Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeken zijn di°, welke geen verklaring van woorden, doch een verklari"g van zaken geven. Hiertoe behooren de encyclopaedieën (zie Encyclopaedie), de biografische woordenboeken, de aardrijkskundige woordenboeken enz.

Woordkunst, kunst in woorden, is een uitdrukking, die door de 1 tterkundige beweging van 3880 in ons land is ontstaan, als gevolg van het inzicht, dat alle kunst in wezen hetzelfde is, terwijl alleen het middel van uitdrukki' g verschilt. Deze term vervangt het woord 1 tterkunde, fraaie letterkunde of bell trie en drukt uit, dat de kunst in woorden direct staat naast de toonkunst of de kunst in tonen en de schilderkunst of de kunst in kleuren, lïet middel van uitdrukking is datgene, wat de eene lamst van de andere ondersch< idt (n is als zooda ig van veel grooter belang, dan de schrijvers, tegen wie de reactionnaire beweging van 1880 zich hoofdzakelijk richtte, meenden. Terwijl bij deze vroegere schrijvers de aanwezigheid van een gedachte, die waarschijnlijk ook op een andere wijze even goed zou kunnen zijn uitgedrukt, de hoofdzaak is, zijn volgens de woordkunstenaars de inhoud en de vorm van een kunstwerk innig verbonden en is de wijze van uitdrukking, die een kunstenaar voor zijn werk gebruikt, voor hem en voor dit kunstwerk de eenig juiste, zoodat het onmogelijk is denzelfden inhoud op een andere wijze weer te geven.

Woordschikking1 is hetzelfde als syntaxis. Zie aldaar.

Wootz is de naam van een soort Damasceensch staal (zie aldaar), die in Indië wordt vervaardigd. Daarvoor verwarmt men smeedijzer, dat onmiddellijk uit ijzererts is gewonnen, in kl ine leemen kroezen met houtspaai.ders en bladeren vermergd, zoolang totdat tengevolge van een oppervlakkige verkoling het ijzer van de oppervlakte begi. 1te smelten terwijl het inwendige, dat armer aan koolstof blijft, sl°chts week wordt. Wanneer de massa koud is, wordt zij uitgegloeid en vervolgens tot staven gesmeed, waarop men zuren laat inwerken. Doordat de staaldeelen, die meer koolstof bevatten, gemakkelijker oplossen, dan dis, welke minder bevatten, ontstaan allerlei teekeningen (damast).

Wopfner, Joseph, een Duitsch schilder, geboren den 19den Maart 1843 te Schwaz in Tirol, was te München werkzaam als decoratieschilder en lithograaf, totdat hij zich sedert 1864 aan de academie alelaar verder in het teekenen kon bekwamen. Van 1869—1872 werkte hij in het at lier van Piloty. Nadat hij een tijdlarg illustraties geteek nd en ook schilderijen naar sprookjes vervaardigd had, legde hij zich toe op het weergeven van het boeren- en visschersleven op en aan het Chiem- en Bodenmeer. Daarin verwierf hij spoedig door zijn krachtige karakteristiek, de verlichting en de nuanceerijg een groote virtuositeit. Van zijn werken noemen wij: Zalmvangst aan het Chiemmeer", „Veer aan het Chiemmeer", „Doopvaart op het Chiemmeer", „Hooischip in den storm", „De booze wi d", „Ave Maria", „Hooioogst aan het Chiemmeer", „Uitvaart van de Chiemmeervisschers" en „Houtvisschers op het Bodenmeer."

Worcester, een der westelijke graafschappen v an Engelai d, is omgeven door de graafschappen Hereford, Salop, Stafford, Warwick en Gloucester *n telt op 1945 v.km. (1901) 488 388 inwoners; van het regeeringsdistrikt Worcester (zonder Dudley en

Worcester) bedraagt het aantal inwoners 358 377. Het grootst": gedeelte van het graafschap vormt een vruchtbare vlakt", door de Severn en haar zijrivieren, de Avon, de Teme en de Stour besproeid en ten westen door de Malvernheuvels (tot 440 m.) en ten oosten door takken der Clentheuvels ingesloten. De voornaamste landbouwprodukten zijn: graan, peulvruchten, groenten, hop en safraan; verder wordt er veel ooft, i zonderheiel appels en peren verbouwd, waarvan cider en perry worden bereid. Op de berghellii gen weiden runderen en schapen; alleen de hoogten zelf, vooral die in het O., hebben een steenachtigen bodem. In het N. wordt steenkool gewonnen; de rijkste zoutmijnen van Engeland liggen bijDroitwich; verder wordt er ijzer gevonden. De voornaamste takken van nijverheiel zijn: metaal- en le 'ri dustrie en de vervaardiging van wol, glas en pors l i i. De hoofdstad is Worcester (zie aldaar).

Worcester, de hoofdstad van het graafschap Worcester (zie aldaar), ligt aan de Severn, is de zetel van een bisschop en telt (1901) 46 624 inwoners. Deze stad is vooral het winterverblijf van rijke grondbezitters uit het vorstendom Wales en het zuiden en westen van Engeland. De hoofdkerk, in spitsboogstijl opgetrokken, reeds in 680 door Ethelred van Mercia gegrondvest, maar eerst in de 13de en 14de eeuw voltooid, bevat de graven van koning Jan en van prins Arthur, den broeder van Hendrik VIII; verder heeft men daarbij een toren met 8 klokken, van welke de zwaarste 3 300 kg. weegt, en andere bezienswaardigheden. Van 1857—1874 werd de kerk gerestaureerd. Tot den Dom behoort een groot kloostergebouw met een rijke, theologische bibliotheek in de kapittelzaal. Tot de overige belangrijke gebouwen behooren: het gildegebouw (1723), de korenbeurs, de hopbeurs, het museum voor natuurlijke historie, de schouwburg, de technische school en 2 Latijnsche scholen. De inwoners houden zich bezig met de vervaardiging van leeren handschoenen, porselein, leer, machines, azijn, schoenen, landbouwwerktuigen enz. Bij Worcester had den 3den September 1651 een beslissende slag plaats tusschen de Parlementstroepen onder Cromwell en Iiarel II, die de nederlaag leed.

Worcester, een stad in den Noord-Amerikaai schen staat Massachusetts, ligt 65 km. ten W. van Boston in de nabijheid van de Blackstone River en aan eenige spoorwegen. Men vindt er de American Anitquarian Society, de Clark-universiteit, een openbare bibliotheek, een lioogeschool, een polytechnisch instituut, het Orealinstituut voor meisjes, een militaire school, een Roomsch-Katholiek college, een museum voor natuurlijke historie, een rijkskrankzi inigengesticht, een verbeterhuis, een tuchthuis, een postkantoor, een rechtbank, een oorlogsmonument enz. Het aantal inwoners bedraagt (1900) 118 421. Zij houden zich voornamelijk bezig met de vervaardigi g van ijzer-, koper- en staalelraad, machines, scho' nen, kleeren, orgels, piano's enz.

Wordsworth, William, een Engelsch dichter, geboren den 7del1 April 1770 te Cockermouth in Cumberlai'd, bezocht de school te Hawkshead in het schilderachtigst gedeelte van Lancashire, welke omgevi g groot n invloed had op zijn vorming, studeerde van af 1787 te Cambridge en hield zich hoofdzakelijk bezig met de studie van Engelsche dichters. Na het afleggen van zijn examens (1791) volbracht hij een reis door Frankrijk, waar zijn geestdrift voor

Sluiten