig toegepast. Porselein verzilvert men door het te beschilderen met een brij van neergeslagen zil-

Sluiten