Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rflnvaart.

Het Nederlandsche Rijnvaartverkeer heeft in 1910 dat der vorige jaren belangrijk overtroffen, gelijk blijkt uit het volgend overzicht.

in 1901 10 329 047 ton van 1000 kg.

„ 1902 10 761480 „ „ 1000 „

„ 1903 13 336 759 „ „ 1000 „

„ 1904 13 669 339 „ „ 1000 „

„ 1905 16 025 404 „ „ 1000 „

„ 1906 16 331265 „ „ 1000 „

„ 1907 17 820 943 „ „ 1000 „

„ 1908 16 039 678 „ „ 1000 „

„ 1909 18 543134 „ „ 1000 „

„ 1910 21599 695 „ „ 1000 „

Daarnevens vindt nog over Nederlandsche rivieren enjandere waterwegen een scheepvaartverkeer plaats tusschen Duitsche Rijnhavens eenerzijds, en Belgische en overzeesche anderzijds.

Dit verkeer bedroeg, volgens de opgaven van het grenskantoor te Lobith:

Met Belgische Met overzeesche havens. havens.

in 1901 2 757 330 ton 308 787 ton

„ 1902 3 238 843 „ 296163 „

„ 1903 3 786 569 „ 347 392 „

„ 1904 4 104 306 „ 326036 „

„ 1905 4 435 580 „ 379 740 „

„ 1906 4 821 229 „ 357 200 „

„ 1907 4 937 736 „ 342 411 „

„ 1908 5 013 609 „ 374 784 „

„ 1909 6 205 324 „ 385 646 „

„ 1910 7 727 219 „ 512 681 „

Het totale verkeer over de Duitsch-Nederlandsche grenzen was derhalve:

in 1901 13 395164 ton van 1000 kg.

„ 1902 14 286 486 „ „ 1000 „

„ 1903 17 470 720 „ „ 1000 „

„ 1904 18 099 681 „ „ 1000 „

„ 1905 20 840 724 „ „ 1000 „

„ 1906 21509 694 „ „ 1000 „

„ 1907 23101090 „ „ 1000 „

„ 1908 21 428 071 „ „ 1000 „

„ 1909 25134104 „ „ 1000 „

„ 1910 29 839 595 „ „ 1000 „

Het aandeel der verschillende Nederladsche havens aan dit verkeer in de laatste juren blijkt uit het volgend overzicht:

In- en uitklaringen te zamen in tonnen.

Havens. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 .

Rotterdam 10684261 12771307 13357575 14762526 12938898 15134175 17663521

Amsterdam 428859 478320 538945 597518 716035 798535 990927

Dordrecht 80843 76399 54425 87906 92780 71096 67929

Arnhem 14824 19351 19829 19569 26506 21789 36959

Gorinchem 18498 24898 25928 25034 25539 29153 36125

Nijmegen 148027 176457 161551 115940 14921 37821 37520

Tiel 16145 14361 14310 12135 9963 10249 11913

Andere harens 2277882 2464311 2158702 2200612 2215036 2440316 2754801

Totaal 13669339 16025404 16331265 17820943 16039678 18543134 21599695

Vervolg van blz. 703.

Het eerste verwierf 317 522 handteekeningen, waarvan bijna 115 000 van vrouwen. Het werd den 19aen September, den dag van de opening der Staten-Generaal, begeleid door een stoet van 20 000 mannen en vrouwen naar het ministerie van Bin nenlandsche Zaken gebracht. Daarbij trok het de aandacht, dat de koningin er van had afgezien om (lienjdag de zitting van de Staten-Generaal zelf te openen. Den volgenden^dag stelde de sociaal-democratische Kamerfractie in de Tweede Kamer voor om zich in zake het kiesrecht tot de regeering te wenden. Dit voorstel werd door de meerderheid verworpen nog vóór zij ervan had kunnen kennisnemen. Dit lokte voor de tweede maal obstructie uit, die eindigde toen dr. Nolens, de voorzitter van de R. Katholieke Kamerfractie, den ll<ien October verklaarde, dat vóór de behandeling van de Indische begrooting gelegenheid zou worden gegeven om de kiesrechtquaestie te bespreken. Deze besprekingen

begonnen den 14dcn November. Daarbij bleek duidelijk, dat men in de verschillende partijen onder Algemeen kiesrecht verschillende dingen verstaat. Tot een rechtstreeksch resultaat voor het kiesrecht leidden zij niet.

Afgezien van enkele kleinere wetsontwerpen, kwam in 1911 de reeds genoemde Militiewet in behandeling. Zij werd den 8sten Maart naar de afdeelingen verwezen en kwam den 17den October in behandeling. Tothaar belangrijkste bepalingen behoorden de verhooging van het contingent van 17 500 op 23 000, waarbij nog 1000 & 1500 nakomers uit vorige lichtingen zouden komen. Verder werd het aantal zeemiliciens van 600 op 1000 gebracht en gaf zij vrijstelling aan geestelijken en kloosterbroeders, studenten in de godgeleerdheid enz. Na langdurige discussies werd de wet aangenomen, evenals de inmiddels weder ingediende voorstellen omtrent de positieverbetering der officieren. In 1912 kwam o. a. de Vogelwet tot stand, waardoor aansluiting van Nederland bij de Parijsche Conventie mogelijk werd, en

Sluiten