Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernieuwd. De Nationale, constitueerende Vergadering begon de besprekingen over dit ontwerp den 24sten juii. De meest belangrijke wijziging was het besluit om alle afgevaardigden, ook die van den Gemeentelijken raad, door rechtstreeksche verkiezing te doen aanwijzen. Een tegen Machado gericht voorstel, om de verkiezing van leden van de voorloopige regeering tot eersten president te verbieden, werd verworpen. Den 19del> Augustus werd het ontwerp grondwet aangenomen, waarop den 248ten Augustus de Dresidentsverkiezina; plaats had. Nadat de voor¬

zitter van de Nationale Vergadering, Anselmo Braancamp, zijn candidatuur had ingetrokken, bleven Bernardino Machado en de procureur-generaal, Manuel Arriaga, als eenige candidaten over. Arriaga, de candidaat van de gematigde en de onafhankelijke republikeinen, werd met 121 van de 217 stemmen gekozen; op Machado werden slechts 88 stemmen uitgebracht. Reeds terstond stiet de nieuwe president op moeilijkheden om een ministerie te verkrijgen. Na vele vergeefsche pogingen, verklaarde Jado Chagas zich ten slotte bereid om op te treden als minister-president.

In de koloniën ontmoette de invoering van de. republiek in het algemeen geen noemenswaardigen tegenstand. De gouverneur van Mozambique, Freire Andrade, legde zijn ambt neder, terwijl men in republikeinsche kringen zijn hoop op invoering van zelf-bestuur hield gevestigd. De herbenoeming van Andrade in Februari 1911 gaf dan ook aanleiding tot allerlei onlusten. Hij werd vervangen door Acevedo Silva, terwijl hij zelf in April werd benoemd tot directeur-generaal van de koloniën. Na de presi¬

dentsverkiezing trad Silva op als opperprocurator van de republiek.

In Portugal zelf kwamen in de tweede helft van 1911 voortdurend monarchistische samenzweringen voor. Reeds gedurende de verkiezingen en ook bij de opening van de Constitueerende Vergadering had men van complotten en vaninhechtenisnemingen van monarchistische leiders, waaronder generaal Campos en pater Figuereido, gehoord. Op het einde van Juli gistte het in N. Portugal, vooral in Oporto, welke^beweging van uit Spanje werd gevoed. Op

het einde van September braken aan de Spaansche grens en te Oporto opnieuw onlusten uit. Den 30s"-'n September werden te Oporto 155 personen gevangen genomen en den volgenden dag trok kapitein Peiva Couceiro met een georganiseerden troep van omstreeks 4000 man over de Spaansche grens Portugal binnen. Te Vinhaes vereenigden de monarchisten zich. Ernstige gevechten vonden echter niet plaats. Toen de republikeinsche troepen aankwamen, verspreidden de opstandelingen zich. De beweging scheen minder in het belang van den voormaligen koning Manuel dan wel ten gunste van dom Miguel op touw gezet te zijn. Om echter aan soort¬

gelijke ondernemingen bij kort geding een emae te kunnen maken, deed de regeering een wet aannemen, waarbij een bijzondere rechtbank voor liet berechten van samenzweerders werd ingesteld.

Inmiddels was de positie van het Kabinet-Chagas er niet op versterkt. Oneenigheden in het republikeinsche blok noopten het om begin November zijn ontslag in te dienen. Vasconcelles werd met de vorming van een nieuw ministerie belast. Hoewel de woelingen der monarchisten van het naburige Spanje uit ook in 1912 bleven voortduren, deden zij aan de republiek weinig kwaad, die op den ingeslagen weg eener anti-clericale politiek bleef voortgaan. Zoo werd den 22eten Mei de opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan door de Kamer goedgekeurd.

Protuberanzen zie Zon.

Proudhon. Pierre Joseph, staat: Hij bestrijdt zoowel het socialisme en het communisme, lees: Hii

bestrijdt zoowel de socialistische stelsels van zijn tijdgenooten en voorgangers als het communisme.

Provoost geweldige. Hierbij is ten onrechte vermeld, dat hij alleen in vroeger tijd bestond. Ook thans kent men bij het leger nog den provoost geweldige, al is zijn werkkring eenigszins gewijzigd geworden.(Zie de Rechtspleging bij de Landmacht, Titel V, Hoofdstuk 2).

Pruisen, staat: (zie de kaart), lees: (zie de kaarten van het Duitsche Rijk en van de provincies van Pruisen).

Putten zie Voorne en Putten.

R.

Regelatie zie IJs blz. 317.

Rennes, Catharina van, heeft zoowel de woorden als de muziek geschreven van het Transvaalsche volkslied „Kent gij het land" enz.

Renterghem. Dr. A. W. van, Ten onrechte werd vermeld, dat hij overleden zou zijn. Hij staat nog steeds aan het hoofd der kliniek voor psychotherapie.

Rigiditeit zie Veerkracht.

Roemenië. Den 258,en Maart 1907 kwam het liberale ministerie-Sturdza aan het bewind. Ernstige

boerenonlusten, welke bij zijn optreden aan den gang waren en waarvan de oorzaak in het overmachtige grootgrondbezit was te zoeken, stelden het voor de taak een agrarische wetgeving door te voeren. De hevige tegenstand van de conservatieven, onder aanvoering van Peter Carp, en van de conservatiefdemocraten, onder Take Jonescu, een partij, welke zich eerst in het begin van 1908 door afscheiding van de Conservatieven om min of meer persoonlijke redenen had gevormd, maakte deze taak tot een zeer moeilijke. Overigens slaagde het Kabinet

Sluiten