Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Taunus" (1829), „Memoria Hermanni Royaards etc." (1836), „Herderlijke brief aan de gemeente te Amsterdam" (met anderen, 1835), „Gesprek over het Concordaat", „Matthias Claudius of de Wansbecker Bode, gekend uit zijn schriften" (2 dln., 1838 —1843), „Over den geest der Nederlandsche Hervormde Kerk in onze dagen bij de tegenwoordige woelingen" (1842) en vele leerredenen, terwijl hij verder talrijke bijdragen leverde in tijdschriften.

Wildung'en, een dubbelstad in het vorstendom Waldeck-Pyrmont, bestaat uit Nieder- en Altwildungen.

Niederwildungen, gelegen aan -de Wilde en aan den spoorweg naar Wabern, is een druk bezochte badplaats, bezit een Evangelische en een R. Katholieke kerk, een slot, een weeshuis en beroemde minerale bronnen, waarvan de Georg Victor-, de Helena- en de Koningsbron de voornaamste zijn. Reeds in de 15ae eeuw druk bezocht, geraakte de plaats daarna in vergetelheid; eerst na 18B6 is het bezoek weder toegenomen. Zij telt (1905) 3717 inwoners en heeft een levendige verzending van mineraalwater (1904: 1,4 miUioen flesschen).

Altwildungen, gelegen op 1 km. afstand van Niederwildungen, bezit een Evangelische kerk, een bergslot Friedrichstein en telt (1905) 616 inwoners.

Wild vleesch (Caro luxurians) bestaat uit donkerroode, lichtbloedende uitwassen, welke ontstaan uit heclende wonden, zweren en fistels. Het verheft zich boven de omringende huid in den vorm van bessen of zwammen. Het wordt gevormd door granulaties (zie aldaar), is zeer rijk aan bloedvaten en bestaat voornamelijk uit jong bindweefsel, dat zeer rijk is aan cellen. Kleinere uitwassen van dezen aard kunnen met de etsstift worden weggenomen; grootere knipt men met de schaar af en behandelt het snijvlak met helschen steen.

wilg. Zie Salix.

Wilhelm. Zie Willem.

Wilhelm, Karl, de componist van „Die Wacht am Rhein", geboren den 15aen September 1815 te Schmalkalden, genoot zijn opleiding onder Schmitt en André te Frankfort en Spohr te Kassei, was van 1840—1865 directeur van de liedertafel te Krefeld en vestigde zich daarop om redenen van gezondheid te Schmalkalden. Naar aanleiding van het zilveren huwelijksfeest van koning Wilhelm van Pruisen deed hij den llaen Juli 1854 door honderd zangers zijn „Wacht am Rhein" (woorden van Schneckerïburger) zingen. In den oorlog van 1870 was het een lievelingslied der Duitsche soldaten. In 1860 werd hij benoemd tot koninklijk Pruisisch muziekdirecteur en ontving in 1871 een jaargeld van 3 000 mark. Hij overleed den 26sten Augustus 1873 te Schmalkalden, waar een gedenkteeken te zijner eer verrees.

Wilhelmina, Helena Pauline Maria, koningin der N ederlanden, prinses van Oran jeN assau,hertogin van Mecklenburg enz. enz. geboren den 31sten Augustus 1880 te 's Gravenhage, dochter van Z. M. koning Willem 111 en H. M. koningin Adelaide Emma Wilhelmina Theresia, geboren prinses van Waldeck en Pyrmont, volgde haar vader den 23Bte" November 1890 op onder regentschap van haar moeder; zij werd den 6den September 1898, na voleindiging van haar 18ae levensjaar, te Amsterdam gekroond en aanvaardde daarmede zelf de regeering. Den 7deB Februari 1901 huwde zij met Z. H. Hendrik Wladi-

>nir Albert Ernst, hertog van Mecklenburg enz.'enz. Uit dit huwelijk werd den 30sten April 1909 te 's Gravenhage een dochter geboren, genaamd Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, prinses van OranjeNassau, hertogin van Mecklenburg en kroonprinses der Nederlanden.

Wilhelminaoord. Zie Maatschappij van Weldadigheid. I

Wilhelminapolder, een polder op het Zeeuwsche schiereiland Zuid-Beveland, behoort tot de gemeenten Kattendijke, Wolfaartsdijk en Kloetinge. De oppervlakte bedraagt 1663 H. A., daarvan behoort 1359 II. A. tot Kattendijke, 282 tot Wolfaartsdijk en bijna 32 H. A. tot Kloetinge. In 1808 werd tot deze bedijking besloten, in 1809 was zij voltooid. Daardoor werden de voormalige eilanden Zuid-Beveland en Wolfaartsdijk vereenigd, terwijl de stad Goes een ruime haven kreeg. De polder, oorspronkelijk Lodewijkspolder geheeten, kreeg in 1815 den naam van Wilhelminapolder. De bewoners houden zich voornamelijk bezig met landbouw. _ j

Wilhelmine, Sophie Friederike, markgravin von Baireuth, geboren den 3den Juli 1709 te Berlijn als oudste dochter van koning Frederik Willem 1 van Pruisen, werd, evenals haar broeder Frederik 11 door haar vader hard behandeld en verbond zich, nadat een huwelijksplan met den prins van Wales schipbreuk had geleden, in 1731 in den echt met Frederik, later markgraaf van Baireuth. Zij was geestig, maar tevens praatziek en ondeugend en bezorgde zich aan het kleine hof van haar weinig beteekenenden gemaal eenige afwisseling door letterkundigen arbeid en drukkebriefwisseling.Zijoverleed den 14den October 1758. Haar in hetFransch geschreven „Merkwaardigheden uit het leven van de koninklijk Pruisische prinses Frederika Sophie Wilhelmina van 1706—1742" verschenen in 1810. Droysen, Ranke en Bembeck toonden aan, dat zij gedeeltelijk onbetrouwbaar zijn. In gunstiger daglicht vertoont zij zich in haar briefwisseling met Frederik den Groote, welke haar als geestige vriendin van Voltaire doet kennen.

Wilhelmj, August, een Duitsch violist, geboren den 21Bten September 1845 te Usingen in Nassau, studeerde te Weimar onder I/iszt en te Leipzig onder David en bestudeerde de theorie onder Hauptmann en Richter, later te Wiesbaden ook onder Joachim Raff. Na dien tijd gaf Wilhelmj, wiens spel zich voornamelijk door vollen toon onderscheidde, in alle beschaafde landen concerten. Van 1865—1878 bereisde hij Europa, begaf zich daarna naar N. Amerika en keerde over Nieuw Zeeland, Australië, China, Japan en Egypte in 1882 naar Europa terug. Latere reizen brachten hem in 1886 te Konstantinopel. In 1876 was hij concertmeester bij de opvoeringen te Bayreuth en organiseerde hij de Wagner-feesten te Londen. Sedert 1894 was hij eerste hoogleeraar aan het Guildhall College te Londen, waar hij zich meer op de compositie toelegde. Hij overleed den 22sten Januari 1908 te Londen.

Wilhelmsburg', een plaats in het Pruisische distrikt Luneburg, op een eiland in de Elbe, aan den spoorweg Harburg—Hamburg gelegen, is door een electrische tram met Hamburg verbonden, bezit 2 Protestantsche en een R. Katholieke kerk, scheeps- en machinebouw, wolkammerijen en spin-

Sluiten