Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl hij Ticknor1s „Geschichte der spanischen Literatnr"(1852) voorzag van verbeteringen en aanvullingen. Hij overleed den 18den Februari 1866 te Weenen. Na zijn dood verscheen een supplement op laatstgenoemd werk van zijn hand (1867).

Wolf, Rudolf, een Zwitsersch sterrenkundige, geboren den 7den Juli 1816 te Fallanden bij Zurich, was van 1839—1845 leeraar aan de hoogere burgerschool en sedert 1847 directeur van de sterrenwacht te Bern. In 1850 werd hij hoogleeraar in de sterrenkunde aan de polytechnische school en directeur der sterrenwacht te Zurich en vervolgens hoogleeraar aan de universiteit aldaar. Hij maakte zich bekend door zijn geschriften over de geschiedenis der wiskunde en door zijn waarnemingen over de periodiciteit der zonnevlekken en haar verband met het aardmagnetisme. Van zijn geschriften vermelden wij: „Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz"(4 dln., 1851—1862), „Taschenbuch für Mathematik, Physik, Geodasie und Astronomie"(6de druk door Wolfer, 1895), „Die Sonne und ihre Flecken"(1861), „Handbuch der Mathematik, Physik, Geodasie und Astronomie"(2 dln., 1869—1872), „Geschichte der Astronomie"(1877), „Geschichte der Vermessungen in der Schweiz"(1879) en „Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Literatur"(2 dln., 1890— 1893). Hij overleed den 6den December 1893 te Zurich.

Wolf, Johann Wilhelm, een Duitsch folklorist, geboren in 1817 te Keulen, bereisde met zijn begaafde echtgenoote, de dichteres Luise von Plönnies, de Nederlanden, om de volkssagen te verzamelen en woonde geruimen tijd te Gent, waar hij het tijdschrift „Grootmoederken, archieven voor Nederduitsche sagen, sprookjes, volksliederen enz."(18431851), „Wodana, Museum voor Nederduitsche oudheidkunde"(1843—1851) en met Vleeschouwer „De Broederhand, tijdschrift voor Hoogduitsche, Nederduitsche en Noorsche letterkunde" (1847) redigeerde. Ook schreef hij: „Niederlandische Sagen, gesammelt und mit Anmerkungen begleitet herausgegeben" (1843), in het Nederlandsch vertaald onder den titel „Nederlandsche volksoverleveringen" (1846). Hij overleed te Darmstadt den 28Bten Juni 1855.

Wolf, Adam, een Oostenrijksch geschiedschrijver, geboren den 12den Juli 1822 te Eger, studeerde te Praag en te Weenen in de rechten, werd in 1850 docent in de geschiedenis aan de universiteit te Weenen, in 1852 hoogleeraar te Boedapest en in 1865 te Graz. Van zijn hand verschenen o. a.: „Oesterreich unter Maria Theresia"(1855), „Aus dem Hofleben Maria Therasias"(2de druk, 1859), „Marie Christine, Erzherzogin von Oesterreich"(2 dln., 1863), „Kaiser Franz 1.1804—1811"(1866), „Fürst Wenzel Lobkowitz"(1869), „Graf Karl Chotek"(1869), „Die Aufhebung der Klöster in Innerösterreich 1781—1790 (1871), „Fiirstin Eleonore Liechtenstein"(1875) en „Geschichtliche Bilder aus Oesterreich"(2 dln., 18781880). In Onckeiïs „Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen" schreef hij „Oesterreich unter Maria Theresia und Joseph II"(1883), terwijl hij verder den „Briefwechsel Leopolds II mit Marie Christine"(1867) en de autobiografieën van Lukas Geiskofler (1873) en van Karl Blaas (1876) uitgaf. Hij overleed den 25sten October 1883 te Graz.

Wolf, Charles Joseph Elienne, een Fransch sterrenkundige, geboren in 1827 te Vorges in Aisnes, bezocht van 1848—1851 de école normale supérieure

en werd weldra benoemd tot leeraar in de natuurkunde aan het lyceum te Metz. In 1856 promoveerde hij op een dissertatie „Sur 1'influence de la température dans les phénomènes des tubes capillaires". Hij werd vervolgens benoemd tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te Montpellier en werd in 1863 als sterrenkundige geplaatst aan het observatorium te Parijs. Tevens hield hij voorlezingen over astrophysica aan de Sorbonne. Hij deed een aantal onderzoekingen op sterrenkundig gebi d. Met Rayet ontdekte hij in het sterrenbeeld de Zwaan 3 kleine sterren, die den naam stnrren van Wolf-Rayet ontvingen. In 1883 werd hij tot lid van de academie van wetenschappen gekozen. Behalve een aantal artikelen in tijdschriften, schreef hij o. a.: „Hypothèses cosmogoniques" (1886), „Astronomie etgéodésie"(1891)en „Histoire de 1'Observatoire de Paris"(1902).

Wolf, August, een Duitsch schilder, geboren te Wei iheim in Baden den 228ten April 1842, kwam in 1864 als goudsmidsgezel te Neurenberg, waar hij leerling vanKreling was en bezocht later de academie voor beeldende kunsten te Karlsruhe, waar de schilder Canon zich voor hem interesseerde. In 1868 begaf hij zich, door een stipendium daartoe in staat gesteld, naar Dresden, waar hij een madonna met heiligen naar Titiaan en het portret van Karei 1 naar van Dijek copiëerde. Deze copieën vonden veel bijval te Miinchen. Graaf Schack, die het eerste aankocht, gaf hem de opdracht om te Venetië eenige hoofdwerken van de Venetiaansche School te copieeren. In 10 jaar vervaardigde hij aldus een collectie van 41 copieën naar schilderijen. Later schilderde hij ook zelfstandig, meest Venetiaansche motieven. Zijn voornaamste werken in deze richting zijn: „Feestmaal te Murano in de 16de eeuw", „Apollo onder de muzen", „De drie parcen" en „OudVenetiaansche bruiloftsstoet". Wolf woont thans te Venetië.

Wolf, Eugen, een Duitsch reiziger, geboren den 24sten Januari 1850 te Kirchheimbolanden, studeerde te Parijs en te Heidelberg in de technische wetenschappen en bereisde in 1873 Z. Amerika, in 1884 W. Afrika en in 1887 N. Amerika. Als kwartiermaker van het leger van Wissmann vertrok hij in 1889 naar Zanzibar, om voor hospitalen, verpleging en huisvesting voor de aangeworven soldaten te zorgen. Met Wissmann bereisde hij daarna de O. kust en vertrok met hem naar den Kilimandsjaro, om de inboorlingen, die in opstand gekomen waren, te onderwerpen. Daarop bezocht hij Transvaal en Natal en stelde zich in Oeganda omtrent de oneenigheden tusschen de Christenen onderling op de hoogte. In 1894—1895 maakte hij in het hoofdkwartier van generaal Duchesne den veldtocht der Franschen tegen de Hova's mede en bestudeerde van 1896—1898 de maatschappelijke verhoudingen in O. Azië. Hij schreef o. a.: „Meine Wanderungen im Innern Chinas"(1900) en „Vom Fürsten Bismarck und seinen Haus-Tagebuchblatter' '(1904).

Wolf, Ludurig, een Duitsch Afrikareiziger, geboren den 30sten Januari 1850 te Hagen bij Osnabrück, studeerde te Würzburg en te Greifswald in de medicijnen, deed als scheepsdokter van den N. Duitschen Lloyd tusschen 1876 en 1878 verschillende reizen naar N. en Z. Amerika, werd daarna militair geneesheer bij het Saksische leger en nam vanl883—1886 onder Wissmann deel aan de Kassaiexpeditie. Op eigen gelegenheid ondernam hij daarbij

Sluiten