Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aard der inkomsten 1891 1892 1893 I 1894 1895 1806 ! 1897 I ]898 1899 1900 1901 I 1902 1903 ! 1904 1905 1906 1907 1908 1909 I 1910 i 1911 1912 1913 1914 I 1915 1916 ! ! | ! !

5. Accijns op lucifers 1) J

Pontianak 4980 6970 4322 4753 3239 8843 7013 8451 10536 11241 14408 16105 18917 22974- 15640 21241 21555 24636 30287 34295 34515, 38595 38925

Sambas £05 205 174 208 310 356 149 708 309 266 45 216 111 1102 ; 2640 5265 6708 7427 7425 4042 3713 6290 6052

Singkawang 1192 1049 1188 891 307 309 340 693 866 688 1076 1649 1460 2363 1515 2838 1942 3472 4700 4883 4307 4688 4556

Ketapang 40 30 32 96 74 80 6 164 29 109 76 421 17 60 78 57 72 47 86 43 73

Pamangkat 2641 4299 4040 3443 2828 3144

I

'

Totaal lucifers-accijns 6617 8254 5716 5948 3930 9588 7508 10016 11740 12304 15605 18391 20505 26499 19795 29422 30262 38248 46758 47346 45978 47444 52750

Totaal accijnzen 8769 31372 32207 43551 43914 41160 47457 48277 73315 68674 66860 69024 85524 92792 102431 108383 110665 111951 145787 176894 167863 184897 186533 180015 185133 193563

■ |

Totaal Pi'ênst der In- en uitvoerr. I

en Acc. 1391231155428 153490 174537 173989 172068 186073 208951 255591 242690 307994 308668 376710 360435 398674 407387 406596 400108 471007 579453 617094 729151 680921 749814 781249 763650 Totaal inkomsten Gewest W. A. v.

Borneo. 122923 435263 430581 461632 465987 453384 473690 494608 552170 568702 639564 663028 744923 762464 840075 874247,930743 984239 1135424 1381570 1059770 1787221 1680400 18,0058 1961005 2032.10

Toelichtingen.

a. De Personeele belasting, ingevoerd 1—1—1879, betrof tot 1901 alleen Europeanen, en van 1—1—1902 ook enkele groepen van vreemde Oosterlingen.

». Het patentrecht,, ingevoerd 1—1—1879, u!to 1907 ingetrokken en vervangen

c. door eene inkomsten belasting, ingevoerd 1—1—1908.

d. De bestaande bedrijfsbelasting voor vreemde Oosterlingen, ingevoerd 1—1—1879, werd 1—1—1907 vervangen door eene progressieve belasting op de bedrijfs en andere inkomsten op de Buitenbezittingen (S. 1907 No. 183), waaronder ook medebegrepen werden de Inlanders (2 % ), niet belioorende tot de inheemsche bevolking, totdat met ingang van 1—1—1914, deze opgenomen werden in de bedrijfs-belasting voor Inlanders (S. 1914 No. 130).

e. Met ingang van 1—1 — 1896 werd eene hoofdelijke belasting ingevoerd voor Maleiers en Arabieren; in 1909 werd deze uitgebreid over Dajaks, terwijl van af 1—1—1912 de Arabieren uitvielen en werden ondergebracht bij de vreemde Oosterlingen. De hoofdelijke belasting werd ulto 1913 ingetrokken en vervangen door de bedrijfsbelasting voor Inlanders. (S. 1914 N. 130), (4 % jan het belastbaar inkomen).

ƒ■ Den 1—4—1914 werd ingevoerd eene belasting op het slachten van tamme varkens, doch deze werd hetzelfde jaar opgenomen als onderdeel der met 1—1—1915 ingevoerde belasting.op liet slachten van runderen, buffels en tamme varkens in Gouvernementsgebied en voor de Gouvernementsonderdanen in de landschappen. De belasting bedraagt ƒ 3 voor runderen en buffels, ƒ 2,50 voor varkens, by noodslacht opv. ƒ.1.— en ƒ 0.50.

9- Van af 1818 bestond de opiumpacht; deze werd van af 1—4—1909 vervangen door de regie. De verstrekking van opium aan Dajaks is verboden. De daling der pacht in 1896 werd geweten aan den invloed van sluikhandel.

De verpachtingen der kleine middelen betroffen aanvankelijk de dobbelspelen (voornaamste onderdeel) sterke dranken, varkensslacht, goudmijnen en pandhuizen. Zij betroffen uitsluitend de Cliineezen en kwamen op ruim 90 % voor rekening van Pontianak en de Chineesche districten. Den 1—4—1914 verviel de pacht op de varkensslacht en die op de goudmijnen, welke laatste aan de zelfbesturen werd overgedragen; ook werd de pacht op de sterke dranken op 1—4—1915 opgeheven; het tarief van invoerrechten werd in verband daarmede verhoogd, de van elders ingevoerde cp Inlandsche wijze bereide sterke dranken werden belast, terwijl de eigen aanmaak in 't algemeen verboden werd (S. 1915 No. 223).

De accijns op tabak bedraagt 1. Java tabak ƒ 4 per 100 KG.

2. Chineesche en vreemde tabak ƒ 16 per 100 KG.

De accijns op petroleum bedraagt ƒ 2,50 per HL.

De accijns op lucifers is omschreven in art. i. S. 1893 No. 301, in verband met S. 1902 No. 17.

Noot: De Westerafdeeling van Borneo maakt deel uit van het tolgebied; de in- en uitvoerrechten worden geheven volgens de tarieven en bepalingen der Indische tariefwet (S. 1910 No. 79), behoudens, dat behalve de uitvoerrechten, vastgesteld voor de in art. 4 I. T. vermelde goederen, nog de uitvoerrechten geheven worden, bedoeld bij art. 9, t. w.

Benzoë, caoutchouc, damar, getapertja,

imfer en andere hars- en gomsoorten, geheven rechten 5 % van de waard

Gahroe- en ander reukhout „ „ 5 % „ „ „

Hertehoorns „ „ 5 % „ „ „

Ivoor en neushoorn „ „ 8 % „ „ „

Koelit bakau en koelit tengar ,, „ 5 % „ ,, ,,

Rotan van alle soorten ,, ,, 5 % v „ ,,

Sago en sagomeel ■ » „5 % „ „

Tengkawangpitten „ „5 % „ „ „

Tengkawang- of soenteivet „ „5 % „ „ ,,

Vogelhuiden „ „ 10 % „ „ „

Was „ 5 % „ „

Sluiten