Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat jaar de provinciale en gemeenteverkiezingen plaats. Zij waren een onmiskenbaar succes voor de nieuwe conservatieve partij. De liberalen, daardoor tot inniger samenwerking gebracht, overwonnen echter bij de algemeene verkiezingen in den herfst van 1908. Tot president werd generaal José Miguel Gomez, tot vice-president Alfred Zayas gekozen. In October 1906 en 1910 richtte een orkaan groote verwoestingen op het eiland aan. Van de 2 082 282 inwoners, die de republiek volgens de telling van December 1907 bezit, werden er door den orkaan van 1910 ongeveer 1000 gedood of gewond; ook werd de tabaksoogst vernield. Vooral Havana, Pinar del Rio en Matanzas werden zwaar geteisterd. In staatkundig opzicht verliep het jaar 1910 tamelijk rustig. Een onbeduidende poging tot oproer van generaal Miniet werd spoedig onderdrukt, terwijl een tegen den president gerichte proclamatie van generaal Acevedo zonder gevolg bleef. Terwijl het jaar 1911 rustig verliep, kwam het in Mei 1912 tot een opstand van een deel der Negerbevolking tegen de regeering, onder aanvoering van den Neger Santiago. Als oorzaak ervan worden de maatregelen genoemd om een „organisatie van politieke partijen op den grondslag van rasverschil" te verbieden. Spoedig verbreidde zich het verzet tegen de regeering over een groot deel van het eiland en dit

gaf denVereenigdenStaten aanleiding eenige oorlogsschepen er heen te sturen en troepen aan land te zetten. Na den dood van Estenos, den voornaamsten aanvoerder der opstandelingen, kwam aan het verzet grootendeels een einde en besloten de Vereenigde Staten in begin Juli 1912 hun vloot terug te roepen.

Cypres(Cupressus Tourn.)is een plantengeslacht uit de familie der cupressineeën, altijd groene struiken of boomen, waarvan de twaalf soorten hoofdzakelijk in de heete zone van het noordelijk halfrond voorkomen, terwijl zij van hier naar het Middellandsche Zeegebied overgebracht werden. Deze gewassen worden gekenmerkt door kleine, taaie, glanzende, altijd groene bladeren, die meestal een olieklier bevatten en ronde naalden met gevleugelde zaden. Tot de soorten, die het meest gekweekt worden, behooren C. sempervirens, C. horizontalas en C. fastigrate. Reeds de Oostersche volken der Oudheid beschouwden den cypres als een heiligen boom en als het symbool van rouw, zoodat hij op kerkhoven werd geplant, zooals heden ten dage nog gebeurt. Ook sneed men er godenbeelden van en gebruikte het hout voor tempeldeuren enz. De boom kan zeer oud worden, terwijl hout en vruchten vroeger in de geneeskunde dienst deden.

Czar. Zie Tsaar.

D.

Daktyloskopie. Zie Vingerafdrukken.

Declinatorium. Zie Magnetisme.

Dedum, WillemJan, baron van, staat: geboren in 1795, lees: 1775.

Deehenhöhle, lees: Deehenhöhle.

Degeneratie. Zie Ontaardi/ng.

Deken, Agatha, blz. 40 kol. 1 reg. 4 v. bov. staat: 1773, lees: 1776.

Denemarken. De bijna volkomen onvruchtbaarheid van de Rijksdagzitting van 1905—1906 bezorgde het Kabinet-Christensen, dat, den 14den Januari 1905 aan het bewind gekomen, ook door Frederik VIII gehandhaafd werd, naast de oppositie, welke het reeds door zijn wetsontwerp omtrent lichamelijke tuchtiging (29 Maart 1905) gewekt had, vele nieuwe tegenstanders. Daardoor verspeelden de ministerieelen bij de verkiezingen voor het Folketing (29 Mei 1906) hun absolute meerderheid. Ook bij de verkiezingen voor het Landting(21 September) waarbij 3 sociaal-democraten en evenzooveel radikalen gekozen werden, leed het ministerie gevoelige verliezen, zoodat de vorming van een meerderheid uit links-hervormingsgezinden en vrij-conservatieven onmogelijk werd. Toch bleef het Kabinet-Christensen aan het bewind en kondigde het in de troonrede van den lsten October een volledige herziening van het tarief en van het gemeentelijk kiesrecht, alsmede wetsontwerpen omtrent verbetering van de

rechtspleging, ministeriëele verantwoordelijkheid, indeeling van de kiesdistricten voor het Folketing, sociale verzekering enz. aan. Om dit programma te kunnen volvoeren, maakte het, met het oog op de veranderde samenstelling van de volksvertegenwoordiging, een zwenking naar rechts. Inderdaad slaagde het er in om in het Folke- en Landting den llden, resp_ i2den October een votum van vertrouwen te verwerpen. Zij, die echter een spoedige herziening van het gemeentelijk kiesrecht en van het tarief hadden verwacht, zagen zich in hun verwachtingen bedrogen. Eerst na langdurige onderhandelingen kwam in Januari 1908 tusschen ministerieelen, gematigd-liberalen en vrij-conservatieven een vergelijk tot stand, dat in den loop der zitting een oplossing dezer vraagstukken mogelijk maakte. Evenzoo werd besloten tot uitbreiding van het spoorwegnet en kreeg een belangrijke wijziging in de rechtspleging haar beslag. Met Duitscliland, Zweden, Engeland, Nederland en Frankrijk werd den 23sten April 1908 een verdrag over wederzijdsche erkenning van den status quo aan de Noordzee, met Duitschland, Rusland en Zweden over dien aan de Oostzee gesloten.

Ofschoon het Folketing den 23sten Mei 1909 een voorstel der sociaal-democraten, omeenparlementaire enquete naarhet ambtsbeleidvandenminister van Justitie, Alberti, in te stellen, met 58 tegen 25 stem-

Sluiten