Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan niet worden afgeleid, dat de verkooper van een bepaald voorwerp van het oogenblik van den verkoop het recht zou hebben den koopprijs te vorderen, onafhankelijk van de levering. Art. 1550 regelt den tijd der betaling. — Hof 's-Gravenhage 28 Februari 1898; W. 7133; P. v. J. 1898, 79.

Art, 1497.

1465. Mr. N. F. van Nooten. Het kenmerkend onderscheid tusschen koop en verkoop bij den hoop en dien bij het gewicht. — Them. XLIY, no 2.

1466. H. G. Hagen. Een bijdrage tot de leer van den genuskoop. — Ac. Pr. Leiden 1891. Aangek, in T. v. N. IX, 129.

1467. Koop van zekere waar met geen bepaald merk, is een genuskoop; zonder specialiseering kan van het vergaan van een bepaald voorwerp bij zulke waren geen sprake zijn. — Rechtb. Rotterdam 3 October 1880; N. R. B. 1881, B. 124.

1468. Bij genuskoop zijn de goederen geïndividualiseerd en heeft de levering plaats gehad, zoodra zij door den verkooper met goedkeuring des koopers ter verzending in een vaartuig zijn ingeladen ; van het oogenblik der inlading is de verkochte partij voor rekening en risico des koopers. — Rechtb. Zutfen 29 October 1883; W. 5008.

1469. De schade bij het transport overkomen aan goederen die naar de soort, hoedanigheid en hoeveelheid bepaald, voor zekeren prijs per stuk verkocht zijn, komt voor rekening van den kooper, als deze den verkooper heeft opgedragen ze door tusschenkomst van een bepaald persoon aan hem te verzenden. — Rechtb. Amsterdam 31 Mei 1883; W. 4952; P. v. J. 1883, 36, Bijbl.

Cremebs, Aant. B. W.

1470. Dit artikel is ook toepasselijk op den genuskoop. De telling, meting en weging, bij dit artikel bedoeld, mogen niet eenzijdig door den kooper geschieden. — Rechtb. Amsterdam 17 Juni 1880; W. 4606. Hof aldaar 18 Maart 1881; N. R. B. 1881, 120.

In denzelfden zin ten aanzien van het laatste, Kantong. Gouda 28 November 1889; Mb. Dw. V, 10. Hof Leeuwarden 4 December 1895; P. v. J. 1896, 2. Rechtb. 's-Gravenhage 17 April 1907; W. 8729.

1471. Het tellen en wegen, waardoor het verkochte wordt aangewezen, kan alleen geschieden met medewerking of goedkeuring van beide partijen. — Rechtb. Zutfen 9 Januari 1896; W. 6857.

1472. Ook als een massa goederen, als in dit artikel bedoeld, gekocht is, blijft het risico tot de telling of meting bij den verkooper. — Rechtb. 's-Hertogenbosch 30 October 1896; W. v. N. R. 1414.

1473. Indien waren, slechts bij haar soort bepaald, verkocht zijn, doet, behoudens speciaal beding, de herkomst niets ter zake — Rechtb. Amsterdam 15 Januari 1897; W. 7011.

Art. 1498.

1474. Waar de koopprijs afhankelijk wordt gesteld van eene nadere telling of weging, heeft de koop niet bij den hoop plaats gehad. — Hof Amsterdam 2 December 1881; W. 4751. Rechtb. aldaar 24 Augustus 1880; W. 4623; N. R. B. 1881, 97.

Art. 1499.

1475. Bij koop en verkoop op monster moet de verkooper de overeen-

40

Sluiten