Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaardigde naar de Belgische Volksvertegenwoordiging. Hij schildert inzonderheid historiestukken en portretten. Wij noemen van hem. „De heilige Elisabeth, verstooten door de inwoners van Eisenach", „De doodenwake der heilige Cecilia", „De laatste dagen van Maria te Jeruzalem", „De dochter van Jaïrus", „Het kerstlied" en „Magdalena." De Vriendt is lid van het Institnt de France en van de koninklijke academie van schoone kunsten van Berlijn.

Vriendt, Albrecht de, een Belgisch schilder, een broeder van den voorgaande, geboren den 6den September 1843 te Gent, genoot zijn eerste opleiding bij zijn vader, Jean de Vriendt, bezocht daarna de kunstacademie te Antwerpen en vertrok in 1869 naar Duitscliland ter voltooiing van zijn studie. Nadat hij zicli daarop to Brussel had gevestigd, trachtte hij, in verbinding met zijn broeder Juliaan, en in tegenstelling met het zuiver coloristische streven van de moderne, Belgische school, de wijze van schilderen en de opvatting van de Vlaamsche meesters der 15de eeuw weder tot nieuw leven te brengen. In hun trant schilderde hij een aantal geschiedkundige tafereelen, waarvan wij noemen: „Richard van Avesnes wordt in den ban gedaan", „De Gentenaren huldigen Karei V als kind" en „Paus Paulus III voor het portret van Luther." In het begin van de jaren 1880—1890 deed hij met zijn broeder langdurige reizen door Italië en den Levant, waarvan het „Panorama van Jeruzalem" de voornaamste vrucht was. Wandbeschilderingen van zijn hand bezitten het paleis van Justitie te Furnes, de Christuskerk te Antwerpen en het stadhuis te Brugge. Hij overleed den 14den October 1900 te Antwerpen.

Vries, een gemeente in de provincie Drente, 10 804 H. A. groot met (1910) 4063 inwoners, wordt begrensd door de Drentsche gemeenten Eelde, Peize, Roden, Norg, Assen, Rolde, Anloo en Zuidlaren en door de Groningsche gemeente Haren. De bodem bestaat voor het grootste deel uit diluviaal zand, langs de kleine stroompjes vindt men laag veen. De voornaamste bezigheid van de bewoners is landbouw. Tot de gemeente behoort het dorp Vries en een aantal buurten en gehuchten.

Het dorp Vries ligt aan den straatweg van Assen naar Groningen. Er is een oude Hervormde kerk. De dorpen Vries en Zuidlaren hebben een gemeenschappelijk station van de spoorlijn Groningen— Assen.

Vries, Adriaen de, een Hollandsch beeldhouwer en bronsgieter, misschien ook schilder, werd geboren te 's Gravenhage omstreeks 1560 en overleed te Praag vóór Juni 1627. Hij was een leerling van Giovanni da Bologna in Florence en werkte ook te Rome. In 1588 kwam hij in dienst bij Hertog Karei Emanuel 1 van Savoye. Vijf jaar later werkte hij te Praag voor keizer Rucfolf II aan een bronzen groep „Mercurius en Psyche" en in 1596 begon hij met de beide fonteinen te Augsburg. De eerste, de Mercurius-fontein, voltooide hij in 1599, de tweede, de Hercules-fontein, in 1602. Deze zijn zijn belangrijkste werken. Den l8,en Mei 1601 werd hij door Rudolf II tot keizerlijk „Kammerbildhauer" benoemd tegen een bezoldiging van 25 Kronen per week. Van dien tijd af werkte hij te Praag bijna uitsluitend voorden keizer. In 1617 goot hij evenwel voor Koning Christiaan IV van

Denemarken de figuren voor de fontein in het slot Frederiksborg, van 1618—'20 leverde hij de figuren voor liet mausoleum van den Prins van Schaumburg-Lippe te Stadthagen, in 1621 twee bronzengroepen voor het slotpark te Biickeburg enz. De Vries toont zich in zijn werken een navolger van zijn leermeester. Volgens Van Mander heeft hij ook geschilderd, doch er zijn alleen beeldhouwwerken van hem bekend. Behalve op de reeds genoemde plaatsen, kan men die leeren kennen te Bronswijk, Breslau (Dom), Dresden (Albertinum), Parijs (Louvre), Londen (South Kensington), Museum te Weenen (K. K. Museum) enz.

Vries, Abraham de, een Hollandsch portretschilder, werd geboren te Rotterdam in het einde der 16de eeuw en overleed waarschijnlijk te 's Gravenhage omstreeks 1650. Zijn eerste leermeester is onbekend, doch later vormde liij zich te Amsterdam onder invloed van Thomas de Keyser en Rembrandt. Van 1630 tot 1640 werkte hij te Amsterdam, doch maakte in '35 een reis naar Parijs. Op zijn terugreis maakte hij te Antwerpen het portret van den Kardinaal Infant Don Ferdinand, dat zeer geroemd werd. In 1643 was hij te 's Gravenhage; het jaar daarop trad hij in de schildersconfrerie aldaar. Jan Vos wijdde twee lofgedichten aan hem. Abraham de Vries behoort tot onze beste portretschilders uit dien tijd. Werken van zijn hand bevinden zich hier te lande o. a. in het Rijksmuseum en het burgerweeshuis te Amsterdam en het Museum Boymans te Rotterdam en in het Stedelijk Museum te Leiden.

Vries, Tjerk Hiddesz. de, een Nederlandscli vlootvoogd, geboren te Sexbierum den 7den Augustus 1622, voer eerst ter koopvaardij en ging vervolgens over in zeedienst ten oorlog. In den ongelukkigen zeeslag van den 15den April 1665 tegen de Engelsche vloot voerde hij bevel over het schip „De vijf Steden". Bevorderd tot luitenant-admiraal van Friesland, werd hij bekleed met het opperbevel over één van de eskaders der vloot van De Ruyter. Ondanks hevige stormen bracht, hij de Oost-Indische en Smyrnasche koopvaardijvloot, die zich te Bergen in Noorwegen dapper tegen de Engelschen gekweten had, veilig in de vaderlandsche haven. In 1666 ontving hij op het schip „Groot Frisia" wederom het bevel over één der eskaders en nam deel aan den Vierdaagschen Zeeslag. Hij overleed in Augustus 1666 aan de wonden, in den zeeslag bij Duinkerken opgedaan. Zijn stoffelijk overschot werd in het koor der Groote Kerk te Harlingen ter aarde besteld.

Vries, Gerhardus de, een Nederlandsch hoogleeraar in de wijsbegeerte, geboren te Utrecht den 16den Augustus 1648, studeerde aldaar in de wijsbegeerte en godgeleerdheid, werd in 1672 benoemd tot onderregent van het Statencollegie en aanvaardde in 1674 de betrekking van hoogleeraar in de wijsbegeerte te Utrecht, waar hem in 1715 tevens het buitengewoon hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid werd opgedragen. Van zijn geschriften vermelden wij: „Diatribe singularis genuina, altera, de cogitatione ipsa mentis, altera de ideis rerom innatis", „De natura Dei et humanae mentis determinationes pneumatologicae" (1687) en „Exercitationes rationales de Deo, divmisque perfectionibus etc." (1695). Hij overleed den lsteD December 1705.

Vries, Klaas de, een Nederlandsch zeevaart-

Sluiten