Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Verschillende posten van het B.B. werden tijdelijk vervuld door

officieren.

Op gebied van Justitie:

1. Residentiegerechten werden ingesteld en de landraden gesteld onder rechtskundige voorzitters (1911).

2. De landraad van Sambas ging over naar Singkawang (1916).

3. Verordening ingevoerd op 't bezit en vervoer van- en handel in vuurwapenen, buskruit en munitie (1911).

4. id. ter bescherming van den klapperaanplant in rechtstreeks bestuurd gebied (1911).

5. id. tegen vernieling en beschadiging van in 't wild groeiende djeloetoeng (1913).

6. Maatregelen tegen den invoer van salpeter (1913).

7. id. tot beperking van het opiumverbruik (1913).

8. Nieuwe voorschriften op de toelating en vestiging van Vreemde Oosterlingen (1913). (zie ook S. 1915 No. 570).

9. Instelling eener immigratie commissie (S. 1916 No. 142).

10. Verbod tot het bereiden van sterken drank (1915).

11. Verordening op het gebruik van en het verkeer op de openbare wegen, zoomede op het verhuren van paarden, rij- en voertuigen.

12. Strafbepalingen tegen nalatigheid of onwil van zelfbestuursonderhoorigen in het verrichten van de in het landschap Pontianak van hen gevorderde persoonlijke diensten (S. 1915 No. 166).

13. Aan de zelfbesturen werd het recht ontnomen tot uitreiking van scheepspapieren.

Op gebied van Financiën:

1. De pacht op het graven naai' goud en diamanten gaat over naar de zelfbesturen (1913).

2. De regeling van de pacht van sterke dranken ondergaat wijziging en aanvulling (1913).

3. Afschaffing van de pacht van sterke dranken; verhooging der invoerrechten daarop, heffing van invoerrecht van op Inlandsche wijze bereide sterke dranken (1915).

4. Invoering van een varkensslachtbelasting (1914).

5. Invoering van eene belasting op de slacht van buffels en runderen.

6. Invoering der bedrijfsbelasting (S. 1914 No. 130) onder de Inlanders in de Gouvemementsgebieden tegen onttrekking aan de bestaande voor Vr. Oosterlingen en Inlanders, en opheffing der hoofdelijke belasting.

Bij Gouv. aanschrijving van 20-1-1914 No. 197 (B. 7960) werd het Festuur opgedragen, om de zelfbesturen en medeleden een werkzamei aandeel te doen krijgen in het administratief beheer der landschappen.

In 1910 werd in 't gewest eene divisie der Gewapende politie in dienst

Sluiten