Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehecht, dat de executeur zich niet in het bezit der nalatenschap lieeft kunnen stellen, kan daaruit toch worden afgeleid, dat hij niet in het bezit is gesteld van de geheele nalatenschap, maar geenszins, dat hij ook niet in het bezit kan zijn van enkele deelen, die buiten de verzegeling zijn gehouden. — Rechtb Amsterdam 22 December 1896; P. v. J. 1897, 20.

Art. 1058.

1483. Mr. W. F. Frijlinck. Bevoegdheid van executeurs. Art 1058 B. W. — W. v. N. R. 1515.

1484. Indien in een testament, nadat aan een erfgenaam de last is opgelegd om ten behoeve van een vruchtgebruiker een deel der nalatenschap zoo zeker mogelijk te beleggen, aan den executeurtestamentair de last opgelegd en de macht gegeven wordt om voor die belegging te zorgen; is eene vordering tot schadevergoeding door den vruchtgebruiker ingesteld tegen den executeurtestamentair, op grond, dat die last onvoldoend zou zijn nagekomen, niet ontvankelijk. — Rechtb. Arnhem 19 Juni 1893; W. 6606; W. v. N. R. 1288.

1485. Behoudens uitdrukkelijk in de wet geregelde uitzonderingen is een executeur-testamentair niet bevoegd, om ten aanzien der goederen, tot zijn beheer behoorende, in rechten op te treden. — Hof Amsterdam 15 Januari 1904; W. 8044; W. v. N. R. 1799.

Art. 1059.

1486. J. M. D. Heeft de voogd machtiging noodig van den Kantonrechter om in het geval van art. 1059 B. W. aan den uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen toestemming te verleenen tot openbaren verkoop van vaste goederen aan minder¬

jarige erfgenamen in eigendom toebehoorende? Neen. — W. v. N. R. 961.

v. d. H. Idem. Ja. — W. v. N. R 963.

1487. De executeur-testamentair behoeft geene rechterlijke machtiging tot onderhandschen verkoop der tot de nalatenschap behoorende roerende goederen, indien de verkoop dier goederen noodig is ten einde de door den erflater besproken legaten te kunnen uitkeeren. Art. 1059, 2e lid B. W. schrijft alleen voor, dat in zoodanig geval de voogden of curators verplicht zijn om aan den Kantonrechter, wanneer het roerende goederen geldt, machtiging te vragen om aan den uitvoerder der uiterste wilsbeschikking hunne toestemming tot onderhandschen verkoop dier goederen te mogen verleenen.

De Kantonrechter is niet bevoegd verlof te geven om toestemming te verleenen tot den openbaren verkoop der tot den boedel behoorende onroerende goederen, waar het geldt goederen, door meerder- en minderjarigen te zamen bezeten wordende en waar het verzoek door hen allen gezamenlijk om redenen van gemeenschappelijk belang gedaan wordt. — Kantong. 's-Hertogenbosch 24 Juli 1888; W. 5611; W. v. N. R. 991; R. W. v. N. 663; T. v. N. VI, 200.

1488. De erflater geene legitimarissen nalatende, is niet bevoegd aan den door hem benoemden executeur-testamentair op te dragen alle goederen der nalatenschap te verkoopen en die nalatenschap tot effenheid te brengen en alleen het zuiver saldo dier nalatenschap aan den erfgenaam uit te keeren, vermits de bevoegdheden van een executeur-testamentair niet buiten de door de wet aangegeven grenzen mogen worden uitgebreid. — Rechtb. Middelburg 21 October 1903; W. 8039; W. v. N. R. 1787; P. v. J. 1903, 318; Not. W. 242. Bevestigd bij na te melden arresten.

Sluiten