Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1583. De schuldeischers van een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, voor zoover zij niet zijn bevoorrecht of recht van pand of hypotheek hebben, zijn gelijkelijk gerechtigd tot voldoening, ieder in evenredigheid van zijn schuldvordering tot het bedrag van de nalatenschap; door het toelaten van compensatie van één der schuldvorderingen kunnen de rechten der overige schuldeischers in strijd met art. 1470 B. W. worden benadeeld — H. E. 9 Maart 1888, concl. conf.; W. 5530; W. v. N. R. 978; T. v. N. VI, 18; R. W. v. N. 614; N. R. CXLVIII, § 37, 226.

1584. De beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap van een der vennooten belet de compensatie tusschen den crediteur en debiteur van de vennootschap. — Hof 's-Hertogenbosch 5 Februari 1889; W. 5679.

1585. Het executierecht van den schuldeischer van een beneficiair aanvaarden boedel is niet onbestaanbaar met het wezen van het voorrecht van boedelbeschrijving, — Rechtb. Assen 29 Juli 1890; W. 6092; W. v. N. R. 1123 en 1144; P. v. J. 1891, 36; R, W. v. N. 721; T. v. N. IX, 253.

1586. Hebben de schuldeischers eener onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap het recht den beneficiairen erfgenaam te dagvaarden tot betaling zijner schuld vordering; m. a. w. kunnen de afzonderlijke schuldeischers van eene onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap tegen den beneficiairen erfgenaam eene rechterlijke veroordeeling verkrijgen? Neen. — R. A. XI, 75.

1587. Op de penningen en goederen behoorende tot eene onder voorrecht van

boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap kan conservatoir beslag worden gelegd. De van-waarde-verklaring kan evenwel slechts beperkt toegestaan worden met het oog op de door de wet voor zoodanige nalatenschap voorgeschreven vereffening en op de paritas creditorum. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 11 December 1896; W. v. N. R. 1424.

1588. Met de aanvaarding eener nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving, is onvereenigbaar het door een schuldeischer ter uitvoering van een door hem tegen de erfgenamen verkregen vonnis op eigen gelegenheid leggen van executoriaal beslag op de goederen der nalatenschap en het zich voldoen uit de opbrengst. Hierdoor wordt den erfgenamen de vereffening der nalatenschap uit handen genomen en worden de rechten der overige schuldeischers verkort. — H. R. 5 November 1897, concl. conf.; W. 7040; VV. v. N. R. 1456; P. v. J. 1897, 104; v. d. H., B. R. LXIII, 254; N. R. CLXXVII, 111; T. v. N. 420; Mb. Dw. XIII, 10; (met vernietiging Hof Amsterdam 4 December 1896; W. 6992; P. v. J. 1897,104).

1589. Crediteuren van een beneficiairen boedel kunnen van hunne vorderingen, niettegenstaande zoodanige aanvaarding, vonnis vragen. Bij de executie van zoodanig vonnis, zal, zoo daartoe termen zijn, met die beperking rekening worden gehouden. — Rechtb. Assen 20 April 1897; W. 6966; Mb. Dw. XIII, 5.

1590. Een schuldeischer van een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap kan niet zelfstandig in rechten optreden om betaling zijner schuldvordering van de erven te vorderen.

Hij kan eerst betaling erlangen, nadat door den erfgenaam rekening en verant-

Sluiten