Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk aangenomen. Den 17den April 1861 voegde Virginia zich bij de N. Amerikaansche Unie, waarna W. Virginia zich van dezen staat afscheidde. Toen de macht der Geconfedereerden vernietigd was en de strijd tusschen conservatieven en vrijzinnigen bleef aanhouden, werd Virginia onder militair bestuur gesteld. Eerst den 26s,en Januari 1870 werd het weder in de Unie opgenomen en wel met een herziene grondwet van 1869, volgens welke alle 21jarige burgers zonder onderscheid van kleur het stemrecht hebben. De wetgevende macht bestaat uit een Senaat van 40 en een Huis van Vertegenwoordigers van 100 leden, die voor 2 jaar gekozen worden. De gouverneur wordt voor 4 jaar benoemd. Naar het congres der Unie zendt Virginia 2, naar het Huis van Vertegenwoordigers 10 leden. De financiën, welke door den Burgeroorlog in het ongereede waren gekomen, hebben na dien tijd weder een belai\grijke verbetering ondergaan. De belastbare eigendom bedroeg in 1906 433 842 680, de openbare schuld 24 363 795 dollar. De Staat is verdeeld in 118 graafschappen. De hoofdstad is Richmond.

Virginia werd het eerst bezocht door Sebasliaan Caboi in 1497. In 1584 stapte Raleigh op het eiland Wocokom aan land en begaf zich vandaar naar den vasten wal, dien hij ter eere van de maagdelijke koningin Elizabeth den naam Virginia gaf. Hij ontving het land in eigendom als een leen van de Engelsche kroon. In 1607 werd de eerste kolonie te Jamestown aan de Jamesrivier onder kapitein John Smith gesticht, maar zij bleef slechts korten tijd bestaan. Latere pogingen van Richard Greenville, om er volksplantingen te vestigen, mislukten eveneens; eerst lord Delaware slaagde in dat voornemen. Ten gevolge van de veroordeeling en terechtstelling van Raleigh onder Jacóbus I (1618) kwam het land weder aan de kroon. Deze wees het toe aan de London- and Plymouth-company. Bij den aanvang van den strijd tegen het moederland (1773) plaatste Virginia zich aan het hoofd van de onafhankelijkheidsbeweging. Het stelde in 1776 zijn eerste grondwet vast en onderschreef den 25Bten Juni 1788 de Constitutie der Vereenigde Staten van N. Amerika. In 1789 scheidde zich Kentucky van Virginia af, waardoor dit laatste zijn tegenwoordigen omvang verkreeg. Als vaderland van Washington, Jefferson, Memroe, Madison, Tyler en Harrison en van vele andere beroemde staatsmannen, was Virginia gedurende langen tijd de belangrijkste staat der Unie. Ten gevolge van het besluit, zich bij de Z.lijke Staten te voegen, splitste zich het land in 1862 in O. en in W. Virginia. Dit laatste werd den 31sten December 1862 als afzonderlijke staat in de Unie opgenomen. Het eerste daarentegen, het eigenlijke Virginia, het voornaamste krijgstooneel gedurende den Burgeroorlog en eerst in 1865 ■door het leger der Noordelijken veroverd, bleef zich het langst tegen de herziening der grondwet en de staatkundige gelijkstelling der Negers verzetten.

Virginia City, de hoofdstad van het graafschap Storey van den N. Amerikaanschen staat Nevada, ligt aan den voet van den Mount Davidson {2385 m.) in het Washoe gebergte en is door een spoorweg met Carson verbonden. Tot bloei gekomen door het delven van goud en zilver in de in 1858 ontdekte mijnen van den Comstock Lode, ging de plaats, nadat deze waren uitgeput, snel achteruit.

Het aantal inwoners, dat in 1880 10 917 bedroeg, was in 1900 gedaald tot 2695.

Vlrginische eilanden (Maagdeneilanden), een eilandengroep in W. Indiè, gelegen ten O. van Portorico, onder 18° N.Br. en 65° W.L. v. Gr., behooren tot den archipel van de Kleine Antillen en omvatten 8 grootere en bijna 100 kleinere eilanden, welke zich, met uitzondering van Ste.-Croix, op een onderzeesche bank verheffen, waarop slechts 60 m. water staat, maar door groote diepten (meer dan 4000 m.) omgeven is. Zij beslaan een oppervlakte van 694 v. km. en tellen ongeveer 100 000 inwoners. Aan de Vereenigde Staten van N.-Amerika (tot 1898 aan Spanje) behooren: Vieques, Culebra en een aantal kleinere eilanden, te zamen 170 v. km. groot, met 6642 inwoners. Denemarken bezit: Ste. Croix, S'. Thomas en S'. John, welke op een oppervlakte van 359 v. km. (1901) 86 634 inwoners tellen. Van de 8 Engelsche eilanden, met een opppervlakte van 165 v. km. en (1901) 4908 inwoners, is Tortola het voornaamste. De eilanden zijn meestal rotsachtig, hoog en dor. Alleen de grootere brengen rhum, suiker, maïs, koffie, katoen, indigo en tabak voort. De wouden bevatten goed timmerhout; de met guineagras begroeide vlakten vormen voortreffelijke weiden. De kusten zijn vischrijk. Van mineralen worden goud en zilver gevonden. Van toenemend belang is daarnaast de uitvoer van de aloëvezel. Het klimaat is gelijkmatig en gezond. Intusschen hebben de eilanden veelvuldig van orkanen en aardbevingen te lijden.

De eilanden werden in 1494 door Columbus ontdekt. Hij noemde hen, naar de elf duizend maagden in de R. Katholieke legende, Las Virginas. In 1648 vestigden zich Boekaniers van Nederlandsche afkomst op Tortola, waarvan zij echter in 1666 door de Engelschen verdreven werden. De Deensche nederzettingen dagteekenen uit het jaar 1700.

Virginius (Verginius), een Romein, werd beroemd, doordat hij zijn dochter Virginia in het openbaar doodde, om te voorkomen, dat zij in de handen van den Tienman Appius Claudius viel, waardoor hij den val der Tienmannen bespoedigde.

Virginius Rufus. Lucius, een Romeinsch burger, in 63 n. Chr. consul geworden, overwon in 68, als stadhouder van Opper-Germanië, den Galliër Julius Vindex, die in opstand was gekomen. Hij wees echter de keizerlijke waardigheid, hem toenmaals en ook weder na den dood van Otho door de legioenen aangeboden, af, omdat deze, naar zijn meening, alleen door den Senaat verleend mocht worden. Na zijn dood (93) werd hem de eer van een openbare begrafenisplechtigheid bewezen, waarbij Tacitus als consul de lijkrede hield.

Viriatus (Viriathus), een herder uit Lusitanië, werd in 148 v. Chr. aanvoerder zijner landgenoot«n in den oorlog tegen de Romeinen (Viriatische of Lusitanische oorlog), aan wie hij bij herhaling de nederlaag toebracht, zoodat deze in 141 de onafhankelijkheid der Lusitaniërs erkenden. Die vrede echter werd in 140 door de Romeinen verbroken, en de oorlog nam een einde met het afschuwelijke feit, dat Viriatus door de laaghartige bemoeiingen van den consul Quintus Servilius Caepio door verraders werd vermoord.

Viroengagebergte (Iiiroengagebergte), een vulkanisch gebergte in Equatoriaal Afrika, ten O. van het Kivoemeer gelegen, loopt in de richting O.-W., heeft een lengte van 80 km. en toppen van

XV

39

Sluiten