Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat, moet worden aangenomen dat partijen zich aan het gebruik willen houden, zoolang niet is bewezen, dat zij daarvan hebben willen afwijken. — Hof Amsterdam 1899; W. 7422.

604. Wanneer het tegendeel niet is bedongen geldt hier te lande in het maatschappelijk verkeer de plaatselijke, niet de Greenwichtijd. — Rechtb. Rotterdam 8 Mei 1901; W. 7656.

605. Wanneer met iemand, die gewoon is zekere diensten tegen loon te verrichten, over het verrichten dier diensten wordt overeengekomen, dan moet, ook al is over het loon geen uitdrukkelijk beding gemaakt, toch worden aangenomen, dat tusschen partijen het gebruikelijke loon was overeengekomen.

— Rechtb. Rotterdam 2 Januari 1905; W. 8296.

606. Met het oog op het in Nederland algemeen geldend gebruik, dat de bepaling van het honorarium aan den geneesheer wordt overgelaten, is de patiënt, die de hulp van den geneesheer inroept, zonder zich vooraf met dezen over het salaris te verstaan, ingevolge dit artikel

i in verband met art. 1383 stilzwijgend • verbonden het door den geneesheer in 1 billijkheid gedeclareerd bedrag te betalen.

— Kan tong. no. 2, Amsterdam 4 Janui ari 1894; Rechtb. Amsterdam 12 Juni

1894 ; P. v. J. 1895, 13.

007. Het gebruik brengt niet mede, i dat het honorarium van een geneesheer i uitsluitend door hem zelven wordt be] paald, maar ingeval van geschil moet 1 het door den rechter overeenkomstig het ! gebruik en de billijkheid worden vastS gesteld. — Rechtb. Zierikzee 17 Maart 1896; W. 6875; P. v. J. 1896, 98.

608. De voor geneeskundige speci¬

1062

alisten gebruikelijke tarieven binden krachtens art. 1375 B. W. depatienten. — Rechtb. 's-Gravenhage !2 October 1909; P. v. J. 887.

Art. 1376.

609. De notaris te wiens overstaan een openbare verkooping van onroerende goederen wordt gehouden, is jegens de verkoopers slechts aansprakelijk en rekenplichtig voor die kooppenningen, welke door hem van de koopers ontvangen zijn, maar niet voor de kooppenningen in het algemeen, omdat, al ware zulks door een bestendig gebruik ingevoerd, er geen rechtsband bestaat tusschen den notaris en de koopers, maar wel tusschen dezen en de verkoopers als met elkander gehandeld hebbende personen. —Hof Leeuwarden 18 Januari 1888; W. 5585; R. W. v. N. 625.

610. Er bestaat geen rechtsband, aanleiding kunnende geven tot eene persoonlijke vordering tusschen den eersten verkooper en dengene die een onroerend goed wederom heeft gekocht van hem, die het van den eersten verkooper had gekocht. Schadevergoeding te vragen voor iemand, die niet in het geding is en dit zelf dus niet verlangt, komt niet te pas. — Rechtb. Amsterdam 26 Juni 1890; VV. 5936 ; R. W. v. N. 696.

611. De tweede hypothecaire schuldeischer die meent, dat de eerste hypotheek verleend is ter verzekering eener ongeldige overeenkomst, is niet ontvankelijk in zijne rechtsvordering tot nietigverklaring der overeenkomst en doorhaling der eerste hypothecaire inschrijving. — H. R. 24 Juni 1892 ; W. 6205; W. v. N. R. 1183; R. W. v. N. 744 ; P. v. J. 1892, 68; N. R. CLXI, 189; v. d. H., B. R. LVIII, 291; T. v. N. X, 145.

Sluiten