Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1905—89 scholen met 1103 leerlingen,

in 1916—78 „ .. 1589

Volgens de memorie van overgave van den Resident van Driessche (dd. 8-12-1912) waren er toen

in Pontianak 6 scholen, o.a. Pamangkat 18 scholen,

Soengei Kakap 2 „ o.a. Sambas 1 „

ls. Landak 5 „ o.a. Bengkajang 6 „

ls. Mampawa 4

(1916 10 „ )

o.a. Singkawang 30 „

In 1912 werd van Gouvernementswege te Pontianak een HollandschChineesche school geopend, aanvankelijk met 1, later met 2 leerkrachten. Het aantal leerlingen bedroeg einde 1916—84-

C. ISLAM EN ZENDING.

1. Islam. Hcewei de gelegenheid, om den Islam onder de Da-

jaks uit te breiden, voor de Maleiers zeer gunstig was, geschiedde zulks toch niet, dan uiterst langzaam. Dit wordt geweten aan het belang, dat de vorsten er vroeger bij hadden,, dat er geen proselieten gemaakt werden, omdat bij den overgang tot den Islam de rechtstoestand van den Dajak zich wijzigde, en hij opgenomen werd in de Maleische bevolkingsklasse, waardoor hij een minder belastbaar voorwerp was geworden. De Islam droeg dientengevolge een lauw karakter; het aantal bedevaartgangers was klein, gem. j.1. ± 230. Het aantal Mohamedanen bedroeg in 1905—171471 Inlanders op 400332 zielen. Vele Mohamedaansche Dajaks keeren tegenwoordig weer naar hun heidendom terug.

De Sarikat-Islam opende in de laatste jaren af deelingen in Ketapang, Pontianak en Sintang. Alleen in Ketapang was een tijdlang een verhoogd godsdienstig leven waar te nemen, doch of dit een gevolg was der S. I. beweging, wordt niet gemeld.

2. Protestantsche Het eerst trad in West-Borneo (v.n. in Landak) zending. tusschen de jaren 1836 en 1850 eene Amerikaansche

missie op. De wederwaardigheden dezer zeer rampspoedige poging vindt men verhaald in Veth Dl. II. Zij had voor de toekomst geene beteekenis.

Eerst in 1907 vestigde er zich opnieuw eene Protestantsche missie, wederom van Amerikaansche zijde: „The American Methodist Episcopal Church". Deze werkt uitsluitend onder de Chineezen in de Chineesche districten, hoewel zij toegelaten is tot het geheele gewest. Zij ziet thans meer vruchten van haren arbeid, dan haar voorgangster. Haar zetel is te Singkawang (zie photo no- 75) ; het aantal bekeerlingen bedraagt ongeveer 235 Chineezen, doch bij de waardeering van dit lage cijfer moet in aanmerking worden genomen, dat jaarlijks menigeen naar China terug-

Sluiten