Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkssterrenwacht, den botanischen tuinen de Washington-bibliotheek. Tot de instellingen van liefdadigheid behooren: het invalidenhuis (Soldiers' home), het krankzinnigengesticht, het doofstommeninstituut, het weeshuis en het oude vrouwenhuis (Louise Home). Behalve de reeds genoemde gedenkteekens vermelden wij nog dat voor Frederik den Groote, de beeldzuilen van generaal Scott en van admiraal Farragut,alsmede het in 1885 voltooide Washingtonmonument, een obelisk van 169 m. hoogte van wit marmer met een prachtig uitzicht.

Washington bezit 9 bankinstellingen, maar heeft weinig handel en nijverheid. Nadat het in 1791 was gesticht en de president Washingtm den 18den September 1793 den eersten steen had gelegd van het Capitool, trok de bondsregeering in 18Ó0 uit Pliiladelphia derwaarts. In Augustus 1814 werd het door de Engelschen onder admiraal Cockburn ingenomen, die het Capitool en andere gebouwen in de asch legde. Van 1818—1827 werd het oudere gedeelte van het Capitool weder opgebouwd en van 1851—1862 vergroot. Washington is door de Rock Creek, waarover vier bmggen gelegd zijn,van Georgetown gescheiden.

Washington, George, de grondlegger van de onafhankelijkheid der Vereenigde Staten van N. Amerika, geboren den 22slen Februari 1732 in het graafschap Westmoreland in Virginia, bezocht tot zijn 16de jaar de school te Williamsburg en was vervolgens werkzaam als landmeter. Toen tot afwering der invallen van Franschen en Indianen in Virginia de militie werd opgeroepen, zag Washington zich als majoor ingedeeld. Spoedig daarop werd hij benoemd tot regimentscommandant, als hoedanig hij zich aan de Ohio onderscheidde. De minachting, waarmede de Britsche regeering de officieren der militie behandelde, gaf hem echter aanleiding om den dienst te verlaten, waarna hij zich op het van zijn ouderen broeder geërfde buitenverblijf Mount Vernon vestigde. Reeds in 1755 voegde hij zich weder als vrijwilliger bij de expeditie van generaal Braddock tegen de Franschen in Canada en werd door dezen na het gevecht aan de Monongahela in Juni 1755 tot bevelhebber der militie in de kolonie Virginia benoemd. Toen de oorlog in 1763 eindigde, keerde hij tot het ambteloos leven terug en leefde op Mount Vernon aan den Potomac als planter, totdat zijn medeburgers hem afvaardigden naar het Nationaal Congres der Vereenigde Koloniën, dat den 14den September 1774 te Philadelphia geopend werd. Hier zag hij zich tot voorzitter gekozen van de commissies, welke de landsverdediging behandelden. Den 15den Juni 1775 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van het leger. Daar dit nog niet georganiseerd was en het aan middelen ontbrak, moest hij zich aanvankelijk tot een verdedigende houding bepalen. Daarenboven deden de wetten der koloniën en haar gering onderliiig verband telkens nieuwe moeilijkheden ontstaan. Vandaar dat zijn eerste werk in het organiseeren en disciplineeren der troepen bestond. Zijn eerste succes behaalde hij den 17den Maart 1776, toen hij generaal Howe dwong Boston te ontruimen. Toen de vijand, met nieuwe troepen versterkt, New-York bezette, trok Washington, na een reeks van ongelukkige gevechten, zich terug in het N. lijk gebergte. Honger, koude en ziekte deden een gedeelte zijner manschappen bezwijken, en een ander gedeelte keerde na verstreken diensttijd naar zijn haardste¬

den terug. Met een overschot van 2 (XX) man moest Washington in het midden van den winter de wijk nemen achter de Delaware. Op zijn aandringen echter besloot het Congres, het leger uit te breiden tot ruim 100 bataljons, welke tot aan het einde van den oorlog in dienst zouden blijven; tevens verleende men den veldheer een schier onbeperkte macht voor den tijd van zes maanden. Nu trok Washington over de Delaware, overrompelde de Engelschen den 268ten December bij Trentor en versloeg hen den 3den Januari 1777 bij Princetown. Den llacn September daarentegen leed hij aan de Brandywinerivier en den 3aen October bij Germantown de nederlaag, zoodat hij in de onbewoonde streken van Valley Forge moest terugtrekken. Een verbond met Frankrijk stelde hem weder in staat om aanvallenderwijze te werk te gaan. Versterkt met 6 000 man Franschen onder Rochambeau, dwong hij den 18den October 1781 het Engelsche leger onder Cornwallis in Yorktown tot eapitulatie, waarop in November 1782 de voorloopige vrede tot stand kwam. Nadat de Engelschen den 25sten November 1783 New-York ontruimd hadden, ontsloeg Washington zijn leger, legde zijn gezag neder in handen van het Congres en keerde als planter terug naar Mount Vernon.

In Mei 1787 werd hij door Virginia naar de Vergadering van alle staten te Philadelphia afgevaardigd. Voorzitter der zittingen, en leider der beraadslagingen, waaruit den 17aen April 1787 de grondwet der Vereenigde Staten van N.Amerika ontstond,werd hij in 1789 eenstemmig tot president van de nieuwe bondsregeering benoemd. Te midden van den strijd der partijen, die de Unie met den ondergang bedreigde, regelde hij de staatsschuld, het landsbestuur en de landsverdediging en legde hij de grondslagen voor het grootsche kanalen- en wegenstelsel van de Unie. Met betrekking tot het buitenland nam hij een stipte onzijdigheid in acht en herstelde daardoor het handelsverkeer met Engeland. Toen hij in 1793 voor de tweede maal gekozen werd, verkeerde hij in een neteligen toestand wegens de houding der Unie met betrekking tot het revolutionnaire Frankrijk. Tegen het verlangen der Democraten om Frankrijk tegen Engeland te ondersteunen in, sloot hij een voordeelig handelsverdrag met Engeland en verbande de agenten van het Fransche Directoire, die het volk tot verzet tegen zijn maatregelen aanspoorden, uit het gebied der Unie. In 1797 trok hij zich weder terug op Mount Vernon, daar hij een nieuwe opdracht van het presidentschap van de hand wees. Toen echter in 1798 een oorlog met Frankrijk dreigde, haalde de president Adams hem over, zich wederom met het opperbevel te belasten. In weerwil van zijn zes-en-zestig-jarigen leeftijd nam hij de organisatie van een nieuw leger en den aanleg der noodige verdedigingswerken met kracht ter hand.Het sluiten van het verdrag, dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de beide staten herstelde, mocht hij niet beleven. Hij overleed den 14den December 1799 op Mount Vernon. In de Vereenigde Staten van N. Amerika zijn verschillende gedenkteekens voor hem opgericht. „Washington's Writings" werden uitgegeven door S'parks (nieuwe druk, 12 dln., 1855).

Washington, Booker Taliajerro, een Amerikaan sch opvoedkundige, geboren in 1858 of 1859 als slaaf op een plantage bij Hale'sFortin Virginië, ging na de opheffing der slavernij studeeren en ont-

Sluiten