Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij besluit van den Senaat te Melbourne tot lioofd- a stad van den Australischen Bond aangewezen. Het f telt (1908) ongeveer 6000 inwoners. In het omlig- I gende gebied bloeien landbouw en veeteelt. De bo- n dem is rijk aan zilver, koper en lood. t

Yatag-an (Jatagan) is de naam van een zwaard, met dubbel gebogen kling, dat, uit Nederlandsch \ O. Indië afkomstig, later in den geheelen Levant en J bij de Z. Slaven in gebruik gekomen is. Het was het v hoofdwapen der Janitsjaren. Na de verovering van f Algerië werd het bij de Fransche jagers te voet, later c als sabelbajonet in Frankrijk ingevoerd.

Yates. Edmund, een Engelsch novellist, geboren 1 den 3den Juli 1831 te Edinburgh, was eerst bij de ( posterijen werkzaam en wijdde zieh na 1872 geheel ] aan de letterkunde. Als schrijver trad hij op met den i bundel schetsen en gedichten: ,,Mirth and metre by : two merry man"(met Smedley, 1854) en „My haunts 1 and their frequenters"(1854) Verder redigeerde hij met Brough het weekblad: „Our miscellany" en was medewerker aan ,,A11 the year round" en aan de „Daily News" Meer bekend werd hij door een twist met Tackeray naar aanleiding van een dagblad-artikel. Zijn lezing van deze zaak gaf hij in „Mr. Thackeray, Yates and the Garrick Club"(1859). Later schreef hij een aantal sensatieromans, waaronder: „Broken to harness"(1865), „Kissing the rod"(1866), „The rock ahead"(1868), „A righted wrong"(1870), „Nobody's fortune"(1871) en „The impending sword"(1874) de meest bekende zijn. In 1874 richtte hij met Murray het weekblad „The World" op, dat een ruime verspreiding vond. Zijn „Personal recollections and experiences"(2 dln., 4de druk, 1885) verschenen in 1884. Hij overleed den 20Bten Mei 1894 te Londen.

Yatoeng- (Yathong, Jatoeng), een Tibetaansclie plaats aan de Z. grens tegenover Britsch-Indië, 3350 m. boven den zeespiegel in het Tsjoembidal gelegen, werd den lstetl Mei 1894 als Tibetaansch-Indische marktplaats geopend. Wegens haar ongunstige ligging en de tegenwerking der Tibetanen is zij als markt nog van weinig beteekenis. Schapenwol en muskus zijn de voornaamste inlandsche handelsartikelen.

Yautsjou. een plaats in de Chineesche provincie Kiangsi, gelegen in de nabijheid van de monding van den Tsjangkiang in het Poyangmeer, telt ongeveer 360 000 inwoners. Een weinig stroomopwaarts ligt de groote, keizerlijke porseleinfabriek Kingtösjönn, waarin meer dan een millioen arbeiders werkzaam zijn, alsmede een 500-tal particuliere fabrieken met talrijke ovens.

Yaya, een 5310 m. hooge bergtop in de Peruaansche Andes, ligt 55 km. N.W.lijk van de stad Cuzco tusschen de dalen van de Paucartambo en de Urubamba.

Yazoo, een linker zijrivier van de Mississippiin den N. Amerikaanschen staat Mississippi, ontstaat uit de vereeniging van de Tallahatchee en de Yalobusha, stroomt in vele bochten door een laagland („bottom"), waar de katoenteelt bloeit en mondt, in het geheel 480 km., lang bij Vicksburg uit in de Mississippi.

Yb. is in de scheikunde het teeken voor ytterbium.

Ybbs (Ips), een rechter zijrivier van de Donau in Beneden-Oostenrijk, ontspringt als Oisbach aan den Zellerhut in de Oostenrijksche Alpen, neemt de

afwatering op van het Lunzermeer, stroomt door een fraai, boschrijk dal W. waarts, buigt bij GroszHollenstein naar het N. om en daarna bij Amstetten naar het O. en mondt, in het geheel 103 km. lang, bij de stad Ybbs uit in de Donau.

Yberville. Lemoyne d\ een Canadeesch zeevaarder van Fransche afkomst, geboren in 1642 te Montreal, als zoon van een Normandisch edelman, werd in 1686 belast met den bouw van een Fransch fort in de Hudsonbaailanden, dat hij gedurende den oorlog, die op het Verdrag van Augsburg (1686) volgde, met succes tegen de Engelschen verdedigde. In 1698 ondernam hij van uit Rochefort een expeditie, om de monding van de Mississippi na te sporen; hij stichtte de eerste Fransche kolonie in Louisiana, waarvan hij in 1710 het bestuur opdroeg aan zijn broeder Lemoyne de Bienville. In 1706 ontnam hij den Engelschen het eiland Nevis en 30 schepen. Terwijl hij op het punt stond een aanval op Jamaica te doen, overleed hij in 1706 te La Havana. IJboklting1. Zie Bokking.

Yd. is de Engelsche afkorting voor yard, yds voor yards.

IJdel. Zie Trols.

IJdelheid. Zie Trots.

Yeats. Wüliam Butler, een Iersch dichter, geboren in 1865 te Dublin, was de zoon van een portretschilder en legde zich zelf ook gedurende eenigen tijd aan de Royal Dublin Society op de schilderkunst toe. Weldra echter wijdde hij zich geheel aan de letterkunde en werd medewerker aan de „Dublin University Review" en aan andere Iersche periodieken. In 1887 vestigde hij zich te Londen. Van zijn werken noemen wij: „The wanderings of Oisin" (1889), „John Sherman and Dhoya"(1891), „The countess Katleen and various Legends and Lyrics" (1892), „The Celtic Twilight", „The Land of Heart's Desire"(1894), ,,Poems"(1895), „The Secret Rose" (1897), „The Wind among the Reeds"(1899), „The Shadowy Waters"(1900), „Cathleen in Hoolihan"

(1902), „Ideas of Good and Evil"(1903), „Wliere there in Nothing"(1903), „In the Seven Woods"

(1903), „Hour Glass and other Plays" en „The King's Treshold"(1904). Ook verzamelde hij een bundel populaire Iersche legenden en leverde met Ellis een uitgave van de werken van Wüliam Blake met een inleiding en commentaar. Hij heeft veel ge-

; daan om tot de oprichting van een nationaal Iersch

■ tooneel te komen.

Yeddo. Zie Tokio.

L Yehïdah (Hebreeuwsch = individualiteit) is in de theosofie een naam voor de in elk individu wer-

■ kende macht, die één is met den ondergrond van al i het bestaande.

Yell. een der vruchtbaarste van de Shetlandeilanden, door de Yell-sound van het eiland Mainï land en door de Blue Muil-sound van Unst gescheit den, is 27 km. lang en 1—10 km. breed en telt (1901)

- 2483 inwoners.

Yellow Jack. Zie Jack.

i Yellow metal (= geel metaal) is de naam y van een legeering, die uit 60—62 deelen koper en 4038 deelen zink bestaat. Het heeft van zeewater wei-

- nig te lijden en wordt daarom voor klinkers voor houten schepen gebruikt. Een soortgelijke legeering

a is het muntzmetaal.

u Yellowstonemeer. Zie Yellowstone National e Park.

Sluiten