Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nie werd het Christendom er ingevoerd, later keerden de bewoners echter tot het heidendom terug. De handel is uitsluitend ruilhandel.

Wetterau, een golvende, mild besproeide en vruchtbare dalkom, gelegen tusschen den Vogelsberg en den Taunus, den Main en den Lahn, behoort grootenderls tot de provinci' Opper-Hessen en voor 't overige tot de Pruisische distrikten Wiesbaden en Kassei. Zij beslaat een oppervlakte van ongeveer 800 v. km., waarop 90 000 zielen wonen. Bevloeid door den Wetter, de Use, den Horloff, de Nidda en den Main, brengt zij veel ooft en graan voort. De Wetterau omvat het gebied van het aloude landschap Wettereiba. Tot 1174 had zij gouwgraven, tot in het midden der 13de eeuw landvoogden. Op den voormaligen Duitschen Rijksdag heette één der vier colleges, waarin de rijksgraven en heeren verdeeld waren, het College der graven van de Wetterau; daartoe behoorden de vorsten en gra\en van lsenburg, Solms, Stolberg enz. De vi r rijkssteden van de Wetterau waren Frankfort, Wetzlar, Friedberg en Gelnha.isen.

Wetterberg'h, Karl Anton, een Zweedsch dichter, geboren den 6den Juni 1804 te Jönköping, studeerde te Lund in de rechten en vervolgens in de geneeskunde, werd in 1834 arts en schreef onder den pseudoniem Oom Adam feuilletons, romans en populaire gedichten. Van 1862—1872 redigeerde hij .,Linnea", een zeer bekend tijdschrift voorde jeugd. Zijn romans en novellen: „Genrem&lninger" (1842), „Ett namn" (1845), „Pastorsadjunkten" (1843), „Penningar och arbete" (1847), „Traskeden" (1850), „Tre Straköpingsskizzer" (1853) en „Sam hallets Karna" ^1858) onderscheiden zich door innigheid en door frischheid van stijl. Zijn „Samlade Skrifter" verschenen in 10 dln. (1869—1874). Hij overleed den 31sten Januari 1889 te Stockholm.

Wetterhorn, een Alpentop van de Finsteraarhorngroep in het Zwitsersche kanton Bern, verheft zich met schier loodrechte wanden uit het Grindelwald tot een hoogte van 3703 m. Zijn N. lijke spits, de Hasli-Jungfrau, werd eerst in 1860 beklommen, terwijl de daarachter gelegen toppen.de Mittelhorn (3708 m.) en de Rosenhorn (3691 m.) reeds vroeger bestegen waren. Deze beide laatste bestaan uit gneis; de Hasli-Jungfrau uit kalkgesteente. Naar het N. daalt van den Wetterhorn de Zwarte Woud-gletscher; de firnvelden in het O. voeden den Rosenlauigletscher, terwijl tusschen den Wetterhorn en den Mettenberg de uitgang van den Grindelwaldgletscher ligt.

Wettermeer (Welterri), een meer in het Z. van Zweden en na het Wenermeer het grootste van het land, heeft bij een lengte van 128 een grootste breedte van 30 km. en een oppervlakte van 1898 v. km. Het is 119 m. diep. In het O. en W. door bergketens ingesloten, is het Wettermeer buitengewoon romantisch gelegen. Het heeft donkerblauw'en zeer helder en koud water. Merkwaardig is het plotselinge dalen en rijzen van den waterspiegel. Even merkwaardig zijn de stroomingen (strömfall) in het water, welke dikwijls 20—30 maal daags van richting veranderen, alsmede het plotseling opbruisen van zijn oppervlakte. Het eenigste belangrijke eiland in het meer is Wisingsö. Op hft midden van den O. lijken oever ontvangt de Motala, als afvoerrivier, zijn overtollig water; door het Götakanaal staat het in verbinding met de Oostzee en het Ska-

gerak. Op zijn oevers liggen de plaatsen: Jönköping, Grenna, Wadstena, Askersund, Hjo en Motala, alsmede de vesting Karlsborg.

Wettiging: of legitimatie is het verkrijgen van den staat van wettig kind door een kind dat aanvankelijk onwettig is. Volgens ons Burgerlijk Wetboek iswettiging slechts mogelijk, indien heeftplaats gehad erkenning (zie aldaar) door beide ouders. Als regel stelt de wet, dat kinderen buiten huwelijk verwekt door het opvolgend huwelijk hunner ouders worden gewettigd, wanneer dezen hen vóór het huwelijk wettig hebben erkend of wanneer die erkenning plaatsheeft bij de huwelijksakte zelf. Was tusschen de ouders geen huwelijk mogelijk zonder Koninklijke dispensatie, dan kunnen de kinderen op geen andere wijze worden gewettigd dan door erkenning bij de huwelijksakte. Kinderen, in overspel of bloedschande verwekt, kunnen niet worden erkend en dus ook niet gewettigd. Naast deze wettiging door het huwelijk der ouders kent het Wetboek wettiging bij Koninklijk besluit; deze kan geschieden in twee gevallen, nl. 1°. indien de ouders vóór of bij het aangaan van het huwelijk de erkenning verzuimd hebben, maar deze later hebben gedaan; 2°. indien de ouders, na het kind te hebben erkend, uit hoofde van het overlijden van één hunner, hun voorgenomen huwelijk niet hebben kunnen tot stand brengen. De Koning moet, alvorens de brieven van wettiging te verleenen, het advies van den Hoogen Raad inwinnen, welk rechtscollege de bloedverwanten der verzoekers hoort of doet hooren. Ook overleden kinderen die nakomelingen hebben nagelaten, kunnen worden gewettigd. Het gevolg der wettiging is, dat het kind in alle opzichten als wettig kind wordt beschouwd.

Reeds in het Romeinsche Recht was de wettiging van uit een concubinaat geboren kinderen bekend; ook daar kon de wettiging geschieden zoowel door opvolgend huwelijk als door Keizerlijk besluit. Nog een andere wijze van wettiging was daar mogelijk, nl. wanneer men zijn zoon decurio deed worden of zijn dochter aan een decurio tot vrouw gaf. Aan het ambt van decurio (senator in een municipale stad) waren nl. groote lasten verbonden en door de mogelijkheid van wettiging trachtte men dit ambt aanlokkelijk te maken. In het Oud-Hollandsch recht maakte men onderscheid tusschen speelkinderen en andere buiten echt gewonnen kinderen. De eerste waren geboren uit twee ongehuwde lieden, welke met elkaar zouden hebben mogen huwen. Dezulken konden gewettigd worden öf door opvolgend huwelijk hunner ouders öf door gunst van de landsoverheid. In het middeneeuwsch recht was de schoen een symbool bij de wettiging van kinderen. De vader richt een gastmaal aan, slacht een driejarigen os, trekt van diens rechterpoot de huid af en maakt daarvan een schoen. Deze wordt aangetrokken eerst door hem zeiven, na hem door den gewettigden zoon, daarop door de bloedverwanten en vrienden. Men noemde dat met iemand in den schoen stijgen. Ook heeft men in sommige streken de gewoonte gekend om bij de voltrekking van het huwelijk de vóór het huwelijk geboren kinderen te wettigen door ze onder den mantel mede te nemen.

Wettig kind noemt men zulk een kind, dat in een wettig huwelijk geboren of verwekt is. Van zulke kinderen is de man de vader en het kind krijgt van rechtswege diens naam. Wanneer de man echter

Sluiten