Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten voor: zoo zijn er een groot aantal privileges op h schepen, waaraan deze bijzonderheid is verbonden, 1 dat ze voorgaan boven bet pandrecht en dat zi] bij lt verkoop van het schip gedurende zekeren termijn si nog blijven bestaan. Verder is een omvangrijk voor- 1( recht toegekend aan den commissionair, die zelfs on- v der bepaalde voorwaarden de goederen, die hij voor c den commissiegever onder zich heeft, kan verkoopen p teneinde op de opbrengst zijn vorderingen te verha- e len. Ook bij verschillende bijzondere wetten zijn aan den Staat en andere publieke corporatiën voorrech- o ten toegekend, speciaal bij verhaal van belastingschuld.

Voorschaar. Zie Ploeg.

Voorschoten, een gemeente in de provmcie i Zuid-Holland, 1388 H. A. groot met (1910) 3313 c inwoners, wordt in het N. begrensd door den Rijn, e in het Z. 0. door de Vliet en verder door de gemeen- ( ten Wassenaar, Valkenburg, Oegstgeest, Zoeter- i woude, Stompwijk en Veur. De bodem bestaat uit ï alluviaal zand en klei, ook treft men er een weinig ( laag veen aan. De voornaamste bezigheden zijn: i veeteelt, zuivelbereiding, landbouw en tuinbouw. 1 Bekend is ook de fabriek van goud- en zilverwer- i ken. Tot de gemeente behoort het dorp Voorscho- ; ten, de buurt Rijndijk en een aantal buitengoede- 1 ren, zooals Duivenvoorde, Ter Horst, Adegeest enz. De heeren van Voorschoten stamden uit de huizen Wassenaar en Duivenvoorde. Door erfenis kwam de bezitting eerst aan het geslacht Torck, later aan het geslacht Steengracht.

Het dorp Voorschoten ligt aan de westzijde van de Vliet en aan den grooten weg .an Leiden naar Delft. Men vindt er een station van den spoorweg van Den Haag naar Leiden en een halte van de stoomtramlijn tusschen die twee plaatsen. Er is een Hervormde kerk, een Roomsch-Katholieke kerk en de inrichting Noorthey voor gymnasiaal onderwijs. In de 10de eeuw wordt Voorburg reeds als Forschate vermeld. In 1203 had het leger van graaf Yan Loon er zijn verblijfplaats.

Voorst, een gemeente in de provincie Gelderland, 12 207 H. A. groot met (1910) 10 896 inwoners, ligt ten W. van den IJsel en wordt begrensd door de Geldersche gemeenten Epe, Apeldoorn, Brummen, Zutfen en Gorsel en door de Overijselsche gemeenten Deventer, Diepenveen en Olst. De bodem bestaat uit diluviaal zand en klei. De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw en veeteelt, verder is er eenige nijverheid. Tot de gemeente behooren de dorpen Voorst, Wilp, Twel-1 loo, Terwolde, Nijbroek en Gietel en een aantal buurten en landgoederen. In het oude kasteel Nijenbeek hield Eduard van Gelre zijn broeder Reinoud gevangen.

Het dorp Voorst ligt aan den grooten weg en aan de spoorlijn van Zutfen naar Apeldoorn. Men vindt er een Hervormde kerk, die reeds in een oorkonde van 893 wordt vermeld.

Voorst, Johannes van, een Nederlandsch godgeleerde, geboren te Delft den 17den Maart 1767, studeerde te Leiden, was achtereenvolgens predikant te Hall, Wageningen en Zierikzee en zag zich in 1788 benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker. Ten gevolge van de staatkundige gebeurtenissen van die dagen aanvaardde hij in 1798 het leeraarsambt te Arnhem, maar werd later in zijn hoogleeraarsambt hersteld, ontving in 1827

het emeritaat en overleed te Leiden den 298teB .Tuli 1833. Hij schreef prijsverhandelingen, die door Teyler's Genootschap en door liet Haagsch Genootschap werden bekroond, verder: „Annotationes in loca selecta Novi Testamenti" (1811), „Animadversiones de usu verborum cum praepositiombus compositorum in Novo Testamento (1818), „Compendium Theologiae Christianae" (1808 en later) enz.

Voorstandersklier of Prostata. Zie Geslachtsorganen. .

Voorstellingen noemen wij de indrukken, die de gewaarwordingen (zie aldaar) in onze ziel doen ontstaan. Elke gewaarwording laat zulk een indruk achter. Wij ontvangen gewaarwordingen door de dingen buiten ons. Elk voorwerp _ geeft echter niet één, doch een aantal gewaarwordingen, die tezamen in onze ziel een beeld van dit voorwerp doen ontstaan. Ook aan dit beeld geeft men den naam van voorstelling. We weten niet, in hoeverre dit beeld met het werkelijk voorwerp overeenstemt, daar wij de wereld alleen door onze voorstellingen kennen. Ons oordeel over de dingen is dus subjectief. Elke eigenschap van een voorwerp kan een gewaarwording doen ontstaan. Men neemt aan, dat een beeld nauwkeuriger en vollediger is, naarmate het aantal gewaarwordingen, door het voorwerp opgewekt, grooter is. Het opzettelijk doen ontstaan van een beeld, dat, voor zoover wij kunnen weten, zoo volledig en nauwkeurig mogelijk is, noemen wijwaarnemen. De indrukken, die de ziel ontvangt, worden na korteren of langeren tijd onbewust. Ze kunnen echter weer bewust worden. Deze werking noemt men reproduceeren. De voorstellingen, die vroeger ontvangen zijn, doch later weer bewust worden, noemt men g e r ep r oduceerde voorstellingen of phantasievoorstellingen, ook wel voorstellingen in e n g e r en z in. Zij zijn nooit geheel gelijk aan de. vroeger ontvangene, daar met alle elementen, waaruit zijn zijn opgebouwd, opnieuw bewust worden, en zij ook den_ invloed ondervinden van andere voorstellingen in onze ziel. Uit de voorstellingen worden begrippen (zie Begrip) opgebouwd. Men kan een begrip als een soort voorstelling beschouwen, de laatste kan men dan m om entvoorstelling, het eerste typische voorstelling noemen; de momentvoorstelling is uit de afzonderlijke voorstellingen van een aantal belangrijke en minder belangrijke kenmerken opgebouwd, bij de typische voorstelling treden alleen de kenmerkende voorstellingen op den voorgrond. Het voornaamste verschil bestaat daarin, dat een begrip geen beeld is, dat men zich kan voorstellen.

ti Voorsteven. Zie Schip.

t Voort, Cornelis van der, een Hollandsch pore tretschilder, werd geboren te Antwerpen in 1676 en overleed te Amsterdam in 1624.Waarschijnlijk washi] [- een leerling van Com. Ketel. Hij was in Amsterdam 1, als portretschilder zeer gezien. Werken van zijn i- hand bevinden zich hier te lande o. a. in het Rijksli museum en in de verzameling Six te Amsterdam, 1- Voort, Michiel van der, een Vlaamscli letter;e kundige, geboren te Antwerpen den 18aen Juli 'n 1812, genoot een zorgvuldige opleiding en gaf zelf ?r reeds vroeg onderwijs in oude en nieuwe talen. 17 Daarna opende hij voor eigen rekening een school

Sluiten