Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man van een onverdeeld deel in de gemeenschap. — Hof 's-Hertogenbosch 20 Juni 1894; W. 6522; W. v. N. R. 1306.

1516. Een koop en verkoop met daarop gevolgde levering tusschen twee echtgenooten, niet vallende onder de uitgezonderde gevallen van dit artikel, is nietig en zonder uitwerking. — Rechtb. Breda 7 December 1897; W. 7277; W.v.N. R. 1545.

1517. Het verleenen van hypotheek is met betrekking tot het verbod van dit artikel niet met verkoop gelijk te stellen. — Hof Amsterdam 19 April 1901; W. 7591; W. v. N. R. 1653; Not W. 88.

Art. 1504.

1518. Dit artikel bevat een voorschrift in het belang eener onpartijdige rechtsbedeeling en rechtsbijstand en is mitsdien van openbare orde; bij toepassing dezer bepaling, ingeval een advocaat of procureur als kooper is opgetreden, is het onverschillig, waar deze woont of bij welk college hij zijne bediening uitoefent, zoo hij in de zaak slechts als advocaat of procureur is werkzaam geweest. — Rechtb. Haarlem 22 November 1898; W. 7285.

1519. Dit artikel is van openbare orde met dit gevolg, dat de in strijd met die bepaling begane handeling door geene latere handelingen of erkentenis kan worden gedekt of bekrachtigd, maar de nietigheid daarvan altijd en in iederen stand van het rechtsgeding kan worden ingeroepen. Waar art. 1504 algemeen spreekt van een „door overdragt eigenaar worden", is het onverschillig op welken titel de eigendomsoverdracht berust. Onder het woord „regtbank': in dit artikel wordt ieder rechtscollege ver¬

staan, voor hetwelk eene zaak als bij dit artikel wordt bedoeld, aanhangig is. Voor de toepassing van dit artikel is het onverschillig, welke de woonplaats is van den advocaat en waar hij als zoodanig is ingeschreven — H. R 1 April 1881; W. 4627; v. d. H., B. R. XLVI, no. 1720, 199.

1520. Dit artikel is ook toepasselijk ingeval van subrogatie. De eischer kan tegenover den gedaagde door subrogatie geen eigenaar worden van een recht op huurpenningen, verschuldigd volgens een huurovereenkomst, over welke een geding aanhangig is bij het college waaronder eischer occupeert, terwijl eischer zelf in dat geding voor den gedaagde als procureur optrad. Dit artikel moet beletten, dat zij die op een geding invloed kunnen uitoefenen zich een persoonlijk belang bij de zaak verschaffen. — Kantong. Eist 4 September 1884; W. 5109.

Art. 1505.

1521. De toepassing van dit artikel is beperkt tot notarissen, griffiers, deurwaarders en de ambtenaren, aangewezen bij K. B van 8 Mei 1863 (St. no. 56). — Gemst. 1583.

Art. 1506.

1522. P. J. Wortman. Mag de Burgemeester bij onderhandsche akte den eigendom verkrijgen van een stuk gemeentegrond? — T. A. R. IX, 30.

1523. Indien twee personen, beiden generale lasthebbers van een derde, aan een hunner een schuldvordering van dien derde cedeeren en in betaling geven, dan staat art. 1506 B. W. aan deze handeling niet in den weg, omdat de medewerking van den cessionaris de handeling van zijn medelasthebber niet

Sluiten