Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kort geschoten, doch is zijn verkooper gehouden hem te vrijwaren voor de gevolgen eener veroordeeling. ■— Rechtb. Utrecht 11 Mei 1904; W. 8071; Not. W. 263.

Art. 1511.

1551. J. J. Henny. De verplichting van den verkooper tot levering. — Ac. Pr. Leiden 1882. Beoord. door H. M. J. Wattel in R. en W. XXXVI, 56.

1552. O. W. Sipkes. De verplichting van den verkooper tot levering. — Ac. Pr. Leiden 1886.

1553. M. Polak. De verplichting van den verkooper tot eigendomsverschafïing. — Ac Pr. Groningen 1891. Aangek, door mr. J. C. Naber in R. M. XII, 607; W. v. N. R. 1206. Beoordeeld door mr. P. van Bemmelen in W. 6108 en 6109; T. v. N. IX, 291.

1554. Mr. B. J Polenaar. Hoe moeten ingeval van verschil over de levering van roerende goederen de rechten en verplichtingen van kooper en verkooper worden geregeld? — Them. 1901, 519.

1555 Koop door lastgeving is geoorloofd, ook al verbindt zich de kooper den naam van zijn lastgever eerst later op te geven. Niet-levering door den verkooper aan den lastgever, wiens naam hem uitdrukkelijk is aangezegd, geeft dezen recht om ontbinding der koopovereenkomst en schadevergoeding te eischen wegens wanpraestatie. De verkooper kan niet, alvorens te leveren, bewijs vorderen, dat hij, die zich als kooper bekend maakte, tijdens de overeenkomst was lastgever van hem, die kocht. — Hof Arnhem 29 Juni 1881; W. 4719; W. v. N. R. 683.

1556. De kooper van een partij houtwaren, die een hem door den verkooper

toegezonden lading hout, welke volgens den verkooper de gekochte partij zou uitmaken, behoudt, evenals de later daarover gezonden rekening, kan naderhand niet beweren, dat het verkochte hem niet geleverd zou zijn. — Rechtb. Rotterdam 5 Mei 1888; W. 5597; P. v. J. 1888, 99.

1557. De verkooper, die het verkochte voorwerp heeft geleverd, maar het daarna weder in handen kreeg om er eenige verandering aan te brengen, is op nieuw tot levering verplicht, en kan, zoo hij die verplichting niet nakomt, tot schadevergoeding worden aangesproken. — Kantong. Rotterdam 21 September 1888; P. v. J. 1888, 125.

1558. De verkooper is verplicht het verkochte te leveren, maar kan tegen den kooper, aangezien deze afstand kan doen van zijn recht tot levering en nimmer tot gebruikmaking van dat recht kan gedwongen worden, geen rechtsvordering instellen tot ontbinding der overeenkomst van koop en verkoop op grond van de weigering des koopers om het gekochte aan te nemen. — Rechtb. Zierikzee 25 Februari 1890; R. W. v. N. 683.

1559. De kooper, die reden meent te hebben om over onvoldoende levering te klagen, is niet bevoegd den prijs eigendunkelijk te verminderen en dat bedrag aan den verkooper aan te bieden. — Rechtb: Arnhem 28 Mei 1896; W. v. N. R. 1383.

1560. Indien vaststaat, dat de kooper het door hem gekochte niet zonder volgbriefje kan ontvangen, kan de verkooper geene ontbinding vorderen, als hij den kooper niet heeft in staat gesteld het verkochte te ontvangen, door hem

Sluiten