Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de agenda voor de voorjaarszitting van 1912 achteraan kwam, en dat een voorstel om haar terstond na de Paaschvacantie te behandelen door de rechterzijde werd verworpen.

Bijzonder veel tegenstand, zoowel in het land als ook bij sommige deskundigen, vond een ontwerp, tot regeling van de kustverdediging, in 1910 ingediend. Het zou in het geheel 46 millioen gulden vergen. Men twijfelde aan de noodzakelijkheid en aan de doelmatigheid van het ontwerp, dat ook in Frankrijk, Engeland en België de aandacht had getrokken. Vooral het voorgestelde fort te Vlissingen, waarin men pressie zag van den kant van Duitschland, een vermoeden, dat voedsel vond in een niet geheelduidelijke mededeeling van den voormaligen gezant te Zweden, tan Heekeren, over bemoeiingen van den Duitschen keizer met onze weermiddelen, vond herhaalde be strijding. Op temerkenvaltintusschen, datdeminister van Marine in het Kabinet-de Meester, CohenStuart een analoog ontwerp had ingediend, dat 80 millioen gulden vroeg. Vóór het tot behandeling kwam was minister Cool gedwongen af te treden. Hij had den post voor officierstraktementen verhoogd met 600 000 gulden voor salarisverbetering. In de Tweede Kamer werd echter den 17den December 1910 een motie-Duymaer van Twist-Arts-Marchant met 36 tegen 31 stemmen (de sociaal-democraten hadden zich, nadat hun motie om de verhooging te schrappen was verworpen, verwijderd) aangenomen, die aandrong op het terugnemen van het voorstel tot salarisverhooging om het daarna, aangevuld met een regeling van de pensioenen, opnieuw weder in te dienen. Ten gevolge van deze beslissing trad minister Cool af. Zijn opvolger, de NederlandschIndische majoor Colijn, dae sedert korten tijd lid van de Kamer was, drong op behandeling niet opzettelijk meer aan, waardoor de beweging vrij snel tot bedaren kwam.

Een debat over de sociale verzekering, bij de begrooting uitgesteld, vond den S^Maart 1911 plaats. De sociaal-democraten Schaper en Duys critiseerden de houding van minister Talma, welke een zeer omvangrijk stelsel van sociale verzekering had ontworpen, en drongen aan op de invoering van staatspensionneering, tijdelijk volgens het Deensche of Engelsche stelsel, en op uitbreiding van de ongevallenwet. Na de beantwoording door den minister sloot de voorzitter overhaast de discussies. Een voorstel tot heropening werd den 16d,jn Maart door de rechterzijde op één na (de Stuers) verworpen, oogenschijnlijk omdat zij den minister een onaangenaam debat, dat overigens ook in haar oogen onvruchtbaar was, \rilde besparen. Dit leidde dien dag en ook den volgenden tot obstructie, doordat de sociaal-democraten zoolang stemming vroegen over allerlei dingen, tot de tijd, dien het debat zou hebben gevraagd, verbruikt was. Belangrijk was een wijziging in de Arbeidswet van 1889, den 208ten October 1911 in Staatsblad no. 319 gepubliceerd. Zij beschermt den arbeid van jeugdige personen van 13—17 jaar en van vrouwen. Eveneens werd aangenomen de Steenhouwerswet, ter bescherming van de arbeiders in dat bedrijf werkzaam.

De eerste helft van het jaar 1911 stond in het teeken van het algemeen-kiesrecht. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij zoowel als de VrijzinnigDemocratische Bond zetten een petitionnement er voor op touw. (Zie vervolg op blz. 709).

Zielental van het Ryk op 1 Januari 1911.

I Meer geboren dan Meer gevesligd dan Toeneming der bevol-

I Bevolking op 31 December overleden. vertrokken. king in den Bevolking op 31 December 1910

| 1909. (cijfer der volkstelling.) loop van 1910.

I M. | V. | T. I M. V. I f. j Sï~ j V. i T\ j M i j ï\ ÜL j V. T.

PROVINCIËN. | |

Noordbrabant | 311133 311946 623079 5370 4968 10338 — 194 — 68 - 262 5176 4900 10076 316309 316846 633155

Gelderland 322479 317123 639602 4754 4509 9263 — 564 — 734 — 1298 4190 3775 7965 326669 320898 647567

Zuidholland 676079 714635 ( 1390744 12236 10750 22986 1916 2451 4367 14152 13201 27353 690231 727866 1418097

Noordholland 530885 570808 1107C9J 7417 6862 14279 421 603 1024 7838 7465 15303 544723 578273 1122996

Zeeland 115457 117058 232515 1811 1756 3567 — 892 — 999 — 1891 919 757 1676 116376 117815 234191

Ut.re<;ht, 141306 147208 288514 2281 2<>77 4358 — 515 - 22Ö — 741 1766 1851 3617 143072 149059 292131

Friesland 180588 178964 359552 2384 2170 4554 — 868 — 945 — 1813 1516 1225 2741 182104 180189 362293

Overijssel 193934 188916 382880 2796 2809 5605 - 407 — C97 — 1104 2389 2112 4501 196353 191028 387381

Groningen 162275 165770 328045 2747 2508 5255 — 1025 — 1027 — 2052 1722 1481 3203 163997 167251 331248

Drenthe 90061 83257 173318 1066 15-12 3208 — 566 83 — 483 1100 1625 2725 91161 84882 176043

Limburg 168714 163293 332007 2746 2751 5497 1624 925 2549 4370 3676 8046 173084 166969 340053

Gemeenten

met mi'er dan 1C0000 inw. 652829 721577 1374406 I 10178 9131 193C9 3819 4060 7879 13997 13191 27188 666826 734768 1401594

van 50001—10030 „ 177316 194187 371503 2643 2271 4914 — 247 — 318 — 565 2396 1953 4349 179712 196140 375852

„ 20001—50000 „ 303221 320830 624021 4748 4405 9153 — 750 — 879 — 1629 3998 3526 7524 307219 324326 631545

„ 5001—20000 „ I 879556 869121 1748677 14788 13636 28484 — 997 48 — 949 13791 13744 27535 893347 889865 1776212

met 5000 en minder „ | 886019 | 853323 | 1739342 13851 13199 27050 j- 2895 - 3545 - 6440 10956 9654 20610 896975 862977 1759952

Het R|jk I 2898941 j 2959008 j 5857949 46208 42702 83910 — 1070 — 634 j— 1704 45138 42068 87206 2944079 3001076 5945155

Sluiten