Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeldig kan maken. — H. R. 9 Maart 1881; N. R. CXXX, 209.

1524. R. A. Verploegh Chassé. De Burgemeester als kooper van gemeentegrond. — T. A. R. IX, 151.

Art. 1507.

1525. E. Schaafsma. De nietigheid van koop en verkoop van eens anders goed. — Ac. Pr. Leiden 1883.

1526. J. A. Ament. Aanteekeningen op artt. 637 en 1507 B. W. — Ac. Pr. Utrecht 1886.

1527. Mr. H. S. Koop en verkoop van eens anders goed. (Naar aanleiding van het Ac. Pr. van mr. M. Polak: De verplichting tot eigendomsverschaffing. Groningen 1891). — W. v. N. R. 1206.

Mr. M. Polak. Idem. (Weerlegging van de opmerkingen van mr. H. S.).

— W. v. N. R. 1253.

1528. E. Laurillard. Afleiding van het woord „stellionaat". — P. v. J. 1884, 5

1529. Mr. S. Kooiman Verkoop van eens anders roerende zaak — Not. W. 1 en 3.

Mr. S. Idem. — Not. W. 5, 15 en 20.

1530. Mr. S. Verkoop van een zaak, die gekocht, maar nog niet geleverd is.

- Not. W. 30.

1531. Mr. F. A. R. A. baron van Ittersum. Rechtspraak over art. 1507 B. W. — R. M. XIX, 384.

1532. De nietigheid van den verkoop van eens anders goed heeft niet alleen tengevolge, dat die verkoop geen rechtsgevolgen tegenover derden zou kunnen

hebben, maar ook dat die nietigheid moet treffen beide gecontracteerd hebbende partijen. Als een koop en verkoop voor één prijs in eens is geschied en de verkooper niet was eigenaar van het geheele verkochte, is de geheele overeenkomst nietig. — H. R. 22 December 1876; W. 4070; N. R. CXIV, §49,367; R. W. v. N. 289.

1533. Dit artikel bedreigt geene absolute nietigheid, doch geeft aan den kooper die te goeder trouw is, de bevoegdheid om de nietigheid der koopovereenkomst in te roepen, wanneer hij bemerkt, dat de verkooper zelf geen eigenaar zijnde, niet in staat is hem den eigendom van het gekochte te verschaffen. Deze bevoegdheid vervalt, wanneer ten tijde der levering de verkooper eigenaar der zaak is geworden. — Rechtb. Rotterdam 5 Januari 1903; W. 7904; W. v. N. R. 1748; Not. W. 192; P. v. J. 1903, 300.

1534. Prof. mr. H. J. Hamaker. Koop en verkoop van eens anders goed. (Naar aanleiding van gemeld vonnis Rotterdam). — W. v. N. R. 1748-1753.

1535. Dit artikel onderscheidt niet of het verkochte goed aan een derde, dan wel aan den kooper behoort. — Rechtb. Amsterdam 20 December 1881; P. v. J. 1882, 8.

1536. Een overeenkomst, waarbij de verkooper van een huis, dat op het tijdstip van den verkoop nog aan een ander toebehoorde, verkocht, en waarbij de kooper zich verbond den koopprijs te betalen als het gekochte huis hem door den verkooper zou zijn geleverd, is niet als koop en verkoop van eens anders goed, maar als cessie van door den verkooper verkregen persoonlijke rechten op den kooper te beschouwen, waarop

Sluiten