Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. v. N. R, 1234, beantw. door H. S. in W. v. N. R. 1237.)

H. S. Legaat van eens anders zaak. — W. v. N. R. 1240.

Art. 1014.

1392. Legaat of last? — W. v. N. R. 682.

1393. Mr. G. Belinfante. Over legaten met voorwaarde of met last. — Them. XXXVIII, no. 12.

1394. Mr. M. L. van Goudoever. Iets over den last in het erfrecht. — T. v. P. N. en P. I., 173.

1395. Dezelfde. Een persoonlijke of zakelijke last. — W. v. N. R. 1823.

C. N. Idem (naar aanleiding van gemeld artikel). — W. v. N. R. 1826.

Art. 1015.

1396. Is de testamentaire making van niet vervangbare zaken, die niet aan den erflater toebehooren, een sublegaat of een last? — W. v. N. R. 682.

Art. 1017.

1397. v. W. Eene rechtsvraag naar aanleiding van art. 1017 (volgens inzender verbiedt dit artikel een erflater bij testament zijn erfgenaam te ontheffen van de verplichting om de vruchten aan den legataris uit te keeren, zoodat hij niet bevoegd kan worden gemaakt om persoonlijk de vruchten te trekken of bij een kapitaal op het Grootboek persoonlijk de renten te innen. De Redactie bestrijdt deze meening). — W. v. N R. 1909.

Art. 1019.

1398. De akte van scheiding en deeling, de inventaris en de memorie van

successie eener nalatenschap, door de erfgenamen aangevoerd als bewijsstukken voor het zuivere actief der nalatenschap zijn voor den legataris res in ter alios actae. — Rechtb. Roermond 30 November 1899; W. 7416; Not. W. 31.

Zevende Afdeeling.

Van de geoorloofde erfstellingen over de hand, ten behoeve van kleinkinderen en

afstammelingen van broeders en zusters.

Art. 1020.

1399. Mr. N. P. van Nooten. De rechtsleer der fidei-commissen. — Them. 1880, 47.

1400. Pidei-commissaire goederen zijn na den dood des erflaters het eigendom van den bezwaarden erfgenaam. De verwachter heeft daarop gedurende het leven van den bezwaarden erfgenaam geen recht, maar slechts de verwachting van een toekomstig recht. — Rechtb. Middelburg 17 Maart 1880; W. 4542.

Art. 1024.

1401. In dit artikel wordt met genot bedoeld vrucht genot Afstand van dat genot door den bezwaarden erfgenaam doet het beheer van den bewindvoerder over de fidei-commissaire nalatenschap niet ophouden. — Rechtb. Utrecht 2 Januari 1889; W. 5905; W. v. N. R. 1076; P. v. J. 1890, 36. Vernietigd bij het volgende arrest.

1402. Bij vrijwilligen afstand van zijn genot door den bezwaarden erfgenaam ten voordeele van de verwachters gedaan, gaat niet slechts het vruchtgenot, maar ook de eigendom der met eene geoorloofde erfstelling over de hand bezwaarde zaken over op dé verwachters, behoudens de rechten van de vroegere schuldeischers

Sluiten